Månedsarkiv: marts 2019

Ældrerådsmøde – Referat 8. marts 2019

Ældrerådsmøde – Referat

Data om mødet
Dato:         8. marts 2019
Tid:            10.00-12.00
Sted:          Søvangsstuen – Rådhuset.

Mødedeltagere:
Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL),
Nils Riiber Høj (NRH), Renee Schwaner (RS)

Fra forvaltningen:
Under pkt.1 og 2; Trine Fjalar Andersen.

Indledningsvis blev rådet præsenteret for den nye områdechef Tina Roikjer Køtter. Vi byder Tina velkommen og glæder os til samarbejdet.

Dagsorden:
1.    Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt om godkendelse af beretning.

2.    Status over rådets situation.
a.    Ministeriet har meddelt dispensation til, at Ældrerådet kan fortsætte sin virksomhed
med fire medlemmer frem til senest den 31. december 2021.
Der er ikke taget stilling til spørgsmålet om afholdelse af suppleringsvalg.

b.   Konstituering af Ældrerådet:
Formand: Leif Ingersholm
Næstformand: Renee Schwaner

c.   Rådets budget for 2019 er uændret fra 2018.

d.  Trine overbragte en invitation til at deltage i SSA mødet
mandag den 1. april 2019, kl. 17.00.      LI og NL deltager.

3.    Godkendelse af Beretning 2018.
      Ældrerådet bekræfter hermed at have godkendt beretningen for 2018 pr. mail.

4.    Gennemgang af sager i høring.

a.    Kommunalt tilsyn med Omsorgscenter Enggården.
Ældrerådet besluttede et høringssvar.

b.    Risikobaseret planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården i 2018 ved Styrelsen for Patientsikkerhed.
Ældrerådet besluttede et høringssvar.

c.    Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje.
Ældrerådet besluttede et høringssvar.

d.    Kommunalt tilsyn med den private leverandør af hjemmepleje – Dragør Pleje Omsorg.
Ældrerådet besluttede et høringssvar.

5.   Udarbejdelse af Ældre-politik.
      Der vil blive afholdt endnu et fælles dialog-møde tirsdag den 21. maj 2019.

6.    Opfølgning på Ældrerådets kontakt med ”baglandet”.

a. – om kontant betaling på rådhuset.
Kommunen har svaret, at der kan betales med kontanter, men da rådhuset ikke længere har en kassefunktion og derfor ingen byttepenge, opfordres borgerne til at betale på anden måde.

b. – om anvendelse af it-medier ved borgerinddragelse i demokratiprocessen.
Demokratiudvalget har svaret, at man i sit arbejde vil være særligt opmærksomme på, at der stadig er en del borgere som ikke anvender it-medier.

c. – om brandsikkerhed på Enggården.
Foranlediget af Ældrerådets henvendelse er der udsendt en redegørelse om den mangelfulde brandsikring på Enggården, og om hvilke initiativer der iværksættes.

d. Næste Træf Ældrerådet afholdes på Wiedergården tirsdag den 30. april 2019 med nyt tidspunkt: Fra 12.00 til 14.00.

e. Rådet vil arbejde for at få afholdt et offentligt tema-møde over emnet:
Livs-/Behandlingstestamente og Fremtidsfuldmagt.

7.    Aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).

– DAE afholdt temadag om Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning torsdag den 7. marts 2019 i Region Hovedstaden.
LI deltog.
      – Der er indkaldt til Vestegnstræf i Rødovre den 8. april 2019.
– Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 29. april 2019.

8.    Næste møde og underskrift af liste for mødediæter
Der er berammet ordinært møde fredag den 29. marts 2019.

9.    Eventuelt
      Intet til referat.

Ref.: LI

Ældrerådsmøde – Referat 1. februar 2019

Ældrerådsmøde – Referat

Data om mødet
Dato:         1. februar 2019
Tid:            10.00-12.00
Sted:          Dragør Stuen – Rådhuset.

Mødedeltagere:
Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL),Nils Riiber Høj (NRH), Renee Schwaner (RS)
Fra forvaltningen:
Efter aftale; ingen.

Dagsorden:
1.    Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2.    Drøftelse af rådets forretningsorden.
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar blev det besluttet, at der søges om dispensation til, at rådet kan fortsætte med kun 4 medlemmer, og det blev besluttet, at der søges om tilladelse til at afholde suppleringsvalg.
Efter aftale fortsætter rådet sin virksomhed i ansøgningsperioden.

3.    Gennemgang af sager i høring.
Udkast til Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden.
– Rådet afstår fra at indgive høringssvar.
Udkast til Sundhedsaftalen 2019-2013.
– Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling godkendes
Kvalitetsstandard – Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.
– Der er fremsendt høringssvar som besluttet på mødet den 11. januar 2019.
Kvalitetsstandard – Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.
Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens § 83
– Der er fremsendt høringssvar som besluttet på mødet den 11. januar 2019.

4. Udarbejdelse af Ældre-politik.
SSU har fremlagt en ny procesplan der viser, at processen suppleres med et ekstra dialogmøde i maj måned, hvor der sker en yderligere høring og bearbejdning i den brede kreds.

5.    Fortsat idéudvikling om ældrerådets kontaktmuligheder med ”baglandet”.

Det afholdte Træf Ældrerådet den 15. januar resulterede i 2 skriftlige henvendelser:
– om kontant betaling på rådhuset
– om anvendelse af it-medier ved borgerinddragelse i demokratiprocessen

Med Ældrerådet som arrangør afholdes et temamøde om Seniorbofællesskaber på Wiedergården tirsdag den 5. februar 2019.
Mødet er annonceret i Dragør Nyt, på egen website og på FB.

Det forventes, at næste Træf Ældrerådet afholdes tirsdag den 30. april 2019
med nyt tidspunkt: fra 12.00 til 14.00.

6.    Status for arbejdet med Ældre guiden.
Ældreguiden er omdelt til de i alt 3.080 udpegede husstande.

7.    Kommende aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).
Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 29. april 2019.
      LI deltager. NRH overvejer sin deltagelse.

DAE afholder temadag om Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning torsdag den 7. marts 2019 i Region Hovedstaden.
      LI deltager. NRH overvejer sin deltagelse.

8.    Næste møde og underskrift af liste for mødediæter
Der er berammet ordinært møde fredag den 8. marts 2019.

9.    Eventuelt
Ældrerådet retter forespørgsel til kommunen om brandsikkerheden på Enggården.
Ældrerådet efterlyser oplysninger om rådets budget for 2019.
Efter mødet er budgettet fremsendt til LI. Bliver gennemgået på næste møde.
Der arbejdes på en henvendelse om den forringede annoncering af busdriften.

Ref.: LI

Kommunalt tilsyn med den private leverandør af hjemmepleje – Dragør Pleje Omsorg

8.3.2019
Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Kommunalt tilsyn med den private leverandør af hjemmepleje –
Dragør Pleje Omsorg
Sagsnr.:    18/5187

RESUMÉ:
Rådgivningsfirmaet BDO har den 8. januar 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg – gældende for 2018. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt den private leverandørs handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER:
1. at udvalget tager tilsynsrapporten for den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg til efterretning.
2. at udvalget godkender handleplanen for Dragør Pleje Omsorg som opfølgning på tilsynet.

Ældrerådets anbefaling:
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling følges, men med en tilføjelse om, at der for handleplanen fastlægges en tidsplan for gennemførelse og dokumentation af de anbefalede tiltag.

Ældrerådets bemærkninger:
Ældrerådet har med bekymring noterer sig, at tilsynet udtaler, at det overordnede indtryk af Dragør Pleje Omsorg er, at det er en leverandør med forhold der er:
                                                              Tilfredsstillende.
Efter den gældende vurderingsskala er det et udtryk for, at forholdene er tilstrækkelige, eller udtrykt i ikke-konsulentsprog; Middelmådige.
Ældrerådet finder det bekymrende, at der ikke er en samordning mellem kommunens og leverandørens it-systemer.
Der er således betydelig risiko for mangelfulde eller fejlagtige beskrivelser, vejledninger og dokumentation, med deraf følgende mangelfulde eller fejlagtige handlinger.
Ældrerådet finder det bekymrende, at der er konstateret mangel på instruktioner. Det er i øvrigt ikke oplyst om leverandøren har kendskab til de for kommunen gældende kvalitetsstandarder.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje

8.3.2019
Høringssvar
Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje
Sagsnr.:    18/5187

RESUMÉ:
Rådgivningsfirmaet BDO har den 10. januar 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje – gældende for 2018.
Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Den Kommunale Hjemmeplejes handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER:
1. at udvalget tager tilsynsrapporten for Den Kommunale Hjemmepleje til efterretning.
2. at udvalget godkender handleplanen for Den Kommunale Hjemmepleje som opfølgning på tilsynet.

Ældrerådets anbefaling:
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling følges.

Ældrerådets bemærkninger:
Ældrerådet har med tilfredshed noteret sig, at tilsynet vurderer Den Kommunale Hjemmepleje til at være en leverandør med:
                                                  Meget tilfredsstillende forhold.
Rådet har konstateret, at den foreslåede handlingsplan er dækkende for de givne anbefalinger, og at der er anført terminer for gennemførelse af de enkelte aktiviteter.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Risikobaseret planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården i 2018

8.3.2019
Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Risikobaseret planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården i 2018
                   ved Styrelsen for Patientsikkerhed
Sagsnr.:    19/820

RESUMÉ:
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 24. september 2018 gennemført et risikobaseret, planlagt tilsyn med Omsorgscentret Enggården.
Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER:
1. at udvalget tager Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport for Omsorgscentret Enggården til efterretning.
2. at udvalget godkender handleplanen for Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.  

Ældrerådets anbefaling:
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling følges for pkt. 1.
Der er ikke medsendt en handleplan.

Ældrerådets bemærkninger:
Ældrerådet noterer sig, at tilsynet vurderer, at Enggården kan indplaceres i kategorien:

Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Dette er den næstbedste placering efter den gældende vurderingsskala, og der er ingen af de nævnte forhold der giver rådet anledning til bekymring.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Kommunalt tilsyn med Omsorgscenter Enggården

8.3.2019
Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Kommunalt tilsyn med Omsorgscenter Enggården
Sagsnr.:    18/5187

RESUMÉ:
Rådgivningsfirmaet BDO har den 22. januar 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Omsorgscentret Enggården – gældende for 2018. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER:
1. at udvalget tager tilsynsrapporten for Omsorgscentret Enggården til efterretning.
2. at udvalget godkender handleplanen for Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

Ældrerådets anbefaling:
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling følges, men med en tilføjelse om, at der for handleplanen fastlægges en tidsplan for gennemførelsen af de anbefalede tiltag.

Ældrerådets bemærkninger:
Ældrerådet noterer sig, at tilsynet udtaler, at forholdene på Enggården er
                                                                  Tilfredsstillende.
Efter den gældende vurderingsskala er det et udtryk for, at forholdene er tilstrækkelige, eller udtrykt i ikke-konsulentsprog; Middelmådige.
BDO har siden den aflagte tilsynsrapport for 2017 ændret sig vurderingsskala fra en 4-skala til en 5-skala, med forskellige betegnelser for skalatrinene, hvilket gør en sammenligning mellem de to rapporter vanskelig.
Det må udledes af tilsynsrapporten, at basisplejen opfyldes, mens den menneskelige omsorg forekommer i beskedent omfang.
Den enkelte beboer mødes i løbet af et døgn med mindst fire forskellige medarbejdere, som i det næste døgn kan være yderligere fire forskellige medarbejdere. Det er derfor af stor betydning, at medarbejderne har adgang til fyldestgørende og ajourførte besøgsplaner for hver enkel beboer.
Det er Ældrerådets opfattelse, at der må ske en opgradering af personalenormeringen, og at den igangværende rekruttering bliver intensiveret, hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at leve op til målsætningen om en værdig ældrepleje.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis

1.2.2019

Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Høringssvar til udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023
for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis
Sagsnr.:    19/137

Resumé:
Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udkast til Sundhedsaftalen 2019-2013 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis i høring frem til den 28. februar 2019. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende Dragør Kommunes høringssvar til udkast til Sundhedsaftalen.

Indstilling:
Administrationen indstiller, at udvalget godkender Dragør Kommunes høringssvar til udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023.

Ældrerådets bemærkninger:
Vi har med tilfredshed bemærket, at aftalen er formuleret i en langt mere tilgængelig form end tidligere aftale, og at gældende lov ikke er gentaget i aftalen, men forudsættes at være parterne bekendt.
Vi finder det rigtigt, at der alene fokuseres på tre prioriterede områder, nemlig:

 • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom – med mål om at:
        – Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker. – Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
 • Sammen om borgere med psykisk sygdom – med mål om at:
        – Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.
 • Sammen om børn og unges sundhed – med mål om at:
        – Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer. – Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Ældrerådet finder det desuden vigtigt, at der i perioden vil kunne tages fat på nye fokusområder hvis et behov opstår.
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling godkendes.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden

1.2.2019
Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Høringssvar til udkast til Hospitalsplan 2025
for Region Hovedstaden
Sagsnr.:    19/137

RESUMÉ:
Regionsrådet har sendt udkast til Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden i høring frem til den 11. marts 2019. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende Dragør Kommunes høringssvar til udkast til den nye hospitalsplan.

INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at udvalget godkender Dragør Kommunes høringssvar til udkast til Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden.

Ældrerådets bemærkninger:
I lyset af, at regeringen har fremlagt forslag til en Sundhedsreform, der kan få afgørende betydning for ovennævnte Hospitalsplan, finder Ældrerådet ikke at det er muligt, at foretage en kvalificeret vurdering af planen.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86

 1. januar 2019
  Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Kvalitetsstandard for
Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86
Sagsnr.:    17/2757

RESUMÉ:
Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 til godkendelse.

INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.

Ældrerådets bemærkninger:
Ved at sammenholde det fremlagte forslag til den omhandlede kvalitetsstandard med den gældende lovgivning, har ældrerådet ikke fundet forhold der ikke er omtalt.
Imidlertid er det ældrerådets opfattelse, at forslagets formuleringer i højere grad fokuserer på kvantiteter end på kvaliteter; altså hvor ofte skal en aktivitet ske, frem for en beskrivelse af på hvilken måde aktiviteten skal udføres.
Der er som en følge heraf heller ikke en egentlig beskrivelse af, ud fra hvilke kriterier denne standard kan blive kvalitetssikret.
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling godkendes, men med en tilføjelse om, at der iværksættes et arbejde, der frem til næste revision af kvalitetsstandarden sikrer, at den af Ældrerådet fremsatte kritik tilgodeses.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand

Kvalitetsstandarder for Rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

 1. november 2018

  Høringssvar

Til:           Social- og Sundhedsudvalget

Emne:        Kvalitetsstandarder for
Rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
Sagsnr.:    17/2760

RESUMÉ:
Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice til godkendelse.

INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens §§ 83 og 83a.

Ældrerådets bemærkninger:
Ved at sammenholde det fremlagte forslag til den omhandlede kvalitetsstandard med den gældende lovgivning, har ældrerådet ikke fundet forhold der ikke er omtalt.
Imidlertid er det ældrerådets opfattelse, at forslagets formuleringer i højere grad fokuserer på kvantiteter end på kvaliteter; altså hvor ofte skal en aktivitet ske, frem for en beskrivelse af på hvilken måde aktiviteten skal udføres.
Der er som en følge heraf heller ikke en egentlig beskrivelse af, ud fra hvilke kriterier denne standard kan blive kvalitetssikret.
Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling godkendes, men med en tilføjelse om, at der iværksættes et arbejde, der frem til næste revision af kvalitetsstandarden sikrer, at den af Ældrerådet fremsatte kritik tilgodeses.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand