Seneste Nyt

Leif har meddelt Ældrerådet, at han har valgt at træde ud af rådet med virkning fra den 30. juni 2024.

Leif skriver:

”Siden 1. januar 2018 har jeg været engageret i Ældrerådets opgave med sikre de bedst mulige forhold for kommunens ældre og formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen, og det var min ambition at fortsætte dette arbejde valgperioden ud.

Imidlertid arbejdes der, som det bl.a. har fremgået af den lokale presse, med betydelige ændringer i de planlagte renoveringer i Boligselskabet Strandparken, og da jeg sidder både i organisationsbestyrelsen, i afdelingsbestyrelsen og i byggeudvalget for bebyggelsen på Rødtjørnen, har jeg måtte prioritere min arbejdsindsats, og det er så sket til fordel for boligarbejdet.

Jeg vil med stor interesse fortsat følge Ældrerådets virksomhed, og ønske jer god arbejdslyst i den gode sags tjeneste.

 

Venlig hilsen

Leif Ingersholm”

 

Jytte Zaar indtræder i Ældrerådet pr. 1. juli 2024

 


 

Seneste nyt fra SeniorBo vedrørende seniorbofællesskaber:

https://dragoer-nyt.dk/ny-fase-i-kamp-for-seniorbofaellesskab/

 


 

Debat om seniorbofællesskaber – læs om debatten og spørgsmålene her:

https://dragoer-nyt.dk/fastlaast-debat-om-seniorbofaelleskaber/

 


 

 

BORGERMØDE OM BY- OG BOLIGUDVIKLING I DRAGØR!

 

Torsdag den 18. april, kl. 16-18 i Borgerforeningen, Beghuset, Strandgade 14.

 

Mødet er for alle beboere som er interesseret i byggeri af seniorboliger/seniorbofællesskaber.

 

Ældre Sagen, Ældrerådet og Dragør SeniorBo inviterer interesserede til et borgermøde om by- og boligudvikling i Dragør.

 

Vi har etableret dette samarbejde, fordi vi meget længe har ventet på et udspil fra Kommunen herom – senest fra den gruppe som A, C og V nedsatte i efteråret, som fusede ud – ingen konklusioner blev fremlagt.

 

Det har vi oplevet før, og nu tager vi et initiativ for at få sat denne vigtige problematik på dagsordenen.

 

Vi har inviteret kommunalbestyrelsens politikere til at give deres bud på, hvordan vi kommer videre.

 

Se dagsorden og annonce i Dragør Nyt på side 2 her

 


Og her er Ældrereformens hovedpunkter!

————————————————————-

Ny ældrelov
Regeringen foreslår, at der udarbejdes en ny ældrelov, som skal sætte den nye overordnede ramme for fremtidens ældrepleje. Loven baseres på få bærende værdier, som er: Selvbestemmelse, tillid og lokale fællesskaber.

 

Helhedspleje og borgernær visitation
De ældre skal fremover i udgangspunktet visiteres til et »rummeligt pleje- og omsorgsforløb«. Derefter er det op til medarbejderne og den ældre at fastlægge forløbet.

 

Faste teams
Regeringen vil med en ny ældrelov og indførelsen af helhedspleje skabe rammerne for udbredelse af bl.a. faste teams, hvor det er de samme medarbejdere, som kommer i den ældres hjem, og som kender den ældres vaner og behov.

 

Mere frit valg i forbindelse med rehabilitering og genoptræning
Regeringen vil udvide det frie valg til også at omfatte genoptræning og rehabilitering efter den nuværende servicelov, så de ældre får mere valgfrihed, og så private leverandører kan levere en større del af ældreplejen.

 

Forenklet adgang til hjælpemidler
Regeringen vil forenkle reglerne for visitation til hjælpemidler og foreslår, at der laves en »positivliste«, hvoraf det fremgår, hvilke hjælpemidler der skal kunne udleveres uden forudgående visitation. F.eks. en rollator.

 

Tilsynsreform – 98 kommunale tilsyn nedlægges
Regeringen vil nedlægge de 98 kommunale tilsyn samt udfase ordningen med det statslige ældretilsyn. I stedet skal der etableres et nyt »forenklet tværkommunalt tilsyn med fokus på dialog, læring og kvalitet i ældreplejen.«

 

Færre dokumentationskrav
Regeringen vil igangsætte et arbejde om sanering af unødige dokumentationskrav på det kommunale sundhedsområde. Arbejdet afventer Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger, lyder det udspillet.

 

Fokus på sosu-uddannelserne
Regeringen vil med reformen også rette fokus på et løft af sosu-uddannelserne.

 

Et frivilligkorps
Der skal også ske ligestilling mellem offentlige og private leverandører blandt andet med gennemsigtige takster og ens overhead-udgifter.
Regeringen foreslår også at oprette et frivilligkorps til at hjælpe de ældre med brug af velfærdsteknologi.

 

Implementering
Endelig er der et tema om implementering.
Loven træder efter planen i kraft 1. juli 2025. Og der sættes 200 millioner af om året til implementering.

 

Dragør Ældreråd imødeser med spænding den endelige udformning af den nye lov.
På nuværende tidspunkt kan der ikke udledes meget af de overordnede linjer, og slet ikke noget der kan omsættes i praksis, som en ny lov jo skal, for at kunne virke ude i kommunerne.
Så på lige fod med borgere, politikere og andre med interesse for ældreområdet, venter vi på den nye Ældrelov.

 


 

 

Ældrerådet re-konstituering 1. januar 2024

 

 

Leif Ingersholm, der har været formand for Dragør Ældreråd fra 2018, har valgt at trække sig fra formandsposten i ældrerådet, og ønsker at fortsætte som menigt medlem.

 

Ældrerådet har derfor rekonstitueret sig, og fra 1. januar 2024 er sammensætningen som følger:

 

· Formand Arne Kindler
· Næstformand Wiebke Zickert
· Medlem Manon Tholstrup
· Medlem Leif Ingersholm
· Medlem Rene Schwaner

 

Ældrerådet vil gerne benytte lejligheden til at sige TAK til Leif for hans store engagement,
ikke kun TAK men MANGE TAK.
Det har været et givende samarbejde, der har ført til mange gode dialoger og mange gode høringssvar, på alle de forskellige tiltag som politikere og administrationen i Dragør tager initiativ til.

 

Med den nuværende sammensætning af ældrerådet, som består af 5 meget engagerede borgere i Dragør,
er vi i en god dialog med såvel politikere, administrationen, handicaprådet,
aktivitetshusets brugerråd & Bestyrelsen i Ældre Sagen.

 

Ældrerådet er glade for at Leif har valgt at fortsætte i rådet,
så vi fortsat kan trække på hans store viden og erfaring.

 

Ældrerådet ser frem til yderligere 2 år, inden der skal være valg igen.
Det er 2 år som er utroligt vigtige for de ældre borgere, også i Dragør, da der vil komme til at ske mange ændringer på ældreområdet bl.a. i form af ny lovgivning.

 

Endnu en gang MANGE TAK til Leif

På Ældrerådets vegne
Arne Kindler

 


 

 


Temamøde om Ældrerådet og ældres muligheder i Dragør
i årene frem mod 2032

 

Hvilke forventninger kan vi have til service,
pleje og omsorg i årene fremover, når vi bliver flere ældre i kommunen?

 

Hvis du har ideer til, hvordan vores forhold som ældre skal forme sig, så kom og lad os høre om dem.

 

Mødet afholdes onsdag den 8. november kl. 15.30 – 17.00 i salen
Dragørs Aktivitetshus, Wiedergården

 

Der er gratis adgang,
dørene åbnes kl. 15.00, og lukkes når salen er fyldt.

 


 

Temamøde om Familie- og arveret

Onsdag den 11. oktober kl. 15.30 – 17.00 i salen, Dragørs Aktivitetshus, Wiedergården

Der er gratis adgang, dørene åbnes kl. 15.00, og lukkes når salen er fyldt.

 

Vi skal jo alle herfra på et eller andet tidspunkt, og det rejser typisk en række spørgsmål – f.eks.:

Hvad sker der med dét jeg efterlader?
Hvad er livsarvinger?
Skal jeg oprette et testamente?

 

Vi har inviteret indehaver af Tholstrup & Co ApS

cand.jur. Katrine Tholstrup
www.tholstrupco.dk

… som vil give dig svar på nogle af de mange spørgsmål der kan komme, når vi tænker på hvad der skal ske, når vi ikke er her mere.

 

 


Vi har arbejdet hårdt med at skrive høringssvar til det kommunale budget….

 

 

Du kan læse vores høringssvar her på hjemmesiden under Høringssvar

 


Vestegnstræf

To gange årligt mødes de 12 ældre- og seniorråd på Vestegnen til et såkaldt Vestegnstræf.
Det går på skift, og den 14. april var det Dragørs tur til at være vært.

 

Formålet er, at inspirere hinanden; hvad gør man i de andre kommuner, hvilke nye, spændende tiltag er der m.m.

Vi mødtes i Kedelhuset på Wiedergården, hvor dagen startede med kaffe og brød
– næstformand Arne Kindler gennemgik dagens aktiviteter og formand Leif Ingersholm bød herefter velkommen.

Christina Maria Faber fra Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering,
fortalte om Enggården og Workshoppen, der blev afholdt i januar i år. På Workshoppen var der sat fokus på temaerne
hjemlighed, aktiviteter og det gode samarbejde med pårørende,
og netop disse tre emner blev herefter diskuteret livligt iblandt deltagerne på Vestegnstræffen!

 

Efter frokost informerede næstformand Arne Kindler og Wiebke Zickert fra Ældrerådet om Wiedergårdens historie og organisation.

 

Derefter var der rundvisning på Wiedergården, hvor deltagerne fik lov til at se og høre om udvalgte aktiviteter
– dette var meget populært!

 

En meget inspirerende dag afsluttedes med et foredrag om ”Cykling uden alder” af Cykelkaptajn Lise Hellborn.