Høringssvar: Tilsyn med kommunal og privat hjemmepleje

Dragør Ældreråds høringsvar til Tilsynsrapport
Dragør Kommune Sundhed og Omsorg
J.nr. 27.36.00.K09

Tilsyn med kommunal og privat hjemmepleje:

Ældrerådet har modtaget dagsordenen til SSU mødet den 3. marts 2016 til høring. I den forbindelse vil vi endnu engang gøre opmærksomme på, at denne form for fremsendelse af sager til høring, ikke er i overensstemmelse med lovgivningens krav hertil.

Ældrerådet har allerede den 29.02.2016 fremsendt sin foreløbige kommentarer, jf. nedenstående.

Ældrerådets konklusion:

Dragør Kommune har svigtet i sit lovpligtige arbejde med tilsyn med de private plejeleverandører samt tilsynet med sin egen leverance af hjemmepleje i forhold til bestemmelserne i Lov om Social Service med afsæt i de gældende kvalitets standarder og de ydelseskataloger Dragør Kommune visiterer til. Kvaliteten betegnes som Jævnt Tilfredsstillende. (Se BDO rapport fra december 2015, pagina 4 (samlet tilsynsresultat).

Gennemlæses BDO’s rapport, er der nævnt adskillige graverende eksempler på, ifølge Ældrerådets holdning, groft svigt af den forventelige service en Kommune anno 2015/16 må forventes, at tilbyde sine ældre borgere.

Ældrerådet konstaterer med stor beklagelse, at der ikke er sket forbedringer i hverken 2014 og 2015 indenfor dette område, trods lovning om dette i begge år. Se Ældrerådets tidligere høringssvar indenfor dette område.

Ældrerådet anbefaler, at SSU tager skridt til, at de ældre i Dragør Kommune fremadrettet ikke udsættes for en behandling som anført i BDO rapporten. Ældrerådet mener, der er tale om tilsynssvigt, hvilket bør få konsekvenser for de ansvarlige.

Tidligere fremsendte bemærkninger:

På en skala fra 1 til 5 har Dragørs eksterne leverandører af hjemmepleje samt Dragør Kommunes egen hjemmepleje service fået karakteren 2. I Ældrerådets mening en uacceptabel karakter, der i stor udstrækning har indflydelse på det, at føle sig værdig i alderdommen. Det hænger også sammen med borgerens selvværd i den pågældende situation. At den pågældende føler sig som et ”nummer” i rækken af besøg. Kigger man tilbage i historikken, uden at BDO dog har været involveret, har det samme været tilfældet i adskillige år.

De foreslåede tiltag virker standardiserede uden nye konkrete tiltag i forhold til tidligere år, hvor samme problemstilling var gældende. SSU bør efter ældrerådets mening kræve af administrationen, at specificere helt konkret, hvilke tiltag der tænkes på, ikke mindst i forholdet til de eksterne leverandører.

Den foreslåede ændring af kvalitetsstandarderne er langt fra tilfredsstillende og dækkende i forhold den vejledning der træder i kraft på området den 1. marts 2016 og som vedtaget i folketinget den 23. februar 2016. Forinden en godkendelse af disse ændringer finder sted, bør vejledningen studeres og alle de nævnte forhold i denne indarbejdes.

Ældrerådets yderligere bemærkninger.

Det er første år, at det særdeles velrenommerede firma BDO indenfor denne branche, fremkommer med en rapport over forholdene i Dragør Kommune. Som nævnt ovenfor, er tidligere tilsynsrapporter som Ældrerådet har set, ligeså kritiske som den nu foreliggende. Der er ikke sket ændringer. Følgende punkter kan særligt anføres (og dette gælder såvel Dragør Kommunes egen hjemmepleje, som de tilknyttede private organisationer):

1.: Der mangler sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov.

2.: Der mangler beskrivelser af borgernes fysiske, psykiske og sociale problemstillinger.

3.: Der mangler beskrivelser af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

4.: Der mangler beskrivelser af, hvilke praktiske opgaver der udføres i de enkelte hjem

5.: Der mangler hos alle borgere beskrivelser af den rehabiliterende indsats.

Gennemlæses BDO’s rapport er der nævnt adskillige andre graverende eksempler på, ifølge Ældrerådets holdning, groft svigt af den forventelige service en Kommune anno 2015/16 må forventes at forsyne sine ældre borgere med.

I forhold til den private leverandør Omsorgsplejen, Vitapleje ApS konkluderes i Administrationens anbefaling til SSU, at tilsynet er jævnt tilfredsstillende. I anbefalinger til fremadrettede tiltag henvises til yderligere uddannelse af plejepersonalet.
Omsorgsplejen ApS handleplan er ikke vedhæftet som angivet.
Vitaplejes fremadrettede tiltag er ikke vedhæftet som angivet.
Social og Sundhedsudvalgets beslutning om en målrettet indsats på området er ikke vedhæftet som angivet.

Sten Brincker
Formand for Ældrerådet
07.03.2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *