Kategoriarkiv: Mødereferater

Ældrerådsmøde – Referat 30. april 2019

Data om mødet

Dato:         30. april 2019
Tid:            10.00-12.00
Sted:          Lokale M1, Wiedergården.

Mødedeltagere:
Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL), Nils Riiber Høj (NRH), Renee Schwaner (RS)

Fra forvaltningen:
efter aftale, ingen.

Dagsorden:
1.    Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 3.e.

2.    Status siden sidst.

  1. LI og NL deltog i SSAU mødet mandag den 1. april 2019.

Der var positive tilkendegivelser om en styrkelse af samarbejdet, især i forhold til tidsfrister ved sager i høring.

3.    Gennemgang af sager i høring.

a.    Kvalitetsstandard for plejebolig.

b.    Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold.

c.    Kvalitetsstandard for daghjem.

       Der blev besluttet et samlet høringssvar for de tre kvalitetsstandarder, med en tilkendegivelse af, at de fremlagte udkast er meget informative og værende i en let tilgængelig form.

Vi har udarbejdet en lettere justeret udgave af standarderne, hvor målet alene har været at styrke forståelsen af disse.

Vi er i rådet ikke bekendt med, om der eksisterer tidligere versioner af de pågældende standarder, men vi udbeder os, at der ved fremtidige høringer medsendes eventuelle tidligere versioner, da det vil give rådet mulighed for at vurdere eventuelle ændringer.

d.    Principper for åbningstider og priser for svømmehallen.
Ældrerådet vil fremføre sine synspunkter gennem sin repræsentant i Folkeoplysningsudvalget, Renee Schwaner,

e.    Indkøbsaftale – ”SKI 50.98 Genbrugshjælpemidler”.
Denne sag er af en karakter, hvor der efter rådets opfattelse forudsættes en særlig faglig indsigt for at kunne afgive et svar, hvilket vi i vores svar vil tilkendegive.

Under henvisning til retssikkerhedslovens § 30, stk. 3, vil rådet søge at få formuleret en aftale om, at emner der forudsætter en særlig faglig indsigt for at kunne vurderes, vil blive undtaget fra sager der sendes i høring i Ældrerådet.

4.     Udarbejdelse af Ældre-politik.

Der vil blive afholdt endnu et fælles dialog-møde tirsdag den 21. maj 2019, og der vil inden mødet blive udsendt et udkast til struktur og indhold.

5.    Opfølgning på Ældrerådets kontakt med ”baglandet”.

  1. Næste Træf Ældrerådet vil blive fastlagt på ældrerådsmødet i august.
  2. Rådet vil arbejde for i efteråret at få afholdt et offentligt tema-møde over emnet:
    Livs-/Behandlingstestamente og Fremtidsfuldmagt. Vi sigter mod 10. eller 17. sept.

6.    Aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).

– LI deltog i Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 29. april 2019 på Nyborg Strand, og gav et resumé fra mødet.

– Seniorrådet i Gladsaxe har inviteret til temamøde: Den sidste tid – i trygge rammer.
Mødet afholdes torsdag den 9. maj 2019.

– Regionsældrerådet i Hovedstaden afholder møde den 22. maj 2019 med temaet Velfærdsteknologi.

8.    Næste møde og underskrift af liste for mødediæter

Der er berammet ordinært møde fredag den 31. maj 2019.

9.    Eventuelt

Intet til referat.

Ref.: LI

Ældrerådsmøde – Referat 8. marts 2019

Ældrerådsmøde – Referat

Data om mødet
Dato:         8. marts 2019
Tid:            10.00-12.00
Sted:          Søvangsstuen – Rådhuset.

Mødedeltagere:
Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL),
Nils Riiber Høj (NRH), Renee Schwaner (RS)

Fra forvaltningen:
Under pkt.1 og 2; Trine Fjalar Andersen.

Indledningsvis blev rådet præsenteret for den nye områdechef Tina Roikjer Køtter. Vi byder Tina velkommen og glæder os til samarbejdet.

Dagsorden:
1.    Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt om godkendelse af beretning.

2.    Status over rådets situation.
a.    Ministeriet har meddelt dispensation til, at Ældrerådet kan fortsætte sin virksomhed
med fire medlemmer frem til senest den 31. december 2021.
Der er ikke taget stilling til spørgsmålet om afholdelse af suppleringsvalg.

b.   Konstituering af Ældrerådet:
Formand: Leif Ingersholm
Næstformand: Renee Schwaner

c.   Rådets budget for 2019 er uændret fra 2018.

d.  Trine overbragte en invitation til at deltage i SSA mødet
mandag den 1. april 2019, kl. 17.00.      LI og NL deltager.

3.    Godkendelse af Beretning 2018.
      Ældrerådet bekræfter hermed at have godkendt beretningen for 2018 pr. mail.

4.    Gennemgang af sager i høring.

a.    Kommunalt tilsyn med Omsorgscenter Enggården.
Ældrerådet besluttede et høringssvar.

b.    Risikobaseret planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården i 2018 ved Styrelsen for Patientsikkerhed.
Ældrerådet besluttede et høringssvar.

c.    Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje.
Ældrerådet besluttede et høringssvar.

d.    Kommunalt tilsyn med den private leverandør af hjemmepleje – Dragør Pleje Omsorg.
Ældrerådet besluttede et høringssvar.

5.   Udarbejdelse af Ældre-politik.
      Der vil blive afholdt endnu et fælles dialog-møde tirsdag den 21. maj 2019.

6.    Opfølgning på Ældrerådets kontakt med ”baglandet”.

a. – om kontant betaling på rådhuset.
Kommunen har svaret, at der kan betales med kontanter, men da rådhuset ikke længere har en kassefunktion og derfor ingen byttepenge, opfordres borgerne til at betale på anden måde.

b. – om anvendelse af it-medier ved borgerinddragelse i demokratiprocessen.
Demokratiudvalget har svaret, at man i sit arbejde vil være særligt opmærksomme på, at der stadig er en del borgere som ikke anvender it-medier.

c. – om brandsikkerhed på Enggården.
Foranlediget af Ældrerådets henvendelse er der udsendt en redegørelse om den mangelfulde brandsikring på Enggården, og om hvilke initiativer der iværksættes.

d. Næste Træf Ældrerådet afholdes på Wiedergården tirsdag den 30. april 2019 med nyt tidspunkt: Fra 12.00 til 14.00.

e. Rådet vil arbejde for at få afholdt et offentligt tema-møde over emnet:
Livs-/Behandlingstestamente og Fremtidsfuldmagt.

7.    Aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).

– DAE afholdt temadag om Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning torsdag den 7. marts 2019 i Region Hovedstaden.
LI deltog.
      – Der er indkaldt til Vestegnstræf i Rødovre den 8. april 2019.
– Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 29. april 2019.

8.    Næste møde og underskrift af liste for mødediæter
Der er berammet ordinært møde fredag den 29. marts 2019.

9.    Eventuelt
      Intet til referat.

Ref.: LI

Ældrerådsmøde – Referat 1. februar 2019

Ældrerådsmøde – Referat

Data om mødet
Dato:         1. februar 2019
Tid:            10.00-12.00
Sted:          Dragør Stuen – Rådhuset.

Mødedeltagere:
Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL),Nils Riiber Høj (NRH), Renee Schwaner (RS)
Fra forvaltningen:
Efter aftale; ingen.

Dagsorden:
1.    Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2.    Drøftelse af rådets forretningsorden.
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar blev det besluttet, at der søges om dispensation til, at rådet kan fortsætte med kun 4 medlemmer, og det blev besluttet, at der søges om tilladelse til at afholde suppleringsvalg.
Efter aftale fortsætter rådet sin virksomhed i ansøgningsperioden.

3.    Gennemgang af sager i høring.
Udkast til Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden.
– Rådet afstår fra at indgive høringssvar.
Udkast til Sundhedsaftalen 2019-2013.
– Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling godkendes
Kvalitetsstandard – Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.
– Der er fremsendt høringssvar som besluttet på mødet den 11. januar 2019.
Kvalitetsstandard – Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.
Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens § 83
– Der er fremsendt høringssvar som besluttet på mødet den 11. januar 2019.

4. Udarbejdelse af Ældre-politik.
SSU har fremlagt en ny procesplan der viser, at processen suppleres med et ekstra dialogmøde i maj måned, hvor der sker en yderligere høring og bearbejdning i den brede kreds.

5.    Fortsat idéudvikling om ældrerådets kontaktmuligheder med ”baglandet”.

Det afholdte Træf Ældrerådet den 15. januar resulterede i 2 skriftlige henvendelser:
– om kontant betaling på rådhuset
– om anvendelse af it-medier ved borgerinddragelse i demokratiprocessen

Med Ældrerådet som arrangør afholdes et temamøde om Seniorbofællesskaber på Wiedergården tirsdag den 5. februar 2019.
Mødet er annonceret i Dragør Nyt, på egen website og på FB.

Det forventes, at næste Træf Ældrerådet afholdes tirsdag den 30. april 2019
med nyt tidspunkt: fra 12.00 til 14.00.

6.    Status for arbejdet med Ældre guiden.
Ældreguiden er omdelt til de i alt 3.080 udpegede husstande.

7.    Kommende aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).
Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 29. april 2019.
      LI deltager. NRH overvejer sin deltagelse.

DAE afholder temadag om Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning torsdag den 7. marts 2019 i Region Hovedstaden.
      LI deltager. NRH overvejer sin deltagelse.

8.    Næste møde og underskrift af liste for mødediæter
Der er berammet ordinært møde fredag den 8. marts 2019.

9.    Eventuelt
Ældrerådet retter forespørgsel til kommunen om brandsikkerheden på Enggården.
Ældrerådet efterlyser oplysninger om rådets budget for 2019.
Efter mødet er budgettet fremsendt til LI. Bliver gennemgået på næste møde.
Der arbejdes på en henvendelse om den forringede annoncering af busdriften.

Ref.: LI

Temamøde om Seniorbofællesskab

Temamøde om
Seniorbofællesskab
i Dragør

Naturligvis kan man læne sig tilbage og lade en ejendomsinvestor
opføre et bofællesskab, som man så kan søge om at blive optaget i.

Med dette møde ønsker vi i stedet at inspirere til, at nogle borgere tager sagen i egen hånd, og gør deres drøm til virkelighed.

Vi inviterer til mødet, hvor vi sammen med eksterne konsulenter vil se på bofællesskabets fordele og ulemper, og vi vil gennemgå de forskellige boformer.

Vi vil tale om, hvordan livet kan være i et seniorbofællesskab
– nemlig det at kunne dele noget af sin tilværelse og de daglige opgaver med ligesindede,
hvilket skaber mange glæder og som også forpligter.

Mødet afholdes tirsdag den 5. februar
kl. 16.30–18.00 i salen
Dragørs Aktivitshus, Wiedergården 2

Der er ikke tilmeldingspligt, men af hensyn til stoleopstillingen, må du gerne sende besked om, at du/I kommer på ingersholm@gmail.com

Ældrerådsmøde – Referat – 11. januar 2019

Ældrerådsmøde – Referat

Data om mødet

Dato:         11. januar 2019

Tid:            10.00-12.00

Sted:          Dragør Stuen – Rådhuset.

Mødedeltagere:

Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL),

Nils Riiber Høj (NRH), Renee Schwaner (RS)

Fra forvaltningen: Efter aftale, ingen

Dagsorden:

1.    Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2.    Drøftelse af rådets forretningsorden.

Drøftelse af rådets virksomhed mens der søges dispensation.

Rådet fortsætter efter aftale med kommunen sin aktivitet uændret.

3.    Gennemgang af sager i høring.

  1. Kvalitetsstandard – Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.
  2. Kvalitetsstandard – Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.
    Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens § 83

Det blev besluttet, at begge høringer besvares med følgende bemærkninger:

Ved at sammenholde det fremlagte forslag til den omhandlede kvalitetsstandard med den gældende lovgivning, har ældrerådet ikke fundet forhold der ikke er omtalt.

Imidlertid er det ældrerådets opfattelse, at forslagets formuleringer i højere grad fokuserer på kvantiteter end på kvaliteter; altså hvor ofte skal en aktivitet ske, frem for en beskrivelse af på hvilken måde aktiviteten skal udføres.

Der er som en følge heraf heller ikke en egentlig beskrivelse af, ud fra hvilke kriterier denne standard kan blive kvalitetssikret.

Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling godkendes, men med en tilføjelse om, at der iværksættes et arbejde, der frem til næste revision af kvalitetsstandarden sikrer, at den af Ældrerådet fremsatte kritik tilgodeses

4.    Evaluering af Ældre-dialogmødet.

De tre deltagende medlemmer fandt, at der på mødet blev bragt mange relevante emner op. Rådets medlemmer lægger vægt på, at processen suppleres med det omtalte ekstra dialogmøde, hvor der sker en yderligere høring og bearbejdning i denne brede kreds, inden der fremlægges et egentligt forslag i SSU.

5.    Fortsat idéudvikling om ældrerådets kontaktmuligheder med ”baglandet”.

Som aftalt afholdes der Træf dit Ældreråd på Wiedergården tirsdag den 15. januar 2019.

Med Ældrerådet som arrangør afholdes et temamøde om Seniorbofællesskaber på Wiedergården tirsdag den 5. februar 2019.

Det blev aftalt, at Nadia kan repræsentere Ældrerådet ved arrangeringen af den kommende julefest på Wiedergården.

6.    Status for arbejdet med Ældre guiden.

Der er indgået aftale med nogle spejderdrenge om, at der omdeles ca. 3.000 eksemplarer i weekenden den 19. og 20. januar. Der er aftalt en fast pris på kr. 6.000.

7.    Kommende aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).

Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i Regionsældrerådet mandag den 21. januar.

Tilføjelse: LI deltager.

8.    Næste møde og underskrift af liste for mødediæter

Der er berammet ordinært møde fredag den 1. februar 2019.

9.    Eventuelt

Intet til referat.

Ref.: LI

Ekstraordinært Ældrerådsmøde – Referat 14. december 2018

Ekstraordinært Ældrerådsmøde – Referat

Data om mødet

Dato:         14. december 2018

Tid:            9.00-10.00

Sted:          Wiedergården

Mødedeltagere:

Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL), Renee Schwaner (RS) og Nils Riiber Høj (NRH)

Fra forvaltningen: Ingen

Dagsorden:

På grund af særlige omstændigheder er mødet indkaldt telefonisk med mindre end et døgns varsel, og uden en egentlig dagsorden, hvilket ved mødets start blev godkendt af deltagerne.

1.    Meddelelse om udtræden

Ved mail af 13. december 2018 har Knud Berggreen meddelt, at han af personlige grunde udtræder af Ældrerådet.

Da der ikke er flere stedfortrædere til rådet er den umiddelbare konsekvens, at bestemmelserne i retssikkerhedslovens § 30, stk. 2 om, at ældrerådet skal bestå af mindst 5 medlemmer, ikke er opfyldt.

De resterende fire medlemmer af rådet er enige om, at de ønsker at videreføre rådets virksomhed, hvorfor kommunalbestyrelsen vil blive opfordret til, i overensstemmelse med retssikkerhedslovens § 33, at søge dispensation til ældrerådets fortsatte virke med kun fire medlemmer.

2.  Konstituering

Når det er afgjort, om rådet lovligt kan videreføre sin virksomhed, vil rådet re-konstituere sig, da Knud Berggreen bestred posten som næstformand.

3.    Næste møde og underskrift af liste for mødediæter

Næste Ældrerådsmøde er tidligere berammet til 11. januar 2019, kl. 10 på rådhuset.

4.    Eventuelt

Der arbejdes fortsat på at fremskaffe en adresseliste over husstande i kommunen med mindst et medlem på 60+, med henblik på at får omdelt den nytrykte Ældreguide.

Der er enighed om, at det berammede ”Træf dit Ældreråd” på Wiedergården den 15. januar 2019, 11.00 til 13.00 gennemføres.

Der er enighed om, at der arbejdes for at afholde et temamøde om Seniorbofællesskaber på Wiedergården den 5. februar 2019.

Ref.: LI

Referat fra Ældrerådsmøde den 30. november 2018

Data om mødet
Dato: 30. november 2018
Tid: 10.00-13.00
Sted: Dragør Stuen – Rådhuset.
Bilag: Ingen
Mødedeltagere:
Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL), Renee Schwaner (RS), Nils Riiber Høj (NRH),
Afbud fra Knud Berggreen (KB),
Fra forvaltningen:
Mette Jeppesen og Trine Fjalar Andersen, under pkt. 1 – 4

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
I forhold til den udsendte dagsorden, behandles pkt. 3.c som en del af 3.b, og 3.d ændres til 3.c. Pkt. 3.d gives nyt indhold.
Herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Drøftelse af rådets forretningsorden.
Stillingtagen til forretningsordenen efter seneste aftaler med forvaltningen.
På baggrund af den indgåede aftale vil der ikke ske ændringer i forretningsordenen.

Fastlæggelse af mødeplan for 2019 i forhold til SSU’s mødeplan.
For første halvdel af året blev det aftalt, at der berammes Ældrerådsmøde fredagen før SSU’s planlagte møder om mandagen.
Da fastelavnsmandag i 2019 falder mandag den 4. marts, hvor der var afsat SSU møde, flyttes dette møde til mandag den 11. marts.
Herefter er der berammet Ældrerådsmøde 11. januar, 1. februar, 11. marts, 29. marts, 3. maj og 31. maj.

Gennemgang af årshjul 2018-19 for SSU.
Det tidligere udsendte årshjul – aktivitetsplan – blev gennemgået, og det blev bemærket, at starten på formuleringen af kommunens ældrepolitik vil ske på Ældre-Dialogmødet mandag den 7. januar 2019.

3. Gennemgang af sager i høring.
Punktet blev indledt ved, at Mette Jeppesen gennemgik forudsætningerne for de enkelte sager, og besvarede opklarende spørgsmål fra rådets medlemmer. Den endelige beslutning om rådets besvarelser blev truffet efterfølgende.

a. Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.
Rådet vil i sit høringssvar anbefale, at administrationens indstilling følges.
Rådet vil samtidig bede om indsigt i de planer der kommer til at danne grundlag for anvendelsen af de opnåede midler fra de respektive puljer.

b. Kvalitetsstandard – Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.
Høringssvar udarbejdes til fremsendelse til SSU, januar 2019. Der vil blive efterspurgt en beskrivelse af, hvordan det sikres, at de beskrevne standarder opnås.

c. Kvalitetsstandard – Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.
Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens § 83.
Høringssvar udarbejdes til fremsendelse til SSU, januar 2019.
Der vil blive efterspurgt en beskrivelse af, hvordan det sikres, at de beskrevne standarder opnås.

d. Muligheder for etablering af lægehus i Dragør.
Rådet vil i sit høringssvar anbefale, at administrationens indstilling følges om, at der arbejdes videre på at afdække mulighederne for etablering af et lægehus i Dragør.
Rådet vil samtidig give udtryk for visse forbehold til tankerne om at etableringen kan ske på Aktivitetshuset Wiedergården.

4. Årsberetning for Ældrerådets virksomhed.
I overensstemmelse med vedtægternes § 2, stk. 8, vil der i første kvartal af 2019 blive udarbejdet en beretning omfattende såvel valgåret 2017 og 2018.

5. Fortsat idéudvikling om ældrerådets kontaktmuligheder med ”baglandet”.
– Der var enighed om, at Ældre-Topmødet den 28. november havde været godt.
Efter LI’s oplæg om muligheden for etablering af ”et selvgroet” seniorbofællesskab, var der en hel del deltagere som viste interesse for at høre mere om sådanne muligheder.
Ældrerådet vil på den baggrund i januar måned invitere til et Temamøde på Wiedergården, hvor nogle fagfolk vil fortælle om muligheder og vilkår.

– Der var enighed om, at vi gentager forsøget med ”Træf dit Ældreråd”, som en mulighed for at få en uformel snak med en fra rådet. Det blev aftalt til tirsdag den 15. januar 2019 fra 11 til 13.

6. Status for arbejdet med Ældreguiden.
Ældreguiden er nu trykt og leveret på rådhuset – et fint resultat.
LI undersøger hvilke muligheder der for omdeling til de relevante husstande, hvilket gerne skal ske inden årets udgang.

7. Afholdte aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).
LI orienterede om sin deltagelse i DAE-Vestegnstræf, Glostrup, den 19. november 2018.

8. Kommende aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).
Der er ingen annoncerede aktiviteter.

9. Næste møde og underskrift af liste for mødediæter
Næste Ældrerådsmøde er berammet til 11. januar 2019, kl. 10 på rådhuset,
men husk, at der bliver indkaldt til Ældre-Dialogmøde den 7. januar 2019, kl. 15.30 i Hollænderhallen.

10. Eventuelt
Her var intet til referat.

Ref.: LI

Referat fra Ældrerådsmøde den 5. oktober 2018

Data om mødet
Dato: 5. oktober 2018
Tid: 10.00-12.00
Sted: St. Magleby Stuen – Rådhuset.
Bilag: Ingen
Mødedeltagere: Leif Ingersholm (LI), Knud Berggreen (KB), Nadia Langhoff (NL), Nils Riiber Høj (NRH), Afbud fra Renee Schwaner (RS)
Fra forvaltningen: Efter aftale; ingen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

2. Udpegning.
Udpegning af medlem fra Ældrerådet til Folkeoplysningsudvalget.
Renee Schwaner havde inden mødet meddelt interesse i at påtage sig hvervet, og rådet besluttede at udpege RS til Folkeoplysningsudvalget.

3. Drøftelse af rådets forretningsorden.
På baggrund af rådets brev af 20. september om de tidsmæssige udfordringer i høringsproceduren, afholdt LI, Mette Jeppesen og Nikolaj Riber et møde, hvorefter der er udarbejdet et notat vedrørende kommunikationen i forhold til tre sagstyper.
1. Ved politikker, kvalitetsstandarder og planer inddrages rådet så tidligt som muligt i selve processen med udarbejdelsen.
2. Ved sager der hviler på udefra kommende materiale, så som tilsynsrapporter eller f.eks. mulige økonomiske puljer, orienteres rådet for at kunne fremkomme med synspunkter til administrationen ved dennes arbejde. Ved tilsynsrapporter vil rådet dog først blive orienteret samtidig med udvalget.
3. Andet dagsordensmateriale til SSU fremsendes til rådet samtidig med fremsendelsen til udvalget.

På baggrund af ovennævnte, vil rådet udfærdige en mødeplan, hvor der berammes et Ældrerådsmøde hver fredag i ugen forud for SSU’s møde om mandagen.
Hvis der ikke kommer punkter af sagstype 3 på udvalgets dagsorden, og der i øvrigt ikke er punkter vedrørende rådets egen virksomhed, vil det berammede møde blive aflyst.

4. Gennemgang af sager i høring.
a. Muligheder for etablering af lægehus i Dragør
I sit høringssvar anbefaler rådet, at der arbejdes videre med at belyse mulighederne, og at dette sker ved inddragelse af de praktiserende læger i Dragør.

b. SSU’s mødeplan for 2019 fremlægges til orientering.

5. Afholdte aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).
a. DAE -Temadag, Region Hovedstaden, Snekkersten den 24. september 2018.
LI deltog i mødet, der omhandlede temaerne Demensvenlighed, Pårørendeindsats, En værdig død samt Kvalitatsstandarder m.m.

6. Kommende aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).
a. Sundhedsstyrelsen afholder temadag om livskvalitet i ældreplejen.
6. november 2018, Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

b. DAE-Ældrepolitisk konference.
Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne?
Torsdag d. 15. november 2018 Vingstedcentret

c. DAE-Vestegnstræf, Glostrup, den 19. november 2018, er endnu ikke programsat.

7. Status for arbejdet med Ældre guiden.
Rådets medlemmer er fotograferet, og der arbejdes på en ajourføring af teksterne i guiden.

8. Fortsat idéudvikling om ældrerådets kontaktmuligheder med ”baglandet”.
Der var enighed om, at antallet af kontakter under træffetiden tirsdag den 18. september 2018 ikke var overvældende, men vi vil indtil videre gentage aktiviteten en gang i kvartalet. Det vil blive overvejet, om det er den rette ugedag og det rette tidspunkt.
Ældrerådet og denne aktivitet vil blive omtalt i en artikel i Dragør Nyt.

Kommunen indkalder til Ældretopmødet på Wiedergården den 28. november 2018.
Ældrerådet får mulighed for at præsentere sig ved et indlæg i plenum, som også vil omtale muligheden for at etablere seniorbofællesskaber. Rådet vil desuden få en stand.

9. Næste møde og underskrift af liste for mødediæter
Næste møde afholdes fredag den 2. november på rådhuset.

10. Eventuelt
Ingen emner til referat.

Ref.: LI

Referat fra Ældrerådsmøde den 14. september 2018

Ældrerådsmøde – Referat

Data om mødet
Dato: 14. september 2018
Tid: 10.00-12.30
Sted: Wiedergården.
Bilag: Ingen

Mødedeltagere:
Leif Ingersholm (LI), Knud Berggreen (KB), Nadia Langhoff (NL), Renee Schwaner (RS), Nils Riiber Høj (NRH)
Afbud fra Ole Morten Landsmann (OML).

Fra forvaltningen deltog:
Trine Fjalar Andersen, uden for dagsorden.

Dagsorden:

Uden for dagsorden:

a. Portrætfotografering til den nye Ældre Guide

b. Præsentation af Trine Fjalar Andersen, Specialkonsulent i Sundhed og Omsorg.
Trine er fremover primær kontakt-konsulent for Ældrerådet.

Trine orienterede om forberedelserne til Ældretopmødet, der skal afholdes på Wiedergården den 28. november 2018.

Ældrerådet får mulighed for at præsentere sig ved en stand, og eventuelt ved et indlæg i plenum.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

2. Re-konstituering af Ældrerådet.

Næstformand Ole Landsmann har meddelt, at han udtræder af rådet på grund af snarlig fraflytning fra kommunen. Vi takker Ole for han engagerede medvirken i rådet.

Stedfortræder Nils Riiber Høj var indkaldt til at indtræde i rådet med virkning fra mødedatoen.

Nils Riiber Høj har accepteret at indtræde i Ældrerådet.

Ældrerådet re-konstituerede sig med Knud Berggreen som næstformand.

3. Drøftelse af rådets forretningsorden.

Det må konstateres, at dagsordenerne til SSU – rådets primære udvalg – almindeligvis offentliggøres 3 til 4 hverdage før SSUs møde, og at det først når offentliggørelsen har fundet sted vides, om der er punkter til høring i Ældrerådet.

Der kan således ikke på forhånd aftales en møderække, da der også med kort frist kan komme punkter til høring fra de øvrige udvalg.

For at sikre, at eventuelle høringssvar kan blive taget med under udvalgets behandling af det pågældende punkt, må det være fremsendt mindst hverdagen før mødets afholdelse, hvilket igen betyder, at rådet har 2 til 3 hverdage til at sætte sig ind i emnet, at indkalde til et møde, at formulere og træffe beslutning om selve høringssvaret.

Rådet har derfor ikke mulighed for at leve op til vedtægternes bestemmelse om, at Ældrerådet udøver sin virksomhed i møder. Der kan således kun træffes beslutninger og handles på rådets vegne i Ældrerådets møder.

Det blev aftalt, at LI udarbejder et forslag til ændring af rådets forretningsorden. Det skal beskrives, at behandling af høringssager kan ske ved høring i rådet via e-mail, og at den endelige formulering af høringssvaret foretages af formand og næstformand, og at rådet på den måde lever op til vedtægternes bestemmelse om, at I uopsættelige sager kan formanden og næstformanden handle på Ældrerådets vegne.

Det er omstændigheder, rådet ikke er herre over, der nødvendiggør denne tolkning af vedtægterne, og rådet vil søge kommunalbestyrelsens godkendelse af tolkningen.

4. Gennemgang af sager i høring.

a. 16. aug. blev der til BEPU fremsendt bemærkninger om Fortovet på Engvej nord for Dagplejens Legestue.

b. 29. aug. blev fremsendt Kommentar til høringsmaterialet for kommunens budget 2019.

c. 6. sept. blev der afgivet høringssvar for Understøttende initiativer til pårørende.
Sagen var behandlet efter retningslinjerne som nævnt under pkt.3, og der blev afklaret nogle forståelsesspørgsmål.

d. 14. sept. blev der afgivet høringssvar om udbudsmateriale om Levering af urologiprodukter, hvor det nævnes, at Ældrerådet ikke har forudsætninger for at komme med bemærkninger til det fremsendte materiale. Vi finder, at der her er tale om en ren administrativ opgave, og vi har tillid til, at opgaven løses af medarbejdere med den fornødne faglige indsigt.

5. Afholdte aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).

a. Ældreminister Thyra Frank afholdt møde om værdier i ældrepolitikken.
27. august 2018, Slangerup. LI og NL deltog. Meget interessant møde.

6. Kommende aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).

a. DAE-Temadag, Region Hovedstaden,
Snekkersten den 24. september 2018. LI deltager.

b. Sundhedsstyrelsen afholder temadag om livskvalitet i ældreplejen.
6. november 2018, Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

c. DAE-Ældrepolitisk konference.
Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne”?
Torsdag d. 15. november 2018 Vingstedcentret

d. DAE-Vestegnstræf, Glostrup, den 19. november 2018, er endnu ikke programsat.

7. Status for arbejdet med Ældre guiden.

Fotografering af Ældrerådet er gennemført i d.d.

Fotografen tager billeder af forskellige motiver.

Der arbejdes fortsat på forskellige indlæg i guiden.

8. Fortsat idéudvikling om ældrerådets kontaktmuligheder med ”baglandet”.

Træffetid vil første gang være tirsdag den 18. september 2018, kl. 11.30, hvilket er annonceret på opslagstavlen og i Dragør Nyt.

LI og RS er til stede fra starten, mens NL og NRH støder til undervejs.

Dragør Nyt vil efterfølgende skrive om aktiviteten.

9. Næste møde og underskrift af liste for mødediæter

Næste møde afholdes fredag den 9. november. Sted oplyses ved indkaldelsen.

10. Eventuelt

LI foreslog og fik tilslutning til, at Ældrerådet søger at arrangere en tur til et Seniorbofællesskab i Glostrup, og at KB-medlemmerne inviteres. Seniorbofællesskabet er etableret som en selvgroet andelsboligforening. Arrangementet venter til efter de kommunale budgetforhandlinger er afsluttet.

Ref.: LI

Referat fra Ældrerådsmøde den 17. august 2018

Data om mødet
Dato: 17. august 2018
Tid: 10.00-12.00
Sted: St. Magleby Stuen – Rådhuset.
Bilag:  Ingen
Mødedeltagere:
Leif Ingersholm (LI), Knud Berggreen (KB), Nadia Langhoff (NL), Renee Schwaner (RS). Ole Morten Landsmann (OML).

Fra forvaltningen deltager:
Efter aftale; ingen.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

2. Gennemgang af udvalgssager.
a. Punkt om Plejebolig kapacitetsanalyse.
SSU ønsker, at der pt. ikke iværksættes arbejde med at skabe flere plejeboliger, men at udvalget får status på pladskapacitet hver 6 måned.

b. Punkt om Midlerne til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018.
Rådet har i sit høringssvar efterlyst nærmere om, på hvilken måde midlerne skal anvendes.

c. Tidsplan for budget 2019
16. august udsendes administrativt høringsmateriale
16.-30. august Høringsperiode
21. august Borgermøde, hvor LI deltager

d. Procesplan for Ældrepolitikken 2018-2019
September 2018 Fælles dialogmøde
November 2018 Ældrepolitisk topmøde
Januar 2019 1. oplæg til ældrepolitik

3. Afholdte aktiviteter i Danske Ældreråd (DEA).
Ingen

4. Kommende aktiviteter i Danske Ældreråd (DEA).
a. Ældreminister Thyra Frank har inviteret til møde om værdier i ældrepolitikken.
27. august 2018, Slangerup. LI og NL deltager.

b. DEA-Temadag, Region Hovedstaden,
Snekkersten den 24. september 2018. LI deltager.

c. Sundhedsstyrelsen afholder temadag om livskvalitet i ældreplejen.
6. november 2018, Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

d. DEA-Vestegnstræf,
Glostrup, den 19. november 2018, er endnu ikke programsat.

5. Status for arbejdet med Ældrerådsguiden.
Annoncesalget er afsluttet. Der er solgt hvad der giver 16 sider.

Teksterne i den hidtidige guide blev gennemgået, og der var enighed om ikke at have et afsnit om det kommende valg til ældrerådet.

De øvrige afsnit gennemgås og moderniseres i samarbejde med en journalist fra AD Media.

AD Media foranlediger fotografering af rådets medlemmer og stedfortræder samt af centerleder Hanne på Wiedergården.

6. Fortsat idéudvikling om ældrerådets kontaktmuligheder med ”baglandet”.
Der er ophængt en præsentation af rådet på opslagstavlen i Wiedergården.

Hanne på Wiedergården har sagt god for, at Rådet kan lave en åben træffetid på Wiedergården, hvor borgere kan få en uformel samtale om spørgsmål inden for ældreområdet.

Denne træffetid vil første gang være tirsdag den 18. september 2018, kl. 11.00, hvilket vil blive annonceret på opslagstavlen og i Dragør Nyt.

7. Næste møde
Mødet afholdes fredag den 14. september 2018, 10.00 på Wiedergården, hvor der ved indledningen af mødet vil blive taget fotografier som ovenfor nævnt.

8. Eventuelt
Ældrerådet i Glostrup har forslået, at vi besøger et seniorfællesskab i Glostrup. Herom nærmere ved lejlighed.

Uden for referat blev en henvendelse fra en borger nævnt.