Referat af Ældrerådsmøde den 13. december 2016

Referat  af møde i  Ældrerådet i Dragør den 13.12.2016 kl.12.00 – 16.30
hos formanden Ålegårdsvænget 38, Dragør

Tilstede: Sten Brincker, Richard Barth, Bent Larsen, Vagn E Larsen.
Udeblevet uden afbud: Paul Erik Gjerka.

 1. Statforvaltningen:
  Vore 2 klager fra maj 2016 omhandlende høringsmåde og høringsmetoder er fortsat ubesvaret.
 2. Ældrerådsvalg 2017:
  Ældrerådet har foreslået fremmødevalg samtidig med kommunalvalget i november 2017. På et møde med Ældresagen blev ældrerådsvalget drøftet og Ældresagen støtter fuldt op om et fremmødevalg. Erfaringer fra flere af landets kommuner viser større stemmeprocenter ved fremmødevalg end ved brevvalg, og det er ældrerådets holdning, at så mange som muligt i vor Kommune vil interessere sig for de ældres forhold ved denne valgmetode.
 3. Høringer.:
  Omsorgstandplejen:
  Ældrerådet er anmodet om høringssvar på omsorgstandplejen. Vi skal afgive høringssvar senest den 21. december 2016.
  Sagen var på SSU møde den 1.12.2016 (forvaltningens forslag godkendt)
  Sagen var på ØKU møde den 08.12.2016 (forslaget godkendt)
  Sagen skal endelig slutbehandles den 15.12.2016 i KB.
  Ældrerådet har gjort formanden for SSU opmærksom på det helt uacceptable i, at denne sag færdigbehandles inden høringsfristen udløb.
  Dette er et af flere eksempler på samme handlemåde/handlemetode.

  Trafiklys:
  Ældrerådet og Handicaprådet var inviteret til en rundtur i Dragør af Plan og Teknik (Henrik Aagard) til besigtigelse af samtlige signalanlæg i Dragør bl.a. på baggrund af klager over manglende tid til at passere fodgængerfelterne for ældre og handicappede borgere.
  Det blev en lærerig tur og efterfølgende blev vore forslag til ændringer gennemført. Ændringer både i krydset Kirkevej/Jægervej og Kirkevej/Hartkornsvej.
  Ældrerådet påpegede, at udkørslen fra Strandgade over P-arealet til Vestgrønningen og fodgængerovergangen til Skolen er fuldstændig ulovlig og farlig, hvilket blev bekræftet af den signalkyndige specialist som deltog i rundturen. Ældrerådet foreslog udkørslen blokeret.
  En stor tak til Henrik Aagaard for sin professionalisme.

 4. AD Media
  Bureauet har tilbudt at genoptrykke vor tidligere udsendte brochure u/b i 5.000 eksemplarer, hvor vi også har mulighed for at få ekstra sider i, med fakta om vort virke i 2016 og planerne omkring Ældrerådsvalget i 2017. Der forelå ikke samtidig tilsagn om dækning af nogle distributionsudgifter.
  Et enigt ældreråd besluttede ikke at modtage dette tilbud.
 5. Ældrerådets budget og regnskab:
  Ældrerådet har ikke opbrugt de budgetterede midler, der er afsat i budgettet for 2016. Der er ikke anmodet om overførsel af ubrugte midler. De afsatte midler for 2017 forventes brugt, blandt andet til udgifter i forbindelse med det kommende Ældrerådsvalg.
 6. Vedtægter og forretningsorden:
  Der er nedsat en gruppe, der skal gennemgå vore vedtægter og forretningsorden, således vi senest i slutningen januar 2017 kan fremlægge eventuelle forslag til ændringer til godkendelse i KB.
 7. ???
 8. Ældrerådets årsberetning for 2016:
  Som sædvanligt skal Ældrerådet i henhold til vedtægterne udarbejde en årsberetning til KB for arbejdet i 2016. Formanden udarbejder et forslag til Ældrerådsmødet i januar 2017 (endnu ikke fastlagt)

  Klippekortordningen:
  KB har besluttet at afvikle klippekortordningen for de ældre borgere i Dragør uanset man fortsat (2017>>) modtager ca. kr. 474.000 årligt fra staten via bloktilskuddet til formålet. Dette er ensbetydende med, at disse midler (kr. 474.000) der oprindeligt var tiltænkt de svageste ældre de næste mange år, vil blive anvendt til kommunens almindelige udgifts dækning. Ældrerådet har på flere niveauer protesteret over dette “tyveri” og vil forfølge sagen ind i 2017, og håber det lykkes os at få omgjort beslutningen om lukning af ordningen.
  Ældrerådet har været i kontakt med 12 kommuner i vort nabolag først for på Sjælland og alle bibeholder eller udvider ordningen de kommende år. Det drejer sig om: København, Frederiksberg, Brøndby, Hvidovre, Albertslund, Høje Tåstrup, Rødovre, Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Tårnby og Ishøj. Vi har ikke hørt om kommuner, der nedlægger ordningen.
  Foreløbige tal for 2015 (ordningen var virksom i 5 mdr.) viser, at ud af midlerne for de 5 mdr. på kr. 232.591 blev ca. 52% anvendt til administration af ordningen, der omfatter ca. 45 personer i Dragør. Det har trods flere henvendelser ikke været muligt at få foreløbige tal for 2016.

 9. Eventuelt
  1.: Bestyrelsesvalg til Danske Ældreråds bestyrelse i Vestegnsgruppe den 27/2/2017. Der skal vælges 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.
  Der er Formandsvalg i Danske Ældreråd (landsorganisationen) den 24.4.2017. Formanden for landsorganisationen Bent Aa. Rasmussen genopstiller ikke.
  2.: Ældrerådet er repræsenteret i Blomsterhandler P Bøge Andersens legat ved formanden. Ældrerådet havde fremlagt forslag om anvendelse af de ledige midler for 2016 (ca. kr. 68.000) i henhold til de indkomne ansøgninger, og forslaget blev enstemmigt godkendt i bestyrelsen.
  3.: Næste møde er foreløbig sat til den 10.1.2017 kl. 12.00

  Referent:
  Sten Brincker
  15.12.2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *