Referat fra Ældrerådsmøde den 06. marts 2017

Referat fra Ældrerådsmøde Tirsdag den 06.03 2017 Kl. 10.00 i lokale på  Wiedergården Lokale M3

Tilstede: Sten Brincker, Vagn E. Larsen, Bent Larsen, Richard Barth.
Referent: Sten Brincker

Læs resten

Høringssvar: Klippekort til beboere på plejecentre 2017 – 2018

J.nr. 27.42.00.S00
Sag.nr. 17/510

Ældrerådet har gennemlæst det fremsendte forslag til rammerne for afvikling af en klippekortsordning til beboerne på Plejecentret.

Ældrerådet vil foreslå opsparingsperioden forlænget til det dobbelte, altså 12 uger og dermed 6 timer inden en ny opsparingsperiode påbegyndes.

Med baggrund i erfaringer andre steder i Danmark med klippekortordningen for svage borgere i eget hjem, har det været drøftet på sammenkomster Ældreråd imellem, blandt andet i vor egen Vestkreds, at 3 timer er meget lidt tid, hvis en ældre borger f.eks. ønsker at komme ud fra hjemmets egne 4 vægge.

Her i Dragør kunne det være en tur rundt i den gamle by med en samtidig kop kaffe. Nogle beboere vil kunne klare det, andre ikke. Men vi synes i ældrerådet at muligheden for yderligere opsparing skal være der. En sådan tur kan næppe gøres på 3 timer, og 6 timer er måske i overkanten, men så er muligheden for en ”næsten” daglang tur til stede.

Ældrerådet
Sten Brincker, formand
06.03.2017

Invitation til høring om Dragør kommunes budget for 2018-2021

Til høringsparter og interesserede i Dragør Kommune

Invitation til høring om Dragør kommunes budget for 2018-2021

Dragør Kommunes budget for 2018 bliver endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2017.

Læs resten

Høringssvar: Ældrerådsvalg, afviklingsforslag

J.nr. 84.12.00.A00
Sag.nr. 16/3522

Ældrerådet har gennemlæst det fremsendte forslag til afvikling af et fremmødevalg (direkte valg) til Ældrerådet i november 2017. Ældrerådet har udelukkende overfor formanden for SSU givet udtryk for, at Ældrerådet finder et fremmmødevalg det mest optimale.

I den anledning vil Ældrerådet gerne henvise til Ministerialtidende nr. 40 dateret den 19. maj 2011 § 6 første punktum, hvori står anført følgende:

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der afholdes valg til ældrerådet, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for valgets afholdelse.

I det fremsendte materiale pålægges ældrerådet en masse opgaver, der skrives bl.a. om kandidat udvælgelse, afholdelse af kandidatmøder, tilforordnede (6 personer), fortæring, diæter, opstilling af stemmebokse, afrydning, stemmeoptælling osv. osv.

Ældrerådet har ikke været indbudt til noget samarbejdsmøde om planlægningen.

I den anledning vil ældrerådet gerne gøre opmærksom på, at Ældrerådet består af 5 personer og de arbejdsopgaver, som ældrerådet pålægges, bør som anført i ovennævnte Ministerialtidende nr. 40 planlægges i et samarbejde mellem administrationen og Ældrerådet.

Der har ikke været afholdt noget samarbejdsmøde desangående, og vi skal, forinden alle de pålagte praktiske opgaver accepteres af ældrerådet, anmode om dette finder sted, så der er helt klare linjer for, hvem der skal udføre hvilke opgaver.

Ældrerådet
Sten Brincker, formand
26.01.2017

Ældrerådets høringssvar vedr Omsorgstandpleje

Ældrerådets høringssvar
J.nr. 29.15.12.P27
Sagsnummer 16/3203
Omsorgstandpleje

Ældrerådet har modtaget ovennævnte sag til høring og skal afgive høringssvar senest den 21.12.2016. Vi har i den anledning følgende kommentarer:

Sagsbehandlingsoversigt:
Sagen behandles i SSU den 1. december 2016 , godkendes og videresendes til ØKU
Sagen behandles i ØKU den 8. december 2016 , godkendes og videresender til KB
Sagen behandles i KB den 15. december 2016 og godkendes.
Sagen afsluttes.

Da sagen således er afsluttet inden Ældrerådets høringsfrist er udløbet, finder vi det ligegyldigt at fremkomme med vore kommentarer, idet sagen er færdigbehandlet.

Ældrerådet skal på det skarpeste udtrykke mistillid til Kommunalbestyrelsen om at afslutte en sagsbehandling i KB inden en høringsfrist er afsluttet.

Ældrerådet i Dragør
Sten Brincker
Formand
17.12.2016