Månedsarkiv: december 2015

Mødereferat 30. november 2015

Referat fra Ældrerådets møde den 30. november 2015 i St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 10.00 – 12.00

Deltagere: Sten Brincker, Bent Larsen, Paul Erik Gjerka, Richard Barth, Vagn E Larsen
Fra administrationen deltog Thyra Pallesen

1: Godkendelse af referatet fra sidste møde, den 8. oktober 2015
Referat
Godkendt

2: Referat fra uddelingsmøde i Blomsterhandler P. Bøge Andersen og hustru Ingers Fond
Referat
Et enigt udvalg godkendte indstillingen fra Ældrerådet

3: Ældrerådet Ældreguide brochure
Uddeling og omdeling.
Hvem har uddelt hvor i Dragør. Mangler vi nogle steder? Nye ideer?
Referat
Ældreguiden er uddelt af Ældrerådet til Wiedergården, læger, bibliotek, Rådhus, Dragør Kirke Sognegård mv.
Der er stor interesse for pjecen og der fyldes fortsat op på uddelingsstederne.

4: Drøftelse af høringstider i forbindelse med, at SSU’s dagsorden nu fremsendes til Ældrerådet
Referat
Konkret spørgsmål til Social- og Sundhedsudvalget:
Er den form for høring, der finder sted fremadrettet ved at fremsende dagsorden med samtlige punkter, til høring i Ældrerådet, i overensstemmelse med de regler for Ældrerådets høring i forhold til retssikkerhedsloven §§ 30-33.
Ældrerådet gør opmærksom på, at rådet alene har modtaget høringer fra Social- og sundhedsudvalgets område.

5: Orientering fra Administrationen:
Ældrerådets forbrug af penge i forhold til Ældrerådets 2 budgetter.  Diæter og Aktiviteter
Hvad er forbrugt nu og anmodning om overførsel af evt. ubrugte midler vedrørende aktiviteter 2015 til aktiviteter i 2016.

Andre informationer
Referat
Administrationen orienterer om Ældrerådets bogførte forbrug i 2015.
Ældrerådet vil ansøge om at få uforbrugte midler fra budget 2015 overført til budget 2016.

6:Årsberetning 2015
Hvornår skal denne være færdig udarbejdet til Administrationen?
Referat
Skal ifølge forretningsorden foreligge senest 1. marts 2016

7: Eventuelt
Intern kommunikation
Hvornår kan vi forvente nyt om den netop vedtagne Ældremilliard og hvad er tankerne bag den.
Dato til afholdelse af selvbetalt julefrokost (som sidste år i januar 2016)
Referat
Værdighedsmilliarden drøftes på Social- og Sundhedsudvalget i januar 2016

8: Næste møde(r)
Forslag fra administrationen til 4 faste dage i 2016?
Er der, allerede nu, nogle ønsker om at invitere gæst(er) med til et eller flere møder i 2016 ?
Referat
Næste møde den 22. februar 2016 kl. 10.05 – 12.00 i St. Magleby stuen, Dragør Rådhus
Indkaldelse til regionsældrerådsmøde den 10. december 2015
Referat
Gjerka deltager