Referat af Ældrerådsmøde torsdag den 6. oktober 2016

Referat af Ældrerådsmøde på Wiedergården afholdt torsdag den 6. oktober 2016 kl. 10.00, Mødelokale M2

Dagsorden.

  1. Budgetforslag af VOCD for 2017>>>
  2. Klagen til Statsforvaltningen. Hvad er der sket siden sidst?
  3. Kort nyt fra formand/næstformandens møde med Jens Passarge og Peter Læssøe.

Oplæg til direktionen i Dragør Kommune om høringer.

  1. Klippekortordningen

Hvor står denne sag

  1. Budget 2017

Budgetter er vedtaget af flertallet AVOC den 24.09.2016

Herunder besøgsvennernes ansøgning til 2017

Intet høringssvar fra Ældrerådet. Hvorfor det?

  1. Kommende aktiviteter:

Temadag om valg til Ældreråd i 2017

Kaffemøde med Ældresagen i Dragør

  1. Eventuelt
  2. Næste møde

Referat:

Afbud fra Paul Erik Gjerka

Tilstede under punkt 1: Peter Læssøe

Tilstede under de øvrige punkter: Sten Brincker, Richard Barth, Vagn Larsen, Bent Larsen.

Ad.1: Peter Læssøe, KB, var inviteret til at gennemgå det fremsatte budgetforslag 2017 af det politiske flertal VOCD i byrådet. Budgettet blev først gennemgået i hovedtræk for derefter at gå mere i detaljer indenfor det område, der primært har Ældrerådets interesse. Der blev stillet en række konkrete spørgsmål til PL omkring den tekniske opstillings af budgettet samt en række detail spørgsmål indenfor ældreområdet. Ældrerådet takker PL, fordi han kunne og ville afsætte tid til denne drøftelse med Ældrerådet.

Ad.2: Sten orienterede og sagsforløbet indtil nu. KB har svaret Statforvaltningen og siden da er intet sket. Det blev aftalt, at Sten fremsender en forespørgsel til Statforvaltningen, for at Ældrerådet kan blive opdateres med informationer om, hvornår vi kan forvente svar på vore 2 klager.

Ad.3: Sten og Richard har afholdt et møde med Jens Passarge (formand for SSU) og Peter Læssøe den 1. september 2016. Formålet med mødet var blandt andet at drøfte Ældrerådets klager til Statforvaltningen.

Mødet resulterede i, at Forvaltningen skal tage en dialog med samtlige politiske valgte udvalgsformænd om hvorvidt en procedure gående ud på at disse skal udpege dagsorden emner af interesse for Ældrerådet (borgere +60) og fremsende disse separat til høring i Ældrerådet.

Dette skal følges op i en løbende dialog mellem forvaltningen og Ældrerådet. Forvaltningen har lovet Ældrerådet at vende tilbage med resultatet af denne dialog.

Ad.4 Ældrerådet har spurgt Forvaltningen om, hvor mange penge af de af staten ydede midler til den såkaldte klippekortordning der er anvendt i 2014, 2015 og 2016.

Vi har ikke kunnet få svar herpå, men er blevet oplyst om, at der først i oktober 2016 foreligger tal for 2015 og man ikke er i stand til at oplyse noget om 2016. Der er tale om ca. 45 personer der er omfattet af ordningen, og Ældrerådet er yderst forbavset over, at der ikke er styr på disse ting. (se vore bemærkninger om budget under punkt 5

Ad.5 Ældrerådet er blevet anmodet om høring til det af forvaltningen udarbejdede udkast til budget 2017, udarbejdet som diskussionsgrundlag til det politiske forum. Ældrerådet har ikke fundet formålstjenligt at fremkomme med et høringssvar, på det 201 sider store budgetoplæg. Både på grund af ressource knaphed og tidskravet for fremsendelse af høringssvaret.

Med det nu foreliggende budgetforslag 2017 udarbejdet af det politiske flertal VOCD, som ikke er sendt i høring til Ældrerådet, har Ældrerådet følgende kommentarer.:

Ældreområdet (excl. Enggården) skal spare ca. kr. 2.700.000 i 2017 i forhold til 2016. Ældrerådet udtrykker sin største misbilligelse af, at man vælger at spare på de svagest stillede borgere. Borgere der stort set finder sig i alt, uden reel mulighed for at tage til genmæle.

Som Ældrerådet ser situationen på budget 2017 vedrørende Enggården, er alt kaos. Som vi forstår budgettet på Enggården, budgetteres der bevidst med et underskud på ca. kr. 18.000.000. Vi har ikke nogen steder kunnet få en forklaring herpå. Ældrerådet har samtidig noteret sig, at totalbudgettet for2017 udviser en formindskelse af kassebeholdningen på stort set samme størrelse, og kan ikke undlade at tænke på, om der måske er en sammenhæng i de to ting. Det er jo ”dødt løb” hvis der fortsat budgetteres med kasseunderskud uden sigt til de reelle udgifter på Enggården, uanset kassebeholdninger pt. ser fin ud i budgettet. Lad os få de rigtige tal på bordet for alle grupper af +60-årige i Dragør, hvor de end måtte bo.

Det fremgår ligeledes af budgettet, at modtagne ikke forbrugte midler (fra Staten) til klippekortordningen på kr. 474.000 (som Ældrerådet ikke kunne få noget at vide om af forvaltningen) overføres til den såkaldte blok i 2017 og dermed fjernes fra de svageste ældre borgere. Beløbet kunne rent faktisk overføres til næste år øremærket hertil, dette har man valgt ikke at gøre. Pengene var målrettet til en hverdag med mere indhold til de svageste hjemmeboende. Det drejer sig om ca. 45 ældre i Dragør der er visiteret til denne ydelse.

Ældrerådet udtrykker hermed sin dybeste mistillid til denne handling, idet man rammer de svageste ældre i Dragør Kommune. At der er ubrugte midler tilbage af disse modtage midler fra Staten, er i Ældrerådets opfattelse et udtryk for yderst ringe planlægning og gennemførelse af et af regeringens betalte store projekter for at bedre forholdet for de svageste ældre. Vi udtrykker ligeledes vores kritik af SSU, fordi der i Ældrerådets opfattelse mangler løbende opfølgning på bl.a. et punkt som dette. Det bør der laves en procedure for.

Ad.6 Sten deltager i en Temadag i Allerød den 10.09.2016 med Tema omkring det kommende valg til Ældrerådet i 2017. Ældrerådet har foreslået, at valget finder sted samme dag som Kommunalvalg 2017. Vi har ikke modtaget nogen protester i den anledning. Det er besparende mm.

Emner som rekruttering af kandidater, valg blandt 5 valgtyper, valgudvalg, tilsynsforordnede osv. osv. er på dagsordenen.

Ad.7 Sten er bestyrelsesmedlem i Blomsterhandler P. Bøger Andersen og hustru Ingers Fond qua sit formandskab i Ældrerådet. Der er i år kr. 68.000 til uddeling. Uddelingen finder sted på Rådhuset den 01.11.2016 hvor Sten deltager. Forinden får Sten fremsendt samtlige ansøgninger til vurdering og anbefaling.

Ad.8 Der blev ikke planlagt noget næste møde. Sten pointerede dog, at så snart der er nyt fra Statforvaltningen om vore klager, vil der blive hasteindkaldt til et rådsmøde. Der vil ligeledes blive indkaldt til et rådsmøde, når ansøgningerne til legat uddelingen i P. Bøger Andersens Legat foreligger, så et samlet råd kan træffe beslutning om ansøgningerne.

Referent
Sten Brincker
06.10.2016

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *