Referat fra Ældrerådsmøde den 30. november 2018

Data om mødet
Dato: 30. november 2018
Tid: 10.00-13.00
Sted: Dragør Stuen – Rådhuset.
Bilag: Ingen
Mødedeltagere:
Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL), Renee Schwaner (RS), Nils Riiber Høj (NRH),
Afbud fra Knud Berggreen (KB),
Fra forvaltningen:
Mette Jeppesen og Trine Fjalar Andersen, under pkt. 1 – 4

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
I forhold til den udsendte dagsorden, behandles pkt. 3.c som en del af 3.b, og 3.d ændres til 3.c. Pkt. 3.d gives nyt indhold.
Herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Drøftelse af rådets forretningsorden.
Stillingtagen til forretningsordenen efter seneste aftaler med forvaltningen.
På baggrund af den indgåede aftale vil der ikke ske ændringer i forretningsordenen.

Fastlæggelse af mødeplan for 2019 i forhold til SSU’s mødeplan.
For første halvdel af året blev det aftalt, at der berammes Ældrerådsmøde fredagen før SSU’s planlagte møder om mandagen.
Da fastelavnsmandag i 2019 falder mandag den 4. marts, hvor der var afsat SSU møde, flyttes dette møde til mandag den 11. marts.
Herefter er der berammet Ældrerådsmøde 11. januar, 1. februar, 11. marts, 29. marts, 3. maj og 31. maj.

Gennemgang af årshjul 2018-19 for SSU.
Det tidligere udsendte årshjul – aktivitetsplan – blev gennemgået, og det blev bemærket, at starten på formuleringen af kommunens ældrepolitik vil ske på Ældre-Dialogmødet mandag den 7. januar 2019.

3. Gennemgang af sager i høring.
Punktet blev indledt ved, at Mette Jeppesen gennemgik forudsætningerne for de enkelte sager, og besvarede opklarende spørgsmål fra rådets medlemmer. Den endelige beslutning om rådets besvarelser blev truffet efterfølgende.

a. Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.
Rådet vil i sit høringssvar anbefale, at administrationens indstilling følges.
Rådet vil samtidig bede om indsigt i de planer der kommer til at danne grundlag for anvendelsen af de opnåede midler fra de respektive puljer.

b. Kvalitetsstandard – Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.
Høringssvar udarbejdes til fremsendelse til SSU, januar 2019. Der vil blive efterspurgt en beskrivelse af, hvordan det sikres, at de beskrevne standarder opnås.

c. Kvalitetsstandard – Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.
Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens § 83.
Høringssvar udarbejdes til fremsendelse til SSU, januar 2019.
Der vil blive efterspurgt en beskrivelse af, hvordan det sikres, at de beskrevne standarder opnås.

d. Muligheder for etablering af lægehus i Dragør.
Rådet vil i sit høringssvar anbefale, at administrationens indstilling følges om, at der arbejdes videre på at afdække mulighederne for etablering af et lægehus i Dragør.
Rådet vil samtidig give udtryk for visse forbehold til tankerne om at etableringen kan ske på Aktivitetshuset Wiedergården.

4. Årsberetning for Ældrerådets virksomhed.
I overensstemmelse med vedtægternes § 2, stk. 8, vil der i første kvartal af 2019 blive udarbejdet en beretning omfattende såvel valgåret 2017 og 2018.

5. Fortsat idéudvikling om ældrerådets kontaktmuligheder med ”baglandet”.
– Der var enighed om, at Ældre-Topmødet den 28. november havde været godt.
Efter LI’s oplæg om muligheden for etablering af ”et selvgroet” seniorbofællesskab, var der en hel del deltagere som viste interesse for at høre mere om sådanne muligheder.
Ældrerådet vil på den baggrund i januar måned invitere til et Temamøde på Wiedergården, hvor nogle fagfolk vil fortælle om muligheder og vilkår.

– Der var enighed om, at vi gentager forsøget med ”Træf dit Ældreråd”, som en mulighed for at få en uformel snak med en fra rådet. Det blev aftalt til tirsdag den 15. januar 2019 fra 11 til 13.

6. Status for arbejdet med Ældreguiden.
Ældreguiden er nu trykt og leveret på rådhuset – et fint resultat.
LI undersøger hvilke muligheder der for omdeling til de relevante husstande, hvilket gerne skal ske inden årets udgang.

7. Afholdte aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).
LI orienterede om sin deltagelse i DAE-Vestegnstræf, Glostrup, den 19. november 2018.

8. Kommende aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE).
Der er ingen annoncerede aktiviteter.

9. Næste møde og underskrift af liste for mødediæter
Næste Ældrerådsmøde er berammet til 11. januar 2019, kl. 10 på rådhuset,
men husk, at der bliver indkaldt til Ældre-Dialogmøde den 7. januar 2019, kl. 15.30 i Hollænderhallen.

10. Eventuelt
Her var intet til referat.

Ref.: LI

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *