Høringssvar

Høringssvar: Klippekort til beboere på plejecentre 2017 – 2018

J.nr. 27.42.00.S00 Sag.nr. 17/510 Ældrerådet har gennemlæst det fremsendte forslag til rammerne for afvikling af en klippekortsordning til beboerne på Plejecentret. Ældrerådet vil foreslå opsparingsperioden forlænget til det dobbelte, altså 12 uger og dermed 6 timer inden en ny opsparingsperiode påbegyndes. Med baggrund i erfaringer andre steder i Danmark med …

Høringssvar

Høringssvar: Ældrerådsvalg, afviklingsforslag

J.nr. 84.12.00.A00 Sag.nr. 16/3522 Ældrerådet har gennemlæst det fremsendte forslag til afvikling af et fremmødevalg (direkte valg) til Ældrerådet i november 2017. Ældrerådet har udelukkende overfor formanden for SSU givet udtryk for, at Ældrerådet finder et fremmmødevalg det mest optimale. I den anledning vil Ældrerådet gerne henvise til Ministerialtidende nr. …

Høringssvar

Ældrerådets høringssvar vedr Omsorgstandpleje

Ældrerådets høringssvar J.nr. 29.15.12.P27 Sagsnummer 16/3203 Omsorgstandpleje Ældrerådet har modtaget ovennævnte sag til høring og skal afgive høringssvar senest den 21.12.2016. Vi har i den anledning følgende kommentarer: Sagsbehandlingsoversigt: Sagen behandles i SSU den 1. december 2016 , godkendes og videresendes til ØKU Sagen behandles i ØKU den 8. december …

Høringssvar

Høringssvar Trafikplan 2016 – 2019

Trafikplan 2016 – 2019, Ældrerådets høringssvar. Dragør d. 21/10-2016 Indledende bemærkninger. Ældrerådet i Dragør har taget udgangspunkt i det materiale med tilhørende bilag, der er udfærdiget af Movia. Det handler om forholdene på kort sigt, men især de ændringer, der skal ske i 2019, når Metro-Cityringen åbner. Dragør er og …

Høringssvar

Ældrerådets høringssvar på Værdighedspolitik og udmøntningsplan

Ældrerådets høringssvar på Værdighedspolitik og udmøntningsplan J.nr. 29.00.00.P22 (sag nr. 15/2699) Ældrerådet er ved e-mail fra Social og Sundheds afdelingen med link til SSU udvalgets møde den 9.juni 2016 blevet anmodet om at fremsende høringssvar til ovennævnte sager. Ældrerådet vil gerne i den forbindelse henvise til loven om fastlæggelse af …

Høringssvar

Høringssvar på Kvalitets standarder (§86) (Kommunal Genoptræning)

Tillæg til Ældrerådets høringssvar på Kvalitets standarder (§86) (Kommunal Genoptræning) Med henvisning til Forvaltningens anmodning af 11.05.2016 fremsender vi hermed vort høringssvar på Dragør Kommunes kvalitetsstandarder. Det er Ældrerådets opfattelse, at målsætningen med visitation tiden (2uger) og opstart tidspunktet efter visitationen og endelig godkendelse af genoptræningen (2uger) burde forkortes. Det …

Høringssvar

Høringssvar: Kvalitetsstandard for rehabilitering mv.

Dragør Ældreråds høringsvar til Kvalitetsstandard for rehabilitering, praktisk hjælp, Personlig pleje og madservice J.nr. 27.36.00.P23 Kvalitetsstandard for rehabilitering mv.: Ældrerådet har modtaget dagsordenen til SSU mødet den 3. marts 2016 til høring. I den forbindelse vil vi endnu engang gøre opmærksomme på, at denne form for fremsendelse af sager til …

Høringssvar

Høringssvar: Tilsyn med kommunal og privat hjemmepleje

Dragør Ældreråds høringsvar til Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg J.nr. 27.36.00.K09 Tilsyn med kommunal og privat hjemmepleje: Ældrerådet har modtaget dagsordenen til SSU mødet den 3. marts 2016 til høring. I den forbindelse vil vi endnu engang gøre opmærksomme på, at denne form for fremsendelse af sager til høring, …

Høringssvar
1

Høringssvar til Dragør Kommunes budget 2016

Ældrerådet i Dragør høringssvar til Dragør Kommunes budget 2016 Ældrerådet er blevet anmodet om at fremsætte sit høringssvar til budgettet for 2016 på baggrund af den på Kommunens hjemmeside åbne budgetmappe, udarbejdet af administrationen, og hvortil der ikke er fremkommet anbefalinger eller oplyst om igangværende politiske drøftelser. Ældrerådet har noteret …

Høringssvar

Høringssvar Kvalitetsstandarder 2015 §86

Kvalitetsstandarder – og Sundhed og Omsorg Dragør Kommune Ældrerådet har modtaget Dragør Kommunes kvalitetsstandarder vedrørende Sundhed og Omsorgs området til udtalelse. Konklusion. I kvalitets standarden er intet nævnt om klippekort ordningen, som er indført ved lov for 2015 m.fl. med tilskud fra staten til gennemførelse heraf i 2015 ca. kr. …