Månedsarkiv: januar 2019

Temamøde om Seniorbofællesskab

Temamøde om
Seniorbofællesskab
i Dragør

Naturligvis kan man læne sig tilbage og lade en ejendomsinvestor
opføre et bofællesskab, som man så kan søge om at blive optaget i.

Med dette møde ønsker vi i stedet at inspirere til, at nogle borgere tager sagen i egen hånd, og gør deres drøm til virkelighed.

Vi inviterer til mødet, hvor vi sammen med eksterne konsulenter vil se på bofællesskabets fordele og ulemper, og vi vil gennemgå de forskellige boformer.

Vi vil tale om, hvordan livet kan være i et seniorbofællesskab
– nemlig det at kunne dele noget af sin tilværelse og de daglige opgaver med ligesindede,
hvilket skaber mange glæder og som også forpligter.

Mødet afholdes tirsdag den 5. februar
kl. 16.30–18.00 i salen
Dragørs Aktivitshus, Wiedergården 2

Der er ikke tilmeldingspligt, men af hensyn til stoleopstillingen, må du gerne sende besked om, at du/I kommer på ingersholm@gmail.com

Ældrerådsmøde – Referat – 11. januar 2019

Ældrerådsmøde – Referat

Data om mødet

Dato:         11. januar 2019

Tid:            10.00-12.00

Sted:          Dragør Stuen – Rådhuset.

Mødedeltagere:

Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL),

Nils Riiber Høj (NRH), Renee Schwaner (RS)

Fra forvaltningen: Efter aftale, ingen

Dagsorden:

1.    Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2.    Drøftelse af rådets forretningsorden.

Drøftelse af rådets virksomhed mens der søges dispensation.

Rådet fortsætter efter aftale med kommunen sin aktivitet uændret.

3.    Gennemgang af sager i høring.

  1. Kvalitetsstandard – Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.
  2. Kvalitetsstandard – Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.
    Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens § 83

Det blev besluttet, at begge høringer besvares med følgende bemærkninger:

Ved at sammenholde det fremlagte forslag til den omhandlede kvalitetsstandard med den gældende lovgivning, har ældrerådet ikke fundet forhold der ikke er omtalt.

Imidlertid er det ældrerådets opfattelse, at forslagets formuleringer i højere grad fokuserer på kvantiteter end på kvaliteter; altså hvor ofte skal en aktivitet ske, frem for en beskrivelse af på hvilken måde aktiviteten skal udføres.

Der er som en følge heraf heller ikke en egentlig beskrivelse af, ud fra hvilke kriterier denne standard kan blive kvalitetssikret.

Ældrerådet anbefaler, at administrationens indstilling godkendes, men med en tilføjelse om, at der iværksættes et arbejde, der frem til næste revision af kvalitetsstandarden sikrer, at den af Ældrerådet fremsatte kritik tilgodeses

4.    Evaluering af Ældre-dialogmødet.

De tre deltagende medlemmer fandt, at der på mødet blev bragt mange relevante emner op. Rådets medlemmer lægger vægt på, at processen suppleres med det omtalte ekstra dialogmøde, hvor der sker en yderligere høring og bearbejdning i denne brede kreds, inden der fremlægges et egentligt forslag i SSU.

5.    Fortsat idéudvikling om ældrerådets kontaktmuligheder med ”baglandet”.

Som aftalt afholdes der Træf dit Ældreråd på Wiedergården tirsdag den 15. januar 2019.

Med Ældrerådet som arrangør afholdes et temamøde om Seniorbofællesskaber på Wiedergården tirsdag den 5. februar 2019.

Det blev aftalt, at Nadia kan repræsentere Ældrerådet ved arrangeringen af den kommende julefest på Wiedergården.

6.    Status for arbejdet med Ældre guiden.

Der er indgået aftale med nogle spejderdrenge om, at der omdeles ca. 3.000 eksemplarer i weekenden den 19. og 20. januar. Der er aftalt en fast pris på kr. 6.000.

7.    Kommende aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).

Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i Regionsældrerådet mandag den 21. januar.

Tilføjelse: LI deltager.

8.    Næste møde og underskrift af liste for mødediæter

Der er berammet ordinært møde fredag den 1. februar 2019.

9.    Eventuelt

Intet til referat.

Ref.: LI

Ekstraordinært Ældrerådsmøde – Referat 14. december 2018

Ekstraordinært Ældrerådsmøde – Referat

Data om mødet

Dato:         14. december 2018

Tid:            9.00-10.00

Sted:          Wiedergården

Mødedeltagere:

Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL), Renee Schwaner (RS) og Nils Riiber Høj (NRH)

Fra forvaltningen: Ingen

Dagsorden:

På grund af særlige omstændigheder er mødet indkaldt telefonisk med mindre end et døgns varsel, og uden en egentlig dagsorden, hvilket ved mødets start blev godkendt af deltagerne.

1.    Meddelelse om udtræden

Ved mail af 13. december 2018 har Knud Berggreen meddelt, at han af personlige grunde udtræder af Ældrerådet.

Da der ikke er flere stedfortrædere til rådet er den umiddelbare konsekvens, at bestemmelserne i retssikkerhedslovens § 30, stk. 2 om, at ældrerådet skal bestå af mindst 5 medlemmer, ikke er opfyldt.

De resterende fire medlemmer af rådet er enige om, at de ønsker at videreføre rådets virksomhed, hvorfor kommunalbestyrelsen vil blive opfordret til, i overensstemmelse med retssikkerhedslovens § 33, at søge dispensation til ældrerådets fortsatte virke med kun fire medlemmer.

2.  Konstituering

Når det er afgjort, om rådet lovligt kan videreføre sin virksomhed, vil rådet re-konstituere sig, da Knud Berggreen bestred posten som næstformand.

3.    Næste møde og underskrift af liste for mødediæter

Næste Ældrerådsmøde er tidligere berammet til 11. januar 2019, kl. 10 på rådhuset.

4.    Eventuelt

Der arbejdes fortsat på at fremskaffe en adresseliste over husstande i kommunen med mindst et medlem på 60+, med henblik på at får omdelt den nytrykte Ældreguide.

Der er enighed om, at det berammede ”Træf dit Ældreråd” på Wiedergården den 15. januar 2019, 11.00 til 13.00 gennemføres.

Der er enighed om, at der arbejdes for at afholde et temamøde om Seniorbofællesskaber på Wiedergården den 5. februar 2019.

Ref.: LI