Kvalitetsstandarder for Rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

  1. november 2018

    Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Kvalitetsstandarder for
Rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
Sagsnr.:    17/2760

RESUMÉ:
Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice til godkendelse.

INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens §§ 83 og 83a.

Ældrerådets bemærkninger:
Ved at sammenholde det fremlagte forslag til den omhandlede kvalitetsstandard med den gældende lovgivning, har ældrerådet ikke fundet forhold der ikke er omtalt.
Imidlertid er det ældrerådets opfattelse, at forslagets formuleringer i højere grad fokuserer på kvantiteter end på kvaliteter; altså hvor ofte skal en aktivitet ske, frem for en beskrivelse af på hvilken måde aktiviteten skal udføres.
Der er som en følge heraf heller ikke en egentlig beskrivelse af, ud fra hvilke kriterier denne standard kan blive kvalitetssikret.
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling godkendes, men med en tilføjelse om, at der iværksættes et arbejde, der frem til næste revision af kvalitetsstandarden sikrer, at den af Ældrerådet fremsatte kritik tilgodeses.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Temamøde om Seniorbofællesskab

Temamøde om
Seniorbofællesskab
i Dragør

Naturligvis kan man læne sig tilbage og lade en ejendomsinvestor
opføre et bofællesskab, som man så kan søge om at blive optaget i.

Med dette møde ønsker vi i stedet at inspirere til, at nogle borgere tager sagen i egen hånd, og gør deres drøm til virkelighed.

Vi inviterer til mødet, hvor vi sammen med eksterne konsulenter vil se på bofællesskabets fordele og ulemper, og vi vil gennemgå de forskellige boformer.

Vi vil tale om, hvordan livet kan være i et seniorbofællesskab
– nemlig det at kunne dele noget af sin tilværelse og de daglige opgaver med ligesindede,
hvilket skaber mange glæder og som også forpligter.

Mødet afholdes tirsdag den 5. februar
kl. 16.30–18.00 i salen
Dragørs Aktivitshus, Wiedergården 2

Der er ikke tilmeldingspligt, men af hensyn til stoleopstillingen, må du gerne sende besked om, at du/I kommer på ingersholm@gmail.com

Ældrerådsmøde – Referat – 11. januar 2019

Ældrerådsmøde – Referat

Data om mødet

Dato:         11. januar 2019

Tid:            10.00-12.00

Sted:          Dragør Stuen – Rådhuset.

Mødedeltagere:

Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL),

Nils Riiber Høj (NRH), Renee Schwaner (RS)

Fra forvaltningen: Efter aftale, ingen

Dagsorden:

1.    Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2.    Drøftelse af rådets forretningsorden.

Drøftelse af rådets virksomhed mens der søges dispensation.

Rådet fortsætter efter aftale med kommunen sin aktivitet uændret.

3.    Gennemgang af sager i høring.

  1. Kvalitetsstandard – Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.
  2. Kvalitetsstandard – Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.
    Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens § 83

Det blev besluttet, at begge høringer besvares med følgende bemærkninger:

Ved at sammenholde det fremlagte forslag til den omhandlede kvalitetsstandard med den gældende lovgivning, har ældrerådet ikke fundet forhold der ikke er omtalt.

Imidlertid er det ældrerådets opfattelse, at forslagets formuleringer i højere grad fokuserer på kvantiteter end på kvaliteter; altså hvor ofte skal en aktivitet ske, frem for en beskrivelse af på hvilken måde aktiviteten skal udføres.

Der er som en følge heraf heller ikke en egentlig beskrivelse af, ud fra hvilke kriterier denne standard kan blive kvalitetssikret.

Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling godkendes, men med en tilføjelse om, at der iværksættes et arbejde, der frem til næste revision af kvalitetsstandarden sikrer, at den af Ældrerådet fremsatte kritik tilgodeses

4.    Evaluering af Ældre-dialogmødet.

De tre deltagende medlemmer fandt, at der på mødet blev bragt mange relevante emner op. Rådets medlemmer lægger vægt på, at processen suppleres med det omtalte ekstra dialogmøde, hvor der sker en yderligere høring og bearbejdning i denne brede kreds, inden der fremlægges et egentligt forslag i SSU.

5.    Fortsat idéudvikling om ældrerådets kontaktmuligheder med ”baglandet”.

Som aftalt afholdes der Træf dit Ældreråd på Wiedergården tirsdag den 15. januar 2019.

Med Ældrerådet som arrangør afholdes et temamøde om Seniorbofællesskaber på Wiedergården tirsdag den 5. februar 2019.

Det blev aftalt, at Nadia kan repræsentere Ældrerådet ved arrangeringen af den kommende julefest på Wiedergården.

6.    Status for arbejdet med Ældre guiden.

Der er indgået aftale med nogle spejderdrenge om, at der omdeles ca. 3.000 eksemplarer i weekenden den 19. og 20. januar. Der er aftalt en fast pris på kr. 6.000.

7.    Kommende aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).

Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i Regionsældrerådet mandag den 21. januar.

Tilføjelse: LI deltager.

8.    Næste møde og underskrift af liste for mødediæter

Der er berammet ordinært møde fredag den 1. februar 2019.

9.    Eventuelt

Intet til referat.

Ref.: LI

Ekstraordinært Ældrerådsmøde – Referat 14. december 2018

Ekstraordinært Ældrerådsmøde – Referat

Data om mødet

Dato:         14. december 2018

Tid:            9.00-10.00

Sted:          Wiedergården

Mødedeltagere:

Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL), Renee Schwaner (RS) og Nils Riiber Høj (NRH)

Fra forvaltningen: Ingen

Dagsorden:

På grund af særlige omstændigheder er mødet indkaldt telefonisk med mindre end et døgns varsel, og uden en egentlig dagsorden, hvilket ved mødets start blev godkendt af deltagerne.

1.    Meddelelse om udtræden

Ved mail af 13. december 2018 har Knud Berggreen meddelt, at han af personlige grunde udtræder af Ældrerådet.

Da der ikke er flere stedfortrædere til rådet er den umiddelbare konsekvens, at bestemmelserne i retssikkerhedslovens § 30, stk. 2 om, at ældrerådet skal bestå af mindst 5 medlemmer, ikke er opfyldt.

De resterende fire medlemmer af rådet er enige om, at de ønsker at videreføre rådets virksomhed, hvorfor kommunalbestyrelsen vil blive opfordret til, i overensstemmelse med retssikkerhedslovens § 33, at søge dispensation til ældrerådets fortsatte virke med kun fire medlemmer.

2.  Konstituering

Når det er afgjort, om rådet lovligt kan videreføre sin virksomhed, vil rådet re-konstituere sig, da Knud Berggreen bestred posten som næstformand.

3.    Næste møde og underskrift af liste for mødediæter

Næste Ældrerådsmøde er tidligere berammet til 11. januar 2019, kl. 10 på rådhuset.

4.    Eventuelt

Der arbejdes fortsat på at fremskaffe en adresseliste over husstande i kommunen med mindst et medlem på 60+, med henblik på at får omdelt den nytrykte Ældreguide.

Der er enighed om, at det berammede ”Træf dit Ældreråd” på Wiedergården den 15. januar 2019, 11.00 til 13.00 gennemføres.

Der er enighed om, at der arbejdes for at afholde et temamøde om Seniorbofællesskaber på Wiedergården den 5. februar 2019.

Ref.: LI

Referat fra Ældrerådsmøde den 30. november 2018

Data om mødet
Dato: 30. november 2018
Tid: 10.00-13.00
Sted: Dragør Stuen – Rådhuset.
Bilag: Ingen
Mødedeltagere:
Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL), Renee Schwaner (RS), Nils Riiber Høj (NRH),
Afbud fra Knud Berggreen (KB),
Fra forvaltningen:
Mette Jeppesen og Trine Fjalar Andersen, under pkt. 1 – 4

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
I forhold til den udsendte dagsorden, behandles pkt. 3.c som en del af 3.b, og 3.d ændres til 3.c. Pkt. 3.d gives nyt indhold.
Herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Drøftelse af rådets forretningsorden.
Stillingtagen til forretningsordenen efter seneste aftaler med forvaltningen.
På baggrund af den indgåede aftale vil der ikke ske ændringer i forretningsordenen.

Fastlæggelse af mødeplan for 2019 i forhold til SSU’s mødeplan.
For første halvdel af året blev det aftalt, at der berammes Ældrerådsmøde fredagen før SSU’s planlagte møder om mandagen.
Da fastelavnsmandag i 2019 falder mandag den 4. marts, hvor der var afsat SSU møde, flyttes dette møde til mandag den 11. marts.
Herefter er der berammet Ældrerådsmøde 11. januar, 1. februar, 11. marts, 29. marts, 3. maj og 31. maj.

Gennemgang af årshjul 2018-19 for SSU.
Det tidligere udsendte årshjul – aktivitetsplan – blev gennemgået, og det blev bemærket, at starten på formuleringen af kommunens ældrepolitik vil ske på Ældre-Dialogmødet mandag den 7. januar 2019.

3. Gennemgang af sager i høring.
Punktet blev indledt ved, at Mette Jeppesen gennemgik forudsætningerne for de enkelte sager, og besvarede opklarende spørgsmål fra rådets medlemmer. Den endelige beslutning om rådets besvarelser blev truffet efterfølgende.

a. Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.
Rådet vil i sit høringssvar anbefale, at administrationens indstilling følges.
Rådet vil samtidig bede om indsigt i de planer der kommer til at danne grundlag for anvendelsen af de opnåede midler fra de respektive puljer.

b. Kvalitetsstandard – Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.
Høringssvar udarbejdes til fremsendelse til SSU, januar 2019. Der vil blive efterspurgt en beskrivelse af, hvordan det sikres, at de beskrevne standarder opnås.

c. Kvalitetsstandard – Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.
Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens § 83.
Høringssvar udarbejdes til fremsendelse til SSU, januar 2019.
Der vil blive efterspurgt en beskrivelse af, hvordan det sikres, at de beskrevne standarder opnås.

d. Muligheder for etablering af lægehus i Dragør.
Rådet vil i sit høringssvar anbefale, at administrationens indstilling følges om, at der arbejdes videre på at afdække mulighederne for etablering af et lægehus i Dragør.
Rådet vil samtidig give udtryk for visse forbehold til tankerne om at etableringen kan ske på Aktivitetshuset Wiedergården.

4. Årsberetning for Ældrerådets virksomhed.
I overensstemmelse med vedtægternes § 2, stk. 8, vil der i første kvartal af 2019 blive udarbejdet en beretning omfattende såvel valgåret 2017 og 2018.

5. Fortsat idéudvikling om ældrerådets kontaktmuligheder med ”baglandet”.
– Der var enighed om, at Ældre-Topmødet den 28. november havde været godt.
Efter LI’s oplæg om muligheden for etablering af ”et selvgroet” seniorbofællesskab, var der en hel del deltagere som viste interesse for at høre mere om sådanne muligheder.
Ældrerådet vil på den baggrund i januar måned invitere til et Temamøde på Wiedergården, hvor nogle fagfolk vil fortælle om muligheder og vilkår.

– Der var enighed om, at vi gentager forsøget med ”Træf dit Ældreråd”, som en mulighed for at få en uformel snak med en fra rådet. Det blev aftalt til tirsdag den 15. januar 2019 fra 11 til 13.

6. Status for arbejdet med Ældreguiden.
Ældreguiden er nu trykt og leveret på rådhuset – et fint resultat.
LI undersøger hvilke muligheder der for omdeling til de relevante husstande, hvilket gerne skal ske inden årets udgang.

7. Afholdte aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).
LI orienterede om sin deltagelse i DAE-Vestegnstræf, Glostrup, den 19. november 2018.

8. Kommende aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).
Der er ingen annoncerede aktiviteter.

9. Næste møde og underskrift af liste for mødediæter
Næste Ældrerådsmøde er berammet til 11. januar 2019, kl. 10 på rådhuset,
men husk, at der bliver indkaldt til Ældre-Dialogmøde den 7. januar 2019, kl. 15.30 i Hollænderhallen.

10. Eventuelt
Her var intet til referat.

Ref.: LI

Høringssvar vedrørende lægehus

Høringssvar

Til: Social- og Sundhedsudvalget

Emne: Muligheder for etablering af lægehus i Dragør

J.nr.: 00.01.00.A00
Sagsnr.: 18/3973

RESUMÉ:

På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2018 fik udvalget forelagt muligheder for etablering af et lægehus i Dragør.

Udvalget forelægges nu en nærmere gennemgang af kommunens og regionens rolle i forhold til et eventuelt lægehus i Dragør.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, hvorvidt administrationen skal arbejde videre på at afdække mulighederne for etablering af et lægehus i Dragør.

Ældrerådets bemærkninger:

Rådet har gennemlæst sagsfremstillingen samt den nye belysning af mulighederne for etablering af lægehus i Dragør.

Rådet skal på dette grundlag ikke pege på særlige løsninger, men Ældrerådet anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter at lade forvaltningen fortsætte arbejdet med at afdække mulighederne for etablering af et lægehus i Dragør.

Rådet er enigt i, at etablering af et lægehus på Wiedergården, hvor lægerne kunne leje sig ind i lokaler side om side med andet sundhedsvirke, og med det øvrige aktivitetshus, kunne være med til at styrke sammenhængen i det nære sundhedsvæsen.

I Ældrerådet forudsætter vi dog, at etablering af et lægehus ikke må reducere mulighederne for en fortsat gennemførelse af de mange aktiviteter der tilbydes borgerne.

Vi skal desuden pege på, at der allerede nu er en betydelig underforsyning af parkeringspladser både for beboerne i Wiedergårdens boligafdeling, for hjemmeplejen og for brugerne af Aktivitetshuset. Det må derfor også være en forudsætning for etablering af et lægehus her, at der kan skabes de fornødne parkeringspladser.

Ældrerådet finder det fortsat vigtigt, at de nuværende læger med almen praksis i Dragør inddrages i overvejelserne.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Høringssvar vedrørende puljer

Høringssvar

Til: Social- og Sundhedsudvalget

Emne: Puljer:
Bedre bemanding i ældreplejen og en værdig ældrepleje i 2019, herunder Dragør Kommunes værdighedspolitik

J.nr.: 00.01.00.A00
Sagsnr.: 18/4963

RESUMÉ:

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2019 på 1.536.000 kr. til puljen om en bedre bemanding i ældreplejen og 3.192.000 kr. til puljen om en værdig ældrepleje. Udvalget skal derudover godkende Dragør Kommunes værdighedspolitik, hvor der er tilføjet et afsnit om pårørende.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at tilskud på 1.536.000 kr. fra puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2019 godkendes.

2. at tilskud på 3.192.000 kr. fra puljen til en værdig ældrepleje i 2019 godkendes.

3. at Dragør Kommunes værdighedspolitik godkendes.

Ældrerådets bemærkninger:

Rådet anbefaler, at administrationens indstilling følges.

Rådet beder om indsigt i de planer der kommer til at danne grundlag for anvendelsen i 2019 af de opnåede midler fra de respektive puljer.

I budget 2018 er der afsat følgende beløb til bedre bemanding i ældreplejen:

Hjemmehjælp 725.000 kr.

Enggården 725.000 kr.

Administration og revision af puljen 74.000 kr.

Rådet beder samtidig om indsigt i, på hvilken måde de budgetterede beløb er anvendt inden for de to primære målområder.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Referat fra Ældrerådsmøde den 5. oktober 2018

Data om mødet
Dato: 5. oktober 2018
Tid: 10.00-12.00
Sted: St. Magleby Stuen – Rådhuset.
Bilag: Ingen
Mødedeltagere: Leif Ingersholm (LI), Knud Berggreen (KB), Nadia Langhoff (NL), Nils Riiber Høj (NRH), Afbud fra Renee Schwaner (RS)
Fra forvaltningen: Efter aftale; ingen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

2. Udpegning.
Udpegning af medlem fra Ældrerådet til Folkeoplysningsudvalget.
Renee Schwaner havde inden mødet meddelt interesse i at påtage sig hvervet, og rådet besluttede at udpege RS til Folkeoplysningsudvalget.

3. Drøftelse af rådets forretningsorden.
På baggrund af rådets brev af 20. september om de tidsmæssige udfordringer i høringsproceduren, afholdt LI, Mette Jeppesen og Nikolaj Riber et møde, hvorefter der er udarbejdet et notat vedrørende kommunikationen i forhold til tre sagstyper.
1. Ved politikker, kvalitetsstandarder og planer inddrages rådet så tidligt som muligt i selve processen med udarbejdelsen.
2. Ved sager der hviler på udefra kommende materiale, så som tilsynsrapporter eller f.eks. mulige økonomiske puljer, orienteres rådet for at kunne fremkomme med synspunkter til administrationen ved dennes arbejde. Ved tilsynsrapporter vil rådet dog først blive orienteret samtidig med udvalget.
3. Andet dagsordensmateriale til SSU fremsendes til rådet samtidig med fremsendelsen til udvalget.

På baggrund af ovennævnte, vil rådet udfærdige en mødeplan, hvor der berammes et Ældrerådsmøde hver fredag i ugen forud for SSU’s møde om mandagen.
Hvis der ikke kommer punkter af sagstype 3 på udvalgets dagsorden, og der i øvrigt ikke er punkter vedrørende rådets egen virksomhed, vil det berammede møde blive aflyst.

4. Gennemgang af sager i høring.
a. Muligheder for etablering af lægehus i Dragør
I sit høringssvar anbefaler rådet, at der arbejdes videre med at belyse mulighederne, og at dette sker ved inddragelse af de praktiserende læger i Dragør.

b. SSU’s mødeplan for 2019 fremlægges til orientering.

5. Afholdte aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).
a. DAE -Temadag, Region Hovedstaden, Snekkersten den 24. september 2018.
LI deltog i mødet, der omhandlede temaerne Demensvenlighed, Pårørendeindsats, En værdig død samt Kvalitatsstandarder m.m.

6. Kommende aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).
a. Sundhedsstyrelsen afholder temadag om livskvalitet i ældreplejen.
6. november 2018, Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

b. DAE-Ældrepolitisk konference.
Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne?
Torsdag d. 15. november 2018 Vingstedcentret

c. DAE-Vestegnstræf, Glostrup, den 19. november 2018, er endnu ikke programsat.

7. Status for arbejdet med Ældre guiden.
Rådets medlemmer er fotograferet, og der arbejdes på en ajourføring af teksterne i guiden.

8. Fortsat idéudvikling om ældrerådets kontaktmuligheder med ”baglandet”.
Der var enighed om, at antallet af kontakter under træffetiden tirsdag den 18. september 2018 ikke var overvældende, men vi vil indtil videre gentage aktiviteten en gang i kvartalet. Det vil blive overvejet, om det er den rette ugedag og det rette tidspunkt.
Ældrerådet og denne aktivitet vil blive omtalt i en artikel i Dragør Nyt.

Kommunen indkalder til Ældretopmødet på Wiedergården den 28. november 2018.
Ældrerådet får mulighed for at præsentere sig ved et indlæg i plenum, som også vil omtale muligheden for at etablere seniorbofællesskaber. Rådet vil desuden få en stand.

9. Næste møde og underskrift af liste for mødediæter
Næste møde afholdes fredag den 2. november på rådhuset.

10. Eventuelt
Ingen emner til referat.

Ref.: LI

Høringssvar vedr muligheder for etablering af lægehus i Dragør

5. oktober 2018

Høringssvar

Til: Social- og Sundhedsudvalget
Emne: Muligheder for etablering af lægehus i Dragør
J.nr.: 00.01.00.A00
Sagsnr.: 18/3973

RESUMÉ:
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 28. maj 2018 at bede administrationen fremlægge muligheder for, at der kan etableres et lægehus i Dragør. Udvalget forelægges her status for sagen og skal på den baggrund tage beslutning om den videre proces.

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, hvorvidt administrationen skal arbejde videre på at afdække mulighederne for etablering af et lægehus i Dragør.

Ældrerådets bemærkninger:
Rådet har gennemlæst sagsfremstillingen samt den foreløbige belysning af mulighederne for etablering af lægehus i Dragør.
Rådet skal på dette grundlag ikke pege på særlige løsninger, men Ældrerådet anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter at lade forvaltningen fortsætte arbejdet med at afdække mulighederne for etablering af et lægehus i Dragør.
Ældrerådet finder det desuden vigtigt, at de nuværende læger med almen praksis i Dragør inddrages i arbejdet.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand