Månedsarkiv: maj 2016

Referat fra møde i Ældrerådet den 30. maj 2016

Referat fra møde i Ældrerådet den 30. maj 2016 kl. 12.30 – 14.00 på Dragør Rådhus

Til stede: Bent Larsen, Paull Erik Gjerka, Richard Barth, Vagn E Larsen, Sten Brincker, Thyra Pallesen og vedr. høring af trafiksikkerhedsplan Henrik Aagaard deltog begge fra forvaltningen

  1. Godkendelse af dagsordenen.

Referat: Godkendt

Godkendelse af referatet fra mødet den 22.02.2016.

Referat: Godkendt

2.Meddelelser fra formanden.
Brev fra Regions Ældrerådet med kontingentopkrævning.

Brev fra Aktivt Ældreliv.

Brev fra Jens Passarge.

Brev fra Statsforvaltningen.

Brev fra Borgmesteren og mit svar.

Opdatering af Ældrerådets hjemmeside på www.dragoer.dk

Referat:

Regions Ældrerådet Kontingent på 500 kr. årligt betales i en prøveperiode på 2 år, hvorefter Ældrerådet tager stilling til det fortsatte medlemskab. Kontingentet betales via kommunen og konteres på Ældrerådets konto.

Marselisborg Centeret præsenterede projektet Aktivt ældreliv for Ældrerådet i forlængelse af ældrerådsmødet i februar..

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Jens Passage har inviteret formanden for Ældrerådet, mødet er under planlægning.

Ældrerådet har sendt en klage til statsforvaltningen over den form Ældrerådet modtager høringer på, da den ikke sikrer, at ældrerådet mulighed for at blive hørt i alle sager. Derudover har Ældrerådet bedt om, at Statsforvaltningen tager konkret stilling i medsendte konkrete sager, der er sendt til høring hos ældrerådet.

Ældrerådet har udvekslet synspunkter vedrørende samarbejdet med Borgmesteren.

Opdatering af Ældrerådets hjemmeside på Dragør Kommunes hjemmeside.

3.Høringer.:

Kvalitet standarder efter § 86 A. (svarfrist den 8.6.2016)

Trafiksikkerheds plan (svarfrist den 14.6.2016)

Værdighedspolitik og udmøntninger heraf (svarfrist den 8.6.2016)

Referat: Henrik Aagaard orienterer om processen vedr. udvikling af Dragør Kommunes trafiksikkerhedsplan.

Ældrerådet lægger trafiksikkerhedsplanen på ældrerådets hjemmeside

4.Orientering fra administrationen.

Referat: Orientering om arbejdet med at udvikle forebyggende hjemmebesøg sammen med 7 øvrige kommuner.

Workshop med deltagelse fra ældreråd og evt. interesseorganisationer der har berøring med målgruppen.

Høringssvar: Kvalitetsstandard for rehabilitering mv.

Dragør Ældreråds høringsvar til Kvalitetsstandard for rehabilitering, praktisk hjælp, Personlig pleje og madservice
J.nr. 27.36.00.P23

Kvalitetsstandard for rehabilitering mv.:

Ældrerådet har modtaget dagsordenen til SSU mødet den 3. marts 2016 til høring. I den forbindelse vil vi endnu engang gøre opmærksomme på, at denne form for fremsendelse af sager til høring, ikke er i overensstemmelse med lovgivningens krav hertil.

Undtagelsesvis vil vi allerede nu fremsætte vore umiddelbare kommentarer, idet der er tale om et helt nyt regelsæt for rehabilitering, hjemmebesøg, pårørendes forhold og eventuelle opgaver og dermed for fremtidige kvalitetsstandarder, deres indhold osv. Vi har med stor glæde ligeledes konstateret, at Administrationen anbefaler, at kvalitets standarderne for rehabilitering samt praktisk hjælp og madservice sendes i høring i Ældrerådet, med henblik på efterfølgende godkendelse i udvalget.

Vi kan kun anbefale, at SSU vedtager dette.

Allerede nu kan Ældrerådet udtale, uden at et samlet Ældreråd har haft lejlighed til samlet, at drøfte dette på grund af denne korte høringsfrist, at administrationens fremstilling af de nye tiltag i de nye regler for rehabiliteringen, herunder forebyggende hjemmebesøg, pårørendes opgaver og indflydelse, i modsætning til administrationens opfattelse, er væsentligt ændret i forhold til tidligere. Der er indført nye regler i servicelovens § 83 A og samtidig gælder de tidligere regler i servicelovens § 86, stk. 2.

Ældrerådet er ikke enig med administrationen i, at lovens bestemmelser overholdes, når der tales om en implementering, der først skal finde sted i kvalitetsstandardernes formulering i 2017.
Rehabilitering efter servicelovens bestemmelser skal være implementeret inden udgangen af 2016. Og kopieringen af Vallensbæk Kommunes kvalitetsstandarder tyder ikke på en særlig engageret indstilling i Dragør Kommune på dette område, idet Vallensbæk Kommune, på adskillige punkter adskiller sig fra Dragør kommune, både hvad angår befolkningssammensætning og disses sociale status.

Overordnet set er det Ældrerådets opfattelse, at samtlige nye bestemmelser indarbejdes i de nye kvalitets standarder nu og træder i kraft inden udgangen af 2016 og dermed opfylder lovgivningens krav og bestemmelser.

Det er derudover Ældrerådets holdning, at samtlige punkter om rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice fremover vil udgøre en del af kvalitetsstandarderne og indarbejdes fuldt ud og ikke kun som små tilføjelser i de eksisterende kvalitets standarder.

Tilsynsrapporter om kommunal hjemmepleje.:

På en skala fra 1 til 5 har Dragørs eksterne leverandører af hjemmepleje samt Dragør Kommunes egen hjemmepleje service fået karakteren 2. I Ældrerådets mening en uacceptabel karakter, der i stor udstrækning har indflydelse på det, at føle sig værdig i alderdommen. Det hænger også sammen med borgerens selvværd i den pågældende situation. At den pågældende føler sig som et ”nummer” i rækken af besøg. Kigger man tilbage i historikken, uden at BDO dog har været involveret, har det samme været tilfældet i adskillige år.

De foreslåede tiltag virker standardiserede uden nye konkrete tiltag i forhold til tidligere år, hvor samme problemstilling var gældende. SSU bør efter ældrerådets mening kræve af administrationen, at specificere helt konkret, hvilke tiltag der tænkes på, ikke mindst i forholdet til de eksterne leverandører.

Den foreslåede ændring af kvalitetsstandarderne er langt fra tilfredsstillende og dækkende i forhold den vejledning der træder i kraft på området den 1. marts 2016 og som vedtaget i folketinget den 23. februar 2016. Forinden en godkendelse af disse ændringer finder sted, bør vejledningen studeres og alle de nævnte forhold i denne indarbejdes.

Ældrerådet i Dragør,
Sten Brincker
29.02.2016

Høringssvar: Tilsyn med kommunal og privat hjemmepleje

Dragør Ældreråds høringsvar til Tilsynsrapport
Dragør Kommune Sundhed og Omsorg
J.nr. 27.36.00.K09

Tilsyn med kommunal og privat hjemmepleje:

Ældrerådet har modtaget dagsordenen til SSU mødet den 3. marts 2016 til høring. I den forbindelse vil vi endnu engang gøre opmærksomme på, at denne form for fremsendelse af sager til høring, ikke er i overensstemmelse med lovgivningens krav hertil.

Ældrerådet har allerede den 29.02.2016 fremsendt sin foreløbige kommentarer, jf. nedenstående.

Ældrerådets konklusion:

Dragør Kommune har svigtet i sit lovpligtige arbejde med tilsyn med de private plejeleverandører samt tilsynet med sin egen leverance af hjemmepleje i forhold til bestemmelserne i Lov om Social Service med afsæt i de gældende kvalitets standarder og de ydelseskataloger Dragør Kommune visiterer til. Kvaliteten betegnes som Jævnt Tilfredsstillende. (Se BDO rapport fra december 2015, pagina 4 (samlet tilsynsresultat).

Gennemlæses BDO’s rapport, er der nævnt adskillige graverende eksempler på, ifølge Ældrerådets holdning, groft svigt af den forventelige service en Kommune anno 2015/16 må forventes, at tilbyde sine ældre borgere.

Ældrerådet konstaterer med stor beklagelse, at der ikke er sket forbedringer i hverken 2014 og 2015 indenfor dette område, trods lovning om dette i begge år. Se Ældrerådets tidligere høringssvar indenfor dette område.

Ældrerådet anbefaler, at SSU tager skridt til, at de ældre i Dragør Kommune fremadrettet ikke udsættes for en behandling som anført i BDO rapporten. Ældrerådet mener, der er tale om tilsynssvigt, hvilket bør få konsekvenser for de ansvarlige.

Tidligere fremsendte bemærkninger:

På en skala fra 1 til 5 har Dragørs eksterne leverandører af hjemmepleje samt Dragør Kommunes egen hjemmepleje service fået karakteren 2. I Ældrerådets mening en uacceptabel karakter, der i stor udstrækning har indflydelse på det, at føle sig værdig i alderdommen. Det hænger også sammen med borgerens selvværd i den pågældende situation. At den pågældende føler sig som et ”nummer” i rækken af besøg. Kigger man tilbage i historikken, uden at BDO dog har været involveret, har det samme været tilfældet i adskillige år.

De foreslåede tiltag virker standardiserede uden nye konkrete tiltag i forhold til tidligere år, hvor samme problemstilling var gældende. SSU bør efter ældrerådets mening kræve af administrationen, at specificere helt konkret, hvilke tiltag der tænkes på, ikke mindst i forholdet til de eksterne leverandører.

Den foreslåede ændring af kvalitetsstandarderne er langt fra tilfredsstillende og dækkende i forhold den vejledning der træder i kraft på området den 1. marts 2016 og som vedtaget i folketinget den 23. februar 2016. Forinden en godkendelse af disse ændringer finder sted, bør vejledningen studeres og alle de nævnte forhold i denne indarbejdes.

Ældrerådets yderligere bemærkninger.

Det er første år, at det særdeles velrenommerede firma BDO indenfor denne branche, fremkommer med en rapport over forholdene i Dragør Kommune. Som nævnt ovenfor, er tidligere tilsynsrapporter som Ældrerådet har set, ligeså kritiske som den nu foreliggende. Der er ikke sket ændringer. Følgende punkter kan særligt anføres (og dette gælder såvel Dragør Kommunes egen hjemmepleje, som de tilknyttede private organisationer):

1.: Der mangler sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov.

2.: Der mangler beskrivelser af borgernes fysiske, psykiske og sociale problemstillinger.

3.: Der mangler beskrivelser af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

4.: Der mangler beskrivelser af, hvilke praktiske opgaver der udføres i de enkelte hjem

5.: Der mangler hos alle borgere beskrivelser af den rehabiliterende indsats.

Gennemlæses BDO’s rapport er der nævnt adskillige andre graverende eksempler på, ifølge Ældrerådets holdning, groft svigt af den forventelige service en Kommune anno 2015/16 må forventes at forsyne sine ældre borgere med.

I forhold til den private leverandør Omsorgsplejen, Vitapleje ApS konkluderes i Administrationens anbefaling til SSU, at tilsynet er jævnt tilfredsstillende. I anbefalinger til fremadrettede tiltag henvises til yderligere uddannelse af plejepersonalet.
Omsorgsplejen ApS handleplan er ikke vedhæftet som angivet.
Vitaplejes fremadrettede tiltag er ikke vedhæftet som angivet.
Social og Sundhedsudvalgets beslutning om en målrettet indsats på området er ikke vedhæftet som angivet.

Sten Brincker
Formand for Ældrerådet
07.03.2016