Månedsarkiv: april 2017

Alle medlemmer af ældrerådet i Dragør er trådt ud

Det var med nogen overraskelse, ældrerådet d. 3/4-2017 modtog formanden, Sten Brinckers, meddelelse om sin øjeblikkelige fratræden som formand og udtræden af ældrerådet i Dragør. Det nu afgåede ældreråd har drøftet situation og den forhenværende formands begrundelse. Vi kan på alle punkter erklære os enige i hans begrundelse. Dragør Kommune, forvaltningen og politikerne har gentagne gange undladt at overholde de regler, der er for inddragelse, høringer af og samarbejde med ældrerådet. Dette har resulteret i, at ældrerådet har indklaget situationen/kommunen for Statsforvaltningen. Der er nu gået omkring et år og Statsforvaltningen har endnu ikke afgjort sagen, siden den sidste kontakt i efteråret 2016.

Senest har der været problemer omkring valget til et nyt ældreråd, der skal foregå i efteråret 2017. Meget tidligt i forløbet foreslog vi (uopfordret), at valget skete som fremmødevalg samtidig med kommunalvalget d. 21. november. Siden har vi ikke hørt noget. Reglerne fastlægger – næsten ordret: “Kommunalbestyrelsen fastlægger i samarbejde med Ældrerådet reglerne for valgets afholdelse“. Ældrerådet havde forventet at blive inviteret til et møde om dette, men der er intet sket. Vores overraskelse var derfor stor, grænsende til morskab, da forvaltningen (i øvrigt vedtaget på Social og Sundheds Udvalget (SSU) d. 30/1-2017) foreslog politikerne, at de 5 ældrerådsmedlemmer i forbindelse med ældrerådsvalget skulle stå for aktiviteter, man med rimelighed ikke kan bede 5 65 – 80-årige om at udføre. Opgavefordelingen kan ses på udvalgets referat.

Ældrerådet meddelte, at vi ikke kunne deltage i valget med de opgaver, men gerne på selve valgdagen. Senere blev 2 punkter dog pillet ud – forplejningen og opsætningen af valgstedet.

Når vi kiggede på administrationens opgaver, blev vi igen forundrede. Tilsyneladende skulle én medarbejder fra rådhuset ved hvert valgsted være tilsynsførende i 12 timer (alene), uden mulighed for pauser til spisning, toiletbesøg m.v. En borger med en fortid som ansat i forvaltningen har 2 gange stillet spørgsmål om det urimelige i denne planlægning i spørgetiden til KB-møder. Den ene gang fik han det arrogante svar: “Vi finder yngste medarbejder eller én med en stor selskabsblære“. Den anden gang (30/3-2017) var svaret fra SSU-formanden, Morten Dreyer: “Nu bliver det brevvalg“. I fremmødevalget var der heller ikke taget højde for væsentlige spørgsmål som f. eks. hvordan man skulle forholde sig, hvis en handikappet ønskede at stemme i et køretøj uden for valglokalet.

Morten Dreyer har påstået i en telefonsamtale med undertegnede, at forslaget om brevvalg i stedet for fremmødevalg er ønsket af Jens Passarge, da han var formand for SSU. Det er direkte løgn. Morten Dreyer overtog formandsposten i SSU d. 30/1-2017. Administrationens forslag om brevvalg blev fremsat af forvaltningen og godkendt af et flertal på SSU i mødet d. 6/4-2017. 3 medlemmer af udvalget, herunder Jens Passarge, stemte imod. Samme hr. Morten Dreyer har også i telefonsamtalen påstået, at både den tidligere formand for ældrerådet, Sten Brincker, og undertegnede har ønsket et brevvalg. Han blev gjort bekendt med, at også dette er direkte forkert. Jeg er dog i tvivl om, hvorvidt han forstod det.

Morten Dreyer, har desuden i en mail til bl. a. undertegnede, resten af ældrerådet, og den afgåede formand, Sten Brincker d. 6/4-2017, skrevet: “Det er ærgerligt, at Sten valgte at gå. På mange måder har han virket som en sten i skoen, eller en byld et vist sted, hvis du undskylder mit franske“. Med det niveau i kommunikationen og alle de øvrige problemer, hvor ældrerådet er negligeret og holdt for nar, og hvor lovgivningen ikke er overholdt, så det nu afgåede ældreråd, inkl. den nye formand sig ikke længere i stand til at fortsætte.

Vi kan sluttelig anføre, at vi flere gange har anmodet forvaltningen om at få en detaljeret oversigt over, hvad klippekort-pengene fra staten, ca. 232.000,- kr., blev anvendt til i 2015. Der foreligger et intetsigende regnskab, hvor det dog er interessant, at det er lykkedes at bruge statens penge +/- 42,00 kroner. Flot planlægning! Det er også interessant, at ca. halvdelen af pengene (110.000,- kr.) er gået til administration af ordningen og lige nøjagtig 10.000,- kr. (på kroner og ører) er betalt til revision af regnskabet. Vi ville gerne have vidst, hvad de ældre i vores kommune bruger klippekortordningen til, altså hvilke aktiviteter de efterspørger. At spørge om 2016-regnskabet her 4 måneder efter, at året er slut, er jo helt omsonst.

Desværre må vi også erkende, at vi ikke kan anbefale andre at gå ind i det frivillige og ulønnede arbejde som ældrerådsmedlem. Med mindre der kommer ældrerådsmedlemmer, der har større gennemslagskraft, end det nuværende ældreråd, en kraftig udskiftning af politikerne til kommunalvalget eller en gennemgribende ændring af holdningen hos politikerne og forvaltningen til de ældre i kommunen og til ældrerådets arbejde.

På vegne af det afgåede ældreråd i Dragør,
Vagn Ekstrøm Larsen
Kirja Kongsbak, Richard Barth og Bent Larsen