Ældrerådets årsberetning for 2016

Ældrerådet i Dragørs beretning for året 2016

Ældrerådet og opgaven:

Ældrerådet i Dragør har nu arbejdet i 3 år af den 4-årige valgperiode som udløber i 2017. Sammensætningen er uændret:
Formand: Sten Brincker
Næstformand: Richard Barth
Kasserer: Bent Larsen
Medlem: Paul Erik Gjerka
Medlem: Vagn Larsen

I 2017 skal der afholdes nyvalg til Ældrerådet, og vi har anmodet Kommunalbestyrelsen om, at dette valg finder sted på samme dag, som Kommunalvalget finder sted. Spørgsmålet afklares i foråret 2017.

Ældrerådets formål:

Ældrerådet fortsatte sit energiske arbejde i 2016 med at synliggøre sig overfor såvel borgere, administrationens mange hjørner og kanter samt politikerne i Kommunalbestyrelsen.

Ældrerådets formål er, at sikre alle 60+ borgere bedst mulige vilkår i Dragør kommune og formidle synspunkter mellem såvel borgere og kommune som kommune og borgere. Ældrerådet har en lovsikret ret til at blive hørt af kommunen i alle forslag der vedrører Ældrerådets målgruppe på borgere i Dragør 60+. Vi vil gerne takke de borgere, der har fundet vej til at skrive til os i årets løb og ikke mindst fulgt os på vor hjemmeside samt vor site på Facebook.

Ældrerådet har, som i de tidligere år, måtte konstatere, at ikke alle hjørner af kommunens administration og politikere er velkendte med Ældrerådets formål og virke. Det har blandt andet medført, at Ældrerådet har indklaget Kommunalbestyrelsen overfor Statforvaltningen for ikke at følge lovens bogstaver med hensyn til, hvilke forslag der bør sendes i høring og måden disse forslag, der endelig fremsendes, er udformet på. Vore 2 klager er indsendt i maj 2016 og Statforvaltningen har endnu ikke besvaret vore henvendelser, men har dog kvitteret for modtagelsen.

Ældrerådets arbejde i 2016:

Der forelå også i 2016 vigtige opgaver i at afgive høringssvar på de områder, der var omfattet af vort arbejde.

Vi har afgivet 7 høringssvar indenfor områder som hjemmepleje, værdighedsmilliarderne, budgetter, kvalitetsstandarder, trafiksikkerhed, omsorgpleje mm. Desværre har ingen af vore forslag kunnet ændre nogle af de af administrationen fremlagte forslag overfor fagudvalgene.

Vor udfordringer med at blive hørt og accepteret som høringspart og sparringspartner i forbindelse med tiltag indenfor gruppen af seniorer +60 i Dragør, er ikke lykkedes. Vi er, trods vore ihærdige anstrengelser herfor, ikke blevet inviteret til et eneste møde i Social og Sundhedsforvaltningen eller andre fagudvalg om nye tiltag indenfor disse områder siden vor tiltræden den 1.1.2014. Vi er blevet inviteret til 2 dialogmøder á ½ times varighed med Social og Sundhedsudvalget (2014 og 2015).

Det er med stor ærgrelse, at vi i 2016 har måtte erfare, at den af regeringen vedtagne årlige pulje penge på kr. 474.000 til Dragør til fortsættelse af klippekortordningen for de svageste hjemmeboende ældre i 2015 og 2016 er blevet nedlagt. Ældrerådet har på intet tidspunkt været inddraget eller blevet hørt om denne beslutning. Dragør kommune fortsætter, trods lukningen af ordningen, med at modtage pengene fra regeringens pulje hertil i årene 2017 og fremover via bloktilskuddet.

Ældrerådet har en repræsentant i Folkeoplysnings udvalget.

Ældrerådet har en repræsentant (formanden) i Peter P Bøge Andersens legat.

Ældrerådets andre aktiviteter:

Medlemmer af Ældrerådet har deltaget i følgende aktiviteter igennem 2016:
2 Temamøder (Værdighed i ældreplejen og valget i 2017)
2 budgetmøder inkl. borgermødet om budget 2017
7 Ældrerådsmøder
1 Møde i Regionsældrerådet Hovedstaden
1 Erfarings udvekslingsmøde i Københavns Vestegn (sammenslutning af ældreråd i Hovedstadens Vestegn, kreds 8)
1 Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd
1 Formandsmøde i Danske Ældreråd
Møder i følgegruppen vedr. bygning af ny svømmehal

Udenfor ovennævnte aktiviteter, har Ældrerådet som ovenfor anført udarbejdet 7 høringssvar og haft 1 møde med Ældresagen i Dragør.

I 2017 vil Ældrerådet stille skarpt på følgende områder:
En forbedring af samarbejdet mellem Kommune og Ældreråd om høring og høringssvar.
Værdighed i Ældreplejen.
Ældrerådsvalget 2017
Nye og tidssvarende vedtægter og forretningsorden for Ældrerådet.

Det samlede Ældreråd ser frem til et positivt og kreativt arbejde i 2017 med alle vore samarbejdspartnere, ikke mindst med alle de politisk nedsatte fagudvalg i Dragør Kommune, der dagligt træffer beslutninger, der berører de ældre borgere i Dragør Kommune. Vi håber på alle udvalgenes forståelse for, at de ældre skal indtænkes i alle fremadrettede forslag og beslutninger og Ældrerådet skal høres i den anledning. Det har folketinget besluttet. Det er ikke en beslutning, der kan negligeres i Dragør Kommune.

På Ældrerådets vegne
Sten Brincker
Formand

Vedtaget af Ældrerådet den 14.2.2017

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *