Kategoriarkiv: Høringssvar

Nyt Busnet/Ny letbane – Høringssvar fra Ældrerådet i Dragør kommune

Dragør, den 15. februar 2018
Sagsnr.: 17/99

Indledende bemærkninger

MetroCityringen åbner i 2019 og Movia har varslet en del ændringer (besparelser) i den kollektive trafik ved forslag til nyt busnet, der kan træde i kraft som en del af Nyt Bynet.

Movia har også foreslået besparelser på busnettet til finansiering af ny letbane på vestegnen.

Hverken MetroCityringen eller en letbane på vestegnen giver nogen værdi eller trafikmæssige fordele for personer fra Dragør eller personer med ærinde i Dragør.

Det er ældrerådets klare opfattelse, at de nævnte besparelser vil have meget store konsekvenser for Dragørs ældre og svagelige borgere, som ikke er i stand til at transportere sig i eget køretøj.

Det vil også have store konsekvenser på de ældre borgere, som er afhængig af plejepersonale, idet vi er vidende om, at kommunen kan have svært ved at rekruttere personale allerede nu på grund af de dårlige forbindelser med offentlige transportmidler.

Den nuværende buslinje 350S er en af Dragørs få livliner, da vi hverken har Metro, S-tog, regionaltog eller Letbane med forbindelse til Dragør. Enhver reduktion af antal afgange på denne linje vil have alvorlige konsekvenser enten direkte eller indirekte på de ældre og svagelige i Dragør.

Ældrerådets forslag

Linje 250S/350S:

Om linjen skal have det ene eller det andet nummer forholder vi os ikke til, men såvel linjeføring som tidsintervaller alle dage skal forblive uændret i forhold til hvad det er i dag. Det er en af regionens mest benyttede buslinjer og eneste direkte forbindelse fra Dragør til Nørreport.

Hvis Movia/Region H skal foretage besparelser på busdriften på grund af MetroCityringen og Letbane, så må besparelserne findes i de områder, som har en direkte fordel af disse installationer.

Linje 33 og 35:

Der mangler en buslinje ad Hartkornsvej Syd som forbinder Dragør og Søvang med svømmehallen, biblioteket og idrætsfaciliteterne i Hollænderhallen. Det er noget som i hvert fald vores ældre borgere har behov for. Det fremgår af bilagene at der på denne strækning er over 400 m til en buslinje.

Umiddelbart behøver der ikke at være 2 busruter via Kirkevej, hvor der stort set kun er marker og en haveforening der kun bebos i sommerhalvåret. Linje 33 kunne derfor med fordel omlægges til at dække Hartkornsvej Syd. Tidligere har linje 35 kørt ad denne strækning, men det er vigtigere bussen på linje 35 kommer hurtigere frem og tilbage til lufthavnen.

Vi finder at det er uheldigt at linje 35 bliver afkortet til Sundbyvesterplads og dermed ikke har adgang til Vestamagermetroen. Det er jo ikke fordi at der ikke kører en bus på denne strækning, men den erstattes bare af linje 78 og så kan linje 35 lige så godt fastholdes på denne strækning.

Reduktionen af kørselsfrekvensen på linje 35 til kun en gang i timen om aftenen kan ikke anbefales, da det er den hurtigste vej fra Dragør til Metroen og den eneste som forbinder Dragør med lufthavnen og de ved Kystvejen placerede virksomheder.

En halvering af afgangene på linje 35 fra Dragør mod Amager Landevej kan vi heller ikke anbefale. Dette er bl.a. forbindelsen til Sundhedshuset og speciallæger på Amager Landevej.

Endvidere henvises til Ældrerådets høringssvar af 21/10-2016 der vedlægges som bilag og vi håber naturligvis også at såvel administrationen som politikerne i Dragør finder inspiration i Banebetjening af Dragør – et idéoplæg afAlex Landex.

På Ældrerådets vegne
Knud Berggreen

Bilag:

Høringssvar 2016-10-21Trafikplan

434-18_v1_Banebetjening af Dragør

Høringssvar: Klippekort til beboere på plejecentre 2017 – 2018

J.nr. 27.42.00.S00
Sag.nr. 17/510

Ældrerådet har gennemlæst det fremsendte forslag til rammerne for afvikling af en klippekortsordning til beboerne på Plejecentret.

Ældrerådet vil foreslå opsparingsperioden forlænget til det dobbelte, altså 12 uger og dermed 6 timer inden en ny opsparingsperiode påbegyndes.

Med baggrund i erfaringer andre steder i Danmark med klippekortordningen for svage borgere i eget hjem, har det været drøftet på sammenkomster Ældreråd imellem, blandt andet i vor egen Vestkreds, at 3 timer er meget lidt tid, hvis en ældre borger f.eks. ønsker at komme ud fra hjemmets egne 4 vægge.

Her i Dragør kunne det være en tur rundt i den gamle by med en samtidig kop kaffe. Nogle beboere vil kunne klare det, andre ikke. Men vi synes i ældrerådet at muligheden for yderligere opsparing skal være der. En sådan tur kan næppe gøres på 3 timer, og 6 timer er måske i overkanten, men så er muligheden for en ”næsten” daglang tur til stede.

Ældrerådet
Sten Brincker, formand
06.03.2017

Høringssvar: Ældrerådsvalg, afviklingsforslag

J.nr. 84.12.00.A00
Sag.nr. 16/3522

Ældrerådet har gennemlæst det fremsendte forslag til afvikling af et fremmødevalg (direkte valg) til Ældrerådet i november 2017. Ældrerådet har udelukkende overfor formanden for SSU givet udtryk for, at Ældrerådet finder et fremmmødevalg det mest optimale.

I den anledning vil Ældrerådet gerne henvise til Ministerialtidende nr. 40 dateret den 19. maj 2011 § 6 første punktum, hvori står anført følgende:

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der afholdes valg til ældrerådet, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for valgets afholdelse.

I det fremsendte materiale pålægges ældrerådet en masse opgaver, der skrives bl.a. om kandidat udvælgelse, afholdelse af kandidatmøder, tilforordnede (6 personer), fortæring, diæter, opstilling af stemmebokse, afrydning, stemmeoptælling osv. osv.

Ældrerådet har ikke været indbudt til noget samarbejdsmøde om planlægningen.

I den anledning vil ældrerådet gerne gøre opmærksom på, at Ældrerådet består af 5 personer og de arbejdsopgaver, som ældrerådet pålægges, bør som anført i ovennævnte Ministerialtidende nr. 40 planlægges i et samarbejde mellem administrationen og Ældrerådet.

Der har ikke været afholdt noget samarbejdsmøde desangående, og vi skal, forinden alle de pålagte praktiske opgaver accepteres af ældrerådet, anmode om dette finder sted, så der er helt klare linjer for, hvem der skal udføre hvilke opgaver.

Ældrerådet
Sten Brincker, formand
26.01.2017

Ældrerådets høringssvar vedr Omsorgstandpleje

Ældrerådets høringssvar
J.nr. 29.15.12.P27
Sagsnummer 16/3203
Omsorgstandpleje

Ældrerådet har modtaget ovennævnte sag til høring og skal afgive høringssvar senest den 21.12.2016. Vi har i den anledning følgende kommentarer:

Sagsbehandlingsoversigt:
Sagen behandles i SSU den 1. december 2016 , godkendes og videresendes til ØKU
Sagen behandles i ØKU den 8. december 2016 , godkendes og videresender til KB
Sagen behandles i KB den 15. december 2016 og godkendes.
Sagen afsluttes.

Da sagen således er afsluttet inden Ældrerådets høringsfrist er udløbet, finder vi det ligegyldigt at fremkomme med vore kommentarer, idet sagen er færdigbehandlet.

Ældrerådet skal på det skarpeste udtrykke mistillid til Kommunalbestyrelsen om at afslutte en sagsbehandling i KB inden en høringsfrist er afsluttet.

Ældrerådet i Dragør
Sten Brincker
Formand
17.12.2016

Høringssvar Trafikplan 2016 – 2019

Trafikplan 2016 – 2019, Ældrerådets høringssvar. Dragør d. 21/10-2016

Indledende bemærkninger.

Ældrerådet i Dragør har taget udgangspunkt i det materiale med tilhørende bilag, der er udfærdiget af Movia. Det handler om forholdene på kort sigt, men især de ændringer, der skal ske i 2019, når Metro-Cityringen åbner.

Dragør er og vil fortsat være “Udkants-Amager”, hvilket også fremgår af materialet, både m.h.t. 2017-2019 og fra 2019 og fremover. Dragør har ikke skinnebåren transport som S-tog, regionaltog, letbane eller metro. Dragør er derfor udelukkende betjent med busser. Erfaringen og talrige henvendelser til kommunen, til Ældrerådet og på de sociale medier viser, at denne betjening absolut ikke er optimal. Busser aflyses i stor stil, er forsinkede eller “vendes” tidligere på ruten (før Dragør) p.g.a. forsinkelser, der indhentes på den måde. Vi har til vores store overraskelse erfaret, at sådanne “vendinger” ikke tæller med i statistikkerne over aflyste busser, der derfor ikke er retvisende.

Tilsyneladende vil 350S skifte nummer til 250S fra 2019 og få en anden ruteføring uden for Amager. Linie 5A vil skifte nummer til 5C.

Sydstrandsområdet er særlig hårdt ramt, da Krudttårnsvej kun er betjent af én busrute, 350S. Dette område er derudover præget af mange ældre borgere, der i stort omfang ikke selv har alternative transportmidler. Læs resten

Ældrerådets høringssvar på Værdighedspolitik og udmøntningsplan

Ældrerådets høringssvar på
Værdighedspolitik og udmøntningsplan
J.nr. 29.00.00.P22 (sag nr. 15/2699)

Ældrerådet er ved e-mail fra Social og Sundheds afdelingen med link til SSU udvalgets møde den 9.juni 2016 blevet anmodet om at fremsende høringssvar til ovennævnte sager.

Ældrerådet vil gerne i den forbindelse henvise til loven om fastlæggelse af de kommunale værdigheds politikker og udmøntninger heraf, hvori blandt andet er anført:

Om kommunalbestyrelsens forpligtelser for udarbejdelse af værdighedspolitikken

Efter bekendtgørelsens § 2 skal værdighedspolitikken som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

1) Livskvalitet

2) Selvbestemmelse

3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

4) Mad og ernæring

5) En værdig død.

Inddragelse af ældreråd og øvrige relevante parter

Kommunalbestyrelsen skal efter bekendtgørelsens § 3 sørge for at inddrage ældrerådet, jf. § 30 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, samt øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

Ældrerådet kan oplyse, at Ældrerådets inddragelse har været en invitation til borgermødet i marts 2016, på lige fod med alle andre borgere i Dragør, og i øvrigt ellers ingen inddragelse.

Ældrerådet har på nuværende tidspunkt allerede en klagesag i Statsforvaltningen vedrørende Dragør Kommunes Social og Sundhedsforvaltningen manglende høringer af Ældrerådet, og et enigt Ældreråd (én person var fraværende) besluttede på sit møde den 30. maj 2016 at overveje at indberette også denne sag til Statsforvaltningen, som en omgåelse af lovteksten på dette område.

Ældrerådet synes, at den beskrevne Værdighedspolitik er omfattende og når rundt i alle hjørnerne omkring et værdigt ældreliv. Det minimum som en værdighedspolitik skal omfatte er indeholdt i udkastet. Der er tilmed tilføjet adskillige andre punkter.

I udmøntningen af værdighedspolitikken har Ældrerådet gennemgået den buket af forslag, som er anført i Social og Sundhedsafdelingens forslag til vedtagelse.

Det er ikke Ældrerådets holdning, at den foreslåede udmøntning af de modtagne midler, er i overensstemmelse med den beskrevne værdighedspolitik og ej heller lever op til mindstekravene i den vedtagne lovgivning på området.

Det er Ældrerådets opfattelse, at Enggården som helhed betragtet er betydeligt favoriseret i forhold, til alle de hjemmeboende ældreborgere visiteret til hjælp i det daglige. Direkte modsat forholdet til antal af personer på plejehjemmet og antal borgere i eget hjem. Det er officiel politik i Danmark at holde ældre i eget hjem så længe som muligt. Derfor kræver denne meget store gruppe ekstra bevågenhed, netop når der ydes statsfinansierede midler, som også skal omfatte denne gruppe borgere.

I det foreliggende udkast til udmøntningen af værdighedsmillionerne er de ca. 90% af midlerne foreslået anvendt på Enggården.

For Ældrerådet fremstår det fremsendte forslag til udmøntningen af beløbet under værdighedspolitikerne i høj grad som en investeringspolitik for ønsker til Enggården. Det er ikke Ældrerådets holdning, at dette er hensigten med loven om Værdighedspolitik vedtaget af regeringen. …

I det fremsendte konkrete forslag til vedtagelse i SSU fra Social og Sundhedsafdelingen (bilag side 4) bruges som tidligere anført mere en 90%. af de samlede midler på kr. 3.050.000 til Enggården.

Ældrerådet fremkommer hermed med nogle forslag til ændringer, således midlerne bliver bare en lille smule mere ligeligt fordelt i henhold til formålet med midlerne. Ældrerådet kunne godt komme til at få den tanke, da og midlerne fra Ældremilliarden (Dragørs andel i 2014 og 2015 var kr. 3.2 mio.) også for 90% vedkommende blev betænkt til Enggården til meransættelse af personale.

 1. Ældrerådet foreslår udgifterne til trykfølsomme skærme halveret, hvilket frigør kr. 503.000 i 2016 og kr. 230.400 de følgende år (også efter ophør af penge til værdighedspolitikkerne i 2019)
 2. Ældrerådet foreslår udgiften til vasketoiletter halveret, hvilket frigør ca. kr. 110.000 i 2016 og kr. 532.000 de følgende år.
 3. Ældrerådet anbefaler at der fokuseres på motoriserede senge. Til glæde for såvel personale som de mest immobile beboere.
 4. Ældrerådet foreslår endvidere udgiften en udskiftning af handicapvenlig bus til Enggårdens brug fuldstændig fjernet. Dette frigør kr. 533.400 i 2016 og kr. 169.400 de følgende år. Ældrerådet anser denne post som en ren driftsvedligeholdelses udgift for Enggården og burde være indeholdt i Enggårdens normale budgetter.

Ældrerådet foreslår de frigjorte midler anvendt til følgende:

 1. Ældrerådet har ved flere lejligheder foreslået etablering af funktion i Social og Sundhedsforvaltningen hvortil ældre borgere i Dragør kunne henvende sig til, hvis man havde et spørgsmål om visitering, hjemmehjælp, tilskud fra det offentlige osv. Mange ældre kan ikke overskue alle de personer og forvaltninger, man skal kontakte for at få løst et, i mange tilfælde, ganske harmløst problem. Det fører til usikkerhed, mindreværd og i mange tilfælde resignation. Opgaven er beskrevet af Ældrerådet i detaljer i forbindelse med budget 2016 og pengemæssigt anslået til ca. kr. 500.000 af forvaltningen. Ældrerådet foreslår dette vedtaget i forbindelse udmøntningen af værdighedspolitikkerne i en prøveperiode indtil 2019.
 2. Ældrerådet vil igen foreslå, at det tidligere tilskud til personer, der modtager sociale pensioner kan ansøge om tilskud til deltagelse i undervisning m.m. i henhold til bestemmelserne i lov om støtte til folkeoplysning ydes under forudsætning af at deltagerne har bopæl i Dragør Kommune, genindføres. Det har været vanskelligt at få et konkret tal på denne udgift, men den skønnes ikke at overstige kr. 50.000. Det er alment kendt at sygdomme som bl.a. demens kan udskydes ved at fastholde indlæring (og specielt frivillig tilgang til indlæring) så lang tid som muligt.
 3. Ældrerådet vil ligeledes foreslå, at der afsættes midler til forbedring af den nuværende såkaldte ”klippekort ordning”. Ordningen er, efter Ældrerådets oplysninger, ikke funktionel nok, idet der i dag kun kan opspares op til 3 timer. Er disse ikke udnyttet fortabes retten hertil. Og en ny 3-timers periode starter osv. osv. Vi taler her om de hjemmeboende med behov for megen hjælp. Og det siger sig selv, at på 3 timer kan man ikke komme langt omkring. Ikke engang ned på havnen og nyde en fadøl. Ældrerådet foreslår en opsparing på op til 6 timer (en fordobling) hvilket formentlig vil forøge den årlige udgift til det dobbelte af i dag, hvor Dragør Kommune modtager ca. kr. 425.000 fra staten særskilt til denne ordning årligt.

Ældrerådet,
Dragør den 02.06.2016

Høringssvar på Kvalitets standarder (§86) (Kommunal Genoptræning)

Tillæg til Ældrerådets høringssvar på
Kvalitets standarder (§86)
(Kommunal Genoptræning)

Med henvisning til Forvaltningens anmodning af 11.05.2016 fremsender vi hermed vort høringssvar på Dragør Kommunes kvalitetsstandarder.

Det er Ældrerådets opfattelse, at målsætningen med visitation tiden (2uger) og opstart tidspunktet efter visitationen og endelig godkendelse af genoptræningen (2uger) burde forkortes. Det er meget lang tid for en ældre patient at skulle vente op til 4 uger, og i enkelte situationer, mere end 4 uger inden genoptræning kan finde sted. Vi opfordrer Dragør Kommune til at tage kontakt til Tårnby Kommune desangående.

Ældrerådet har følgende bemærkninger/tilføjelser til de enkelte afsnit:

Pkt. 6.: Visitation:

Der indføjes:

Afgørelsen efter visitation fremsendes skriftlig (e-post) til borgeren.

Pkt.: 10 Transport

Ændres til:

Der ydes normalt ikke fri transport til træning. Har personen ikke mulighed for at transportere sig selv, kan fri transport bevilges, efter at evaluering har fundet sted.

Pkt.: 12 Kvalitetsmål:

Ændres til:

Senest 1 uge efter henvisningen kontaktes personen for at der kan aftales en tid til personlig visitation.

Træningen tilrettelægges og iværksættes senest 1 uge herefter.

Der må i intet tilfælde hengå mere end 2 uger fra henvisningen er modtaget til træningen er påbegyndt.

Pkt.: 9 Kompetancekrav:

Første afsnit ændres til:

Arbejdsmiljøloven kræver, at træningen skal udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt, uanset hvor den foregår. Arbejdes skal udføres af fagligt uddannet personale.

Ældrerådet
30.05.2016

Høringssvar: Kvalitetsstandard for rehabilitering mv.

Dragør Ældreråds høringsvar til Kvalitetsstandard for rehabilitering, praktisk hjælp, Personlig pleje og madservice
J.nr. 27.36.00.P23

Kvalitetsstandard for rehabilitering mv.:

Ældrerådet har modtaget dagsordenen til SSU mødet den 3. marts 2016 til høring. I den forbindelse vil vi endnu engang gøre opmærksomme på, at denne form for fremsendelse af sager til høring, ikke er i overensstemmelse med lovgivningens krav hertil.

Undtagelsesvis vil vi allerede nu fremsætte vore umiddelbare kommentarer, idet der er tale om et helt nyt regelsæt for rehabilitering, hjemmebesøg, pårørendes forhold og eventuelle opgaver og dermed for fremtidige kvalitetsstandarder, deres indhold osv. Vi har med stor glæde ligeledes konstateret, at Administrationen anbefaler, at kvalitets standarderne for rehabilitering samt praktisk hjælp og madservice sendes i høring i Ældrerådet, med henblik på efterfølgende godkendelse i udvalget.

Vi kan kun anbefale, at SSU vedtager dette.

Allerede nu kan Ældrerådet udtale, uden at et samlet Ældreråd har haft lejlighed til samlet, at drøfte dette på grund af denne korte høringsfrist, at administrationens fremstilling af de nye tiltag i de nye regler for rehabiliteringen, herunder forebyggende hjemmebesøg, pårørendes opgaver og indflydelse, i modsætning til administrationens opfattelse, er væsentligt ændret i forhold til tidligere. Der er indført nye regler i servicelovens § 83 A og samtidig gælder de tidligere regler i servicelovens § 86, stk. 2.

Ældrerådet er ikke enig med administrationen i, at lovens bestemmelser overholdes, når der tales om en implementering, der først skal finde sted i kvalitetsstandardernes formulering i 2017.
Rehabilitering efter servicelovens bestemmelser skal være implementeret inden udgangen af 2016. Og kopieringen af Vallensbæk Kommunes kvalitetsstandarder tyder ikke på en særlig engageret indstilling i Dragør Kommune på dette område, idet Vallensbæk Kommune, på adskillige punkter adskiller sig fra Dragør kommune, både hvad angår befolkningssammensætning og disses sociale status.

Overordnet set er det Ældrerådets opfattelse, at samtlige nye bestemmelser indarbejdes i de nye kvalitets standarder nu og træder i kraft inden udgangen af 2016 og dermed opfylder lovgivningens krav og bestemmelser.

Det er derudover Ældrerådets holdning, at samtlige punkter om rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice fremover vil udgøre en del af kvalitetsstandarderne og indarbejdes fuldt ud og ikke kun som små tilføjelser i de eksisterende kvalitets standarder.

Tilsynsrapporter om kommunal hjemmepleje.:

På en skala fra 1 til 5 har Dragørs eksterne leverandører af hjemmepleje samt Dragør Kommunes egen hjemmepleje service fået karakteren 2. I Ældrerådets mening en uacceptabel karakter, der i stor udstrækning har indflydelse på det, at føle sig værdig i alderdommen. Det hænger også sammen med borgerens selvværd i den pågældende situation. At den pågældende føler sig som et ”nummer” i rækken af besøg. Kigger man tilbage i historikken, uden at BDO dog har været involveret, har det samme været tilfældet i adskillige år.

De foreslåede tiltag virker standardiserede uden nye konkrete tiltag i forhold til tidligere år, hvor samme problemstilling var gældende. SSU bør efter ældrerådets mening kræve af administrationen, at specificere helt konkret, hvilke tiltag der tænkes på, ikke mindst i forholdet til de eksterne leverandører.

Den foreslåede ændring af kvalitetsstandarderne er langt fra tilfredsstillende og dækkende i forhold den vejledning der træder i kraft på området den 1. marts 2016 og som vedtaget i folketinget den 23. februar 2016. Forinden en godkendelse af disse ændringer finder sted, bør vejledningen studeres og alle de nævnte forhold i denne indarbejdes.

Ældrerådet i Dragør,
Sten Brincker
29.02.2016

Høringssvar: Tilsyn med kommunal og privat hjemmepleje

Dragør Ældreråds høringsvar til Tilsynsrapport
Dragør Kommune Sundhed og Omsorg
J.nr. 27.36.00.K09

Tilsyn med kommunal og privat hjemmepleje:

Ældrerådet har modtaget dagsordenen til SSU mødet den 3. marts 2016 til høring. I den forbindelse vil vi endnu engang gøre opmærksomme på, at denne form for fremsendelse af sager til høring, ikke er i overensstemmelse med lovgivningens krav hertil.

Ældrerådet har allerede den 29.02.2016 fremsendt sin foreløbige kommentarer, jf. nedenstående.

Ældrerådets konklusion:

Dragør Kommune har svigtet i sit lovpligtige arbejde med tilsyn med de private plejeleverandører samt tilsynet med sin egen leverance af hjemmepleje i forhold til bestemmelserne i Lov om Social Service med afsæt i de gældende kvalitets standarder og de ydelseskataloger Dragør Kommune visiterer til. Kvaliteten betegnes som Jævnt Tilfredsstillende. (Se BDO rapport fra december 2015, pagina 4 (samlet tilsynsresultat).

Gennemlæses BDO’s rapport, er der nævnt adskillige graverende eksempler på, ifølge Ældrerådets holdning, groft svigt af den forventelige service en Kommune anno 2015/16 må forventes, at tilbyde sine ældre borgere.

Ældrerådet konstaterer med stor beklagelse, at der ikke er sket forbedringer i hverken 2014 og 2015 indenfor dette område, trods lovning om dette i begge år. Se Ældrerådets tidligere høringssvar indenfor dette område.

Ældrerådet anbefaler, at SSU tager skridt til, at de ældre i Dragør Kommune fremadrettet ikke udsættes for en behandling som anført i BDO rapporten. Ældrerådet mener, der er tale om tilsynssvigt, hvilket bør få konsekvenser for de ansvarlige.

Tidligere fremsendte bemærkninger:

På en skala fra 1 til 5 har Dragørs eksterne leverandører af hjemmepleje samt Dragør Kommunes egen hjemmepleje service fået karakteren 2. I Ældrerådets mening en uacceptabel karakter, der i stor udstrækning har indflydelse på det, at føle sig værdig i alderdommen. Det hænger også sammen med borgerens selvværd i den pågældende situation. At den pågældende føler sig som et ”nummer” i rækken af besøg. Kigger man tilbage i historikken, uden at BDO dog har været involveret, har det samme været tilfældet i adskillige år.

De foreslåede tiltag virker standardiserede uden nye konkrete tiltag i forhold til tidligere år, hvor samme problemstilling var gældende. SSU bør efter ældrerådets mening kræve af administrationen, at specificere helt konkret, hvilke tiltag der tænkes på, ikke mindst i forholdet til de eksterne leverandører.

Den foreslåede ændring af kvalitetsstandarderne er langt fra tilfredsstillende og dækkende i forhold den vejledning der træder i kraft på området den 1. marts 2016 og som vedtaget i folketinget den 23. februar 2016. Forinden en godkendelse af disse ændringer finder sted, bør vejledningen studeres og alle de nævnte forhold i denne indarbejdes.

Ældrerådets yderligere bemærkninger.

Det er første år, at det særdeles velrenommerede firma BDO indenfor denne branche, fremkommer med en rapport over forholdene i Dragør Kommune. Som nævnt ovenfor, er tidligere tilsynsrapporter som Ældrerådet har set, ligeså kritiske som den nu foreliggende. Der er ikke sket ændringer. Følgende punkter kan særligt anføres (og dette gælder såvel Dragør Kommunes egen hjemmepleje, som de tilknyttede private organisationer):

1.: Der mangler sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov.

2.: Der mangler beskrivelser af borgernes fysiske, psykiske og sociale problemstillinger.

3.: Der mangler beskrivelser af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

4.: Der mangler beskrivelser af, hvilke praktiske opgaver der udføres i de enkelte hjem

5.: Der mangler hos alle borgere beskrivelser af den rehabiliterende indsats.

Gennemlæses BDO’s rapport er der nævnt adskillige andre graverende eksempler på, ifølge Ældrerådets holdning, groft svigt af den forventelige service en Kommune anno 2015/16 må forventes at forsyne sine ældre borgere med.

I forhold til den private leverandør Omsorgsplejen, Vitapleje ApS konkluderes i Administrationens anbefaling til SSU, at tilsynet er jævnt tilfredsstillende. I anbefalinger til fremadrettede tiltag henvises til yderligere uddannelse af plejepersonalet.
Omsorgsplejen ApS handleplan er ikke vedhæftet som angivet.
Vitaplejes fremadrettede tiltag er ikke vedhæftet som angivet.
Social og Sundhedsudvalgets beslutning om en målrettet indsats på området er ikke vedhæftet som angivet.

Sten Brincker
Formand for Ældrerådet
07.03.2016

Høringssvar til Dragør Kommunes budget 2016

Ældrerådet i Dragør høringssvar til
Dragør Kommunes budget 2016

Ældrerådet er blevet anmodet om at fremsætte sit høringssvar til budgettet for 2016 på baggrund af den på Kommunens hjemmeside åbne budgetmappe, udarbejdet af administrationen, og hvortil der ikke er fremkommet anbefalinger eller oplyst om igangværende politiske drøftelser.

Ældrerådet har noteret sig, at der er lagt op til massive besparelser i oplægget, både så vidt angår personale som andre omkostninger (udgifter) inden for ældreområdet, og vi skal kraftigt opfordre til, at ældreområdet friholdes for nedskæringer i 2016 og fremover, idet ældreområdet i Dragør ofte tidligere har lagt for med at blive reduceret i omkostninger til stor skade for service niveauet og livskvaliteten hos vore ældre medborgere.

I Dragør er bruttoudgiften til ældreområdet pr. indbygger på 60+ ca. 23 % lavere end i de øvrige kommuner i region Hovedstaden og ca. 14% lavere, når der sammenlignes med hele landet.

Dette forhold er meget bekymrende for fremtidens ældre borgere i Dragør, og Ældrerådet anbefaler at dette område opprioriteres betydeligt.

På dialogmødet den 25.8.2015 mellem borgere og politikere fremkom da heller ikke noget om, i hvilken retning politikerne vil følge det tekniske budget udarbejdet af administrationen. Så alt i alt var dialogmødet et status quo møde med input til politikerne fra borgere m.fl. inden de egentlige drøftelser om budgettet skal gå i gang. Og fra Ældrerådet skal lyde en tak for, at disse dialogmøder vil fortsætte fremover.

Ældrerådet i Dragør har følgende forslag og kommentarer til budget 2016 —>

 1. Ældrerådet foreslår en ny ansættelse af en person i en fuldtidsstilling.
  Den grundlæggende idé er, at den ældre medborger kun har én person at henvende sig til uanset hvilket problem den ældre har.
  Konsulentens arbejdet skal foregå i tæt samarbejde med Enggården, Hjemmeplejen i Dragør, SSU udvalget samt Tårnby Kommune. Tårnby kommune fordi Tårnby Kommune som bekendt varetager opgaver i forbindelse med det forpligtende samarbejde med Dragør inden for området Sundhed og Omsorg. Vi har tidligere fremlagt et detaljeret forslag til stillings beskrivelse.
 1. Nedsættelse af egenbetaling for pensionisters (modtagere af social pension), efterlønsmodtageres og arbejdslediges deltagelse i undervisning m.m. i henhold til bestemmelserne i Lov om støtte til folkeoplysning ydes under forudsætning af, at undervisninger forestås af en lokal voksenundervisningsforening og deltagerne har bopæl i Dragør Kommune. Tilskuddet foreslås at udgøre 50% af indskrivningsgebyret og kursusafgiften for alle 3 grupper. Dette tilskud har tidligere været gældende i Dragør.
 1. Ældrerådet vil på det kraftigste foreslå, at den foreslåede reduktion i aften og nattevagten på Enggården med 2 sosu stillinger fjernes, således den nuværende normering opretholdet. Det virker fuldstændig ude af trit med virkeligheden at fjerne disse to stillinger.
 1. Ældrerådet vil ligeledes foreslå, at den anførte besparelse (kr. 750.000,) på at give plejehjems beboerne adgang til daghjemmet ophæves.
 1. Den teknologiske udvikling går stærkt. Der har været talt meget om støvsuger robotter til erstatning for hjemmehjælp. Ældrerådet i Dragør går absolut ikke ind for robot støvsugere til erstatning til hjemmehjælp til rengøring.
  Ældrerådet foreslår derfor, at de ældre, der måtte ønske det, får mulighed for, vederlagsfrit, at få stillet en robotstøvsuger til rådighed, som supplerende hjælp til rengøringen.
  Ældrerådet foreslår derfor, at der til de visiterede borgere til rengøring hver 3. uge, tilbydes en gratis robotstøvsuger, for dem der måtte ønske det, eventuelt i en prøveperiode, som kan gøres permanent.
 1. Ældrerådet i Dragør foreslår, at der indføres regler om, at hver borger, der modtager hjemmehjælp, får tildelt ½ times individuel ”nærvær” med en ansat hver uge.
  Til drøftelse af helt almindelige hverdagsproblemer, til en snak om alt muligt osv.
  Eller samle denne halve time op, til en udflugt af den ene eller anden slags, tilsvarende den netop indførte klippekortordning til særligt udvalgte borgere.
 1. Ældrerådet foreslår at den nuværende bevilgede rengøringshjælp hver 3. uge nedsættet til hver 2. uge.
  Rengøring kun hver 3. uge udgør en sundhedsrisiko hos mange ældre. Derfor har Ældrerådet siden 1. januar 2014, desværre uden held, foreslået rengøringshjælpen ændret til hver 2. uge.
  Det har desværre ikke vundet gehør endnu og dermed er det endnu det ikke en realitet. Ingen almindelige borgere i Dragør støvsuger kun hver 3. uge. Hvorfor skal de ældre, der ikke selv kan klare opgaven, ”mishandles” på dette område.

Der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge.

Dragørs andel i Ældremilliarden (ca. kr. 3,2 mio. i 2015) er for 2016 udelukkende anført som en serviceudgift med ca. kr. 2,2 mio. Der må her være tale om en direkte fejl i budgetmappen. Ældremilliarden er endnu ikke vedtaget for 2016 af regeringen, og såfremt ældremilliarden i 2015 og 2014 har været anvendt til omkostninger udover hvert enkelt af de år, den er givet for, er Dragørs andel i Ældremilliarden i Ældrerådets opfattelse anvendt i strid med retningslinjerne herfor.

Ældrerådet i Dragør
Sten Brincker
Formand

02/09/2015