Ældrerådsmøde – Referat – 11. januar 2019

Ældrerådsmøde – Referat

Data om mødet

Dato:         11. januar 2019

Tid:            10.00-12.00

Sted:          Dragør Stuen – Rådhuset.

Mødedeltagere:

Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL),

Nils Riiber Høj (NRH), Renee Schwaner (RS)

Fra forvaltningen: Efter aftale, ingen

Dagsorden:

1.    Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2.    Drøftelse af rådets forretningsorden.

Drøftelse af rådets virksomhed mens der søges dispensation.

Rådet fortsætter efter aftale med kommunen sin aktivitet uændret.

3.    Gennemgang af sager i høring.

  1. Kvalitetsstandard – Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.
  2. Kvalitetsstandard – Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.
    Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens § 83

Det blev besluttet, at begge høringer besvares med følgende bemærkninger:

Ved at sammenholde det fremlagte forslag til den omhandlede kvalitetsstandard med den gældende lovgivning, har ældrerådet ikke fundet forhold der ikke er omtalt.

Imidlertid er det ældrerådets opfattelse, at forslagets formuleringer i højere grad fokuserer på kvantiteter end på kvaliteter; altså hvor ofte skal en aktivitet ske, frem for en beskrivelse af på hvilken måde aktiviteten skal udføres.

Der er som en følge heraf heller ikke en egentlig beskrivelse af, ud fra hvilke kriterier denne standard kan blive kvalitetssikret.

Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling godkendes, men med en tilføjelse om, at der iværksættes et arbejde, der frem til næste revision af kvalitetsstandarden sikrer, at den af Ældrerådet fremsatte kritik tilgodeses

4.    Evaluering af Ældre-dialogmødet.

De tre deltagende medlemmer fandt, at der på mødet blev bragt mange relevante emner op. Rådets medlemmer lægger vægt på, at processen suppleres med det omtalte ekstra dialogmøde, hvor der sker en yderligere høring og bearbejdning i denne brede kreds, inden der fremlægges et egentligt forslag i SSU.

5.    Fortsat idéudvikling om ældrerådets kontaktmuligheder med ”baglandet”.

Som aftalt afholdes der Træf dit Ældreråd på Wiedergården tirsdag den 15. januar 2019.

Med Ældrerådet som arrangør afholdes et temamøde om Seniorbofællesskaber på Wiedergården tirsdag den 5. februar 2019.

Det blev aftalt, at Nadia kan repræsentere Ældrerådet ved arrangeringen af den kommende julefest på Wiedergården.

6.    Status for arbejdet med Ældre guiden.

Der er indgået aftale med nogle spejderdrenge om, at der omdeles ca. 3.000 eksemplarer i weekenden den 19. og 20. januar. Der er aftalt en fast pris på kr. 6.000.

7.    Kommende aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).

Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i Regionsældrerådet mandag den 21. januar.

Tilføjelse: LI deltager.

8.    Næste møde og underskrift af liste for mødediæter

Der er berammet ordinært møde fredag den 1. februar 2019.

9.    Eventuelt

Intet til referat.

Ref.: LI

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *