Kategoriarkiv: Høringssvar

Kommunalt tilsyn med den private leverandør af hjemmepleje – Dragør Pleje Omsorg

8.3.2019
Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Kommunalt tilsyn med den private leverandør af hjemmepleje –
Dragør Pleje Omsorg
Sagsnr.:    18/5187

RESUMÉ:
Rådgivningsfirmaet BDO har den 8. januar 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg – gældende for 2018. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt den private leverandørs handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER:
1. at udvalget tager tilsynsrapporten for den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg til efterretning.
2. at udvalget godkender handleplanen for Dragør Pleje Omsorg som opfølgning på tilsynet.

Ældrerådets anbefaling:
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling følges, men med en tilføjelse om, at der for handleplanen fastlægges en tidsplan for gennemførelse og dokumentation af de anbefalede tiltag.

Ældrerådets bemærkninger:
Ældrerådet har med bekymring noterer sig, at tilsynet udtaler, at det overordnede indtryk af Dragør Pleje Omsorg er, at det er en leverandør med forhold der er:
                                                              Tilfredsstillende.
Efter den gældende vurderingsskala er det et udtryk for, at forholdene er tilstrækkelige, eller udtrykt i ikke-konsulentsprog; Middelmådige.
Ældrerådet finder det bekymrende, at der ikke er en samordning mellem kommunens og leverandørens it-systemer.
Der er således betydelig risiko for mangelfulde eller fejlagtige beskrivelser, vejledninger og dokumentation, med deraf følgende mangelfulde eller fejlagtige handlinger.
Ældrerådet finder det bekymrende, at der er konstateret mangel på instruktioner. Det er i øvrigt ikke oplyst om leverandøren har kendskab til de for kommunen gældende kvalitetsstandarder.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje

8.3.2019
Høringssvar
Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje
Sagsnr.:    18/5187

RESUMÉ:
Rådgivningsfirmaet BDO har den 10. januar 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje – gældende for 2018.
Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Den Kommunale Hjemmeplejes handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER:
1. at udvalget tager tilsynsrapporten for Den Kommunale Hjemmepleje til efterretning.
2. at udvalget godkender handleplanen for Den Kommunale Hjemmepleje som opfølgning på tilsynet.

Ældrerådets anbefaling:
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling følges.

Ældrerådets bemærkninger:
Ældrerådet har med tilfredshed noteret sig, at tilsynet vurderer Den Kommunale Hjemmepleje til at være en leverandør med:
                                                  Meget tilfredsstillende forhold.
Rådet har konstateret, at den foreslåede handlingsplan er dækkende for de givne anbefalinger, og at der er anført terminer for gennemførelse af de enkelte aktiviteter.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Risikobaseret planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården i 2018

8.3.2019
Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Risikobaseret planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården i 2018
                   ved Styrelsen for Patientsikkerhed
Sagsnr.:    19/820

RESUMÉ:
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 24. september 2018 gennemført et risikobaseret, planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården.
Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER:
1. at udvalget tager Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport for Omsorgscentret Enggården til efterretning.
2. at udvalget godkender handleplanen for Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.  

Ældrerådets anbefaling:
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling følges for pkt. 1.
Der er ikke medsendt en handleplan.

Ældrerådets bemærkninger:
Ældrerådet noterer sig, at tilsynet vurderer, at Enggården kan indplaceres i kategorien:

Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Dette er den næstbedste placering efter den gældende vurderingsskala, og der er ingen af de nævnte forhold der giver rådet anledning til bekymring.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Kommunalt tilsyn med Omsorgscenter Enggården

8.3.2019
Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Kommunalt tilsyn med Omsorgscenter Enggården
Sagsnr.:    18/5187

RESUMÉ:
Rådgivningsfirmaet BDO har den 22. januar 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Omsorgscentret Enggården – gældende for 2018. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER:
1. at udvalget tager tilsynsrapporten for Omsorgscentret Enggården til efterretning.
2. at udvalget godkender handleplanen for Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

Ældrerådets anbefaling:
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling følges, men med en tilføjelse om, at der for handleplanen fastlægges en tidsplan for gennemførelsen af de anbefalede tiltag.

Ældrerådets bemærkninger:
Ældrerådet noterer sig, at tilsynet udtaler, at forholdene på Enggården er
                                                                  Tilfredsstillende.
Efter den gældende vurderingsskala er det et udtryk for, at forholdene er tilstrækkelige, eller udtrykt i ikke-konsulentsprog; Middelmådige.
BDO har siden den aflagte tilsynsrapport for 2017 ændret sig vurderingsskala fra en 4-skala til en 5-skala, med forskellige betegnelser for skalatrinene, hvilket gør en sammenligning mellem de to rapporter vanskelig.
Det må udledes af tilsynsrapporten, at basisplejen opfyldes, mens den menneskelige omsorg forekommer i beskedent omfang.
Den enkelte beboer mødes i løbet af et døgn med mindst fire forskellige medarbejdere, som i det næste døgn kan være yderligere fire forskellige medarbejdere. Det er derfor af stor betydning, at medarbejderne har adgang til fyldestgørende og ajourførte besøgsplaner for hver enkel beboer.
Det er Ældrerådets opfattelse, at der må ske en opgradering af personalenormeringen, og at den igangværende rekruttering bliver intensiveret, hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at leve op til målsætningen om en værdig ældrepleje.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis

1.2.2019

Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Høringssvar til udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023
for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis
Sagsnr.:    19/137

Resumé:
Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udkast til Sundhedsaftalen 2019-2013 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis i høring frem til den 28. februar 2019. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende Dragør Kommunes høringssvar til udkast til Sundhedsaftalen.

Indstilling:
Administrationen indstiller, at udvalget godkender Dragør Kommunes høringssvar til udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023.

Ældrerådets bemærkninger:
Vi har med tilfredshed bemærket, at aftalen er formuleret i en langt mere tilgængelig form end tidligere aftale, og at gældende lov ikke er gentaget i aftalen, men forudsættes at være parterne bekendt.
Vi finder det rigtigt, at der alene fokuseres på tre prioriterede områder, nemlig:

 • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom – med mål om at:
        – Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker. – Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
 • Sammen om borgere med psykisk sygdom – med mål om at:
        – Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.
 • Sammen om børn og unges sundhed – med mål om at:
        – Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer. – Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Ældrerådet finder det desuden vigtigt, at der i perioden vil kunne tages fat på nye fokusområder hvis et behov opstår.
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling godkendes.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden

1.2.2019
Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Høringssvar til udkast til Hospitalsplan 2025
for Region Hovedstaden
Sagsnr.:    19/137

RESUMÉ:
Regionsrådet har sendt udkast til Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden i høring frem til den 11. marts 2019. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende Dragør Kommunes høringssvar til udkast til den nye hospitalsplan.

INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at udvalget godkender Dragør Kommunes høringssvar til udkast til Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden.

Ældrerådets bemærkninger:
I lyset af, at regeringen har fremlagt forslag til en Sundhedsreform, der kan få afgørende betydning for ovennævnte Hospitalsplan, finder Ældrerådet ikke at det er muligt, at foretage en kvalificeret vurdering af planen.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86

 1. januar 2019
  Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Kvalitetsstandard for
Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86
Sagsnr.:    17/2757

RESUMÉ:
Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 til godkendelse.

INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.

Ældrerådets bemærkninger:
Ved at sammenholde det fremlagte forslag til den omhandlede kvalitetsstandard med den gældende lovgivning, har ældrerådet ikke fundet forhold der ikke er omtalt.
Imidlertid er det ældrerådets opfattelse, at forslagets formuleringer i højere grad fokuserer på kvantiteter end på kvaliteter; altså hvor ofte skal en aktivitet ske, frem for en beskrivelse af på hvilken måde aktiviteten skal udføres.
Der er som en følge heraf heller ikke en egentlig beskrivelse af, ud fra hvilke kriterier denne standard kan blive kvalitetssikret.
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling godkendes, men med en tilføjelse om, at der iværksættes et arbejde, der frem til næste revision af kvalitetsstandarden sikrer, at den af Ældrerådet fremsatte kritik tilgodeses.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Kvalitetsstandarder for Rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

 1. november 2018

  Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Kvalitetsstandarder for
Rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
Sagsnr.:    17/2760

RESUMÉ:
Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice til godkendelse.

INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens §§ 83 og 83a.

Ældrerådets bemærkninger:
Ved at sammenholde det fremlagte forslag til den omhandlede kvalitetsstandard med den gældende lovgivning, har ældrerådet ikke fundet forhold der ikke er omtalt.
Imidlertid er det ældrerådets opfattelse, at forslagets formuleringer i højere grad fokuserer på kvantiteter end på kvaliteter; altså hvor ofte skal en aktivitet ske, frem for en beskrivelse af på hvilken måde aktiviteten skal udføres.
Der er som en følge heraf heller ikke en egentlig beskrivelse af, ud fra hvilke kriterier denne standard kan blive kvalitetssikret.
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling godkendes, men med en tilføjelse om, at der iværksættes et arbejde, der frem til næste revision af kvalitetsstandarden sikrer, at den af Ældrerådet fremsatte kritik tilgodeses.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Høringssvar vedrørende lægehus

Høringssvar

Til: Social- og Sundhedsudvalget

Emne: Muligheder for etablering af lægehus i Dragør

J.nr.: 00.01.00.A00
Sagsnr.: 18/3973

RESUMÉ:

På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2018 fik udvalget forelagt muligheder for etablering af et lægehus i Dragør.

Udvalget forelægges nu en nærmere gennemgang af kommunens og regionens rolle i forhold til et eventuelt lægehus i Dragør.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, hvorvidt administrationen skal arbejde videre på at afdække mulighederne for etablering af et lægehus i Dragør.

Ældrerådets bemærkninger:

Rådet har gennemlæst sagsfremstillingen samt den nye belysning af mulighederne for etablering af lægehus i Dragør.

Rådet skal på dette grundlag ikke pege på særlige løsninger, men Ældrerådet anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter at lade forvaltningen fortsætte arbejdet med at afdække mulighederne for etablering af et lægehus i Dragør.

Rådet er enigt i, at etablering af et lægehus på Wiedergården, hvor lægerne kunne leje sig ind i lokaler side om side med andet sundhedsvirke, og med det øvrige aktivitetshus, kunne være med til at styrke sammenhængen i det nære sundhedsvæsen.

I Ældrerådet forudsætter vi dog, at etablering af et lægehus ikke må reducere mulighederne for en fortsat gennemførelse af de mange aktiviteter der tilbydes borgerne.

Vi skal desuden pege på, at der allerede nu er en betydelig underforsyning af parkeringspladser både for beboerne i Wiedergårdens boligafdeling, for hjemmeplejen og for brugerne af Aktivitetshuset. Det må derfor også være en forudsætning for etablering af et lægehus her, at der kan skabes de fornødne parkeringspladser.

Ældrerådet finder det fortsat vigtigt, at de nuværende læger med almen praksis i Dragør inddrages i overvejelserne.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Høringssvar vedrørende puljer

Høringssvar

Til: Social- og Sundhedsudvalget

Emne: Puljer:
Bedre bemanding i ældreplejen og en værdig ældrepleje i 2019, herunder Dragør Kommunes værdighedspolitik

J.nr.: 00.01.00.A00
Sagsnr.: 18/4963

RESUMÉ:

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2019 på 1.536.000 kr. til puljen om en bedre bemanding i ældreplejen og 3.192.000 kr. til puljen om en værdig ældrepleje. Udvalget skal derudover godkende Dragør Kommunes værdighedspolitik, hvor der er tilføjet et afsnit om pårørende.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at tilskud på 1.536.000 kr. fra puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2019 godkendes.

2. at tilskud på 3.192.000 kr. fra puljen til en værdig ældrepleje i 2019 godkendes.

3. at Dragør Kommunes værdighedspolitik godkendes.

Ældrerådets bemærkninger:

Rådet anbefaler, at administrationens indstilling følges.

Rådet beder om indsigt i de planer der kommer til at danne grundlag for anvendelsen i 2019 af de opnåede midler fra de respektive puljer.

I budget 2018 er der afsat følgende beløb til bedre bemanding i ældreplejen:

Hjemmehjælp 725.000 kr.

Enggården 725.000 kr.

Administration og revision af puljen 74.000 kr.

Rådet beder samtidig om indsigt i, på hvilken måde de budgetterede beløb er anvendt inden for de to primære målområder.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand