Månedsarkiv: oktober 2015

Mødereferat 8. oktober 2015

Referat fra Ældrerådets møde den 8. oktober 2015 i St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 10.00 – 13.15

Tilstede: Sten Brincker(SB), Bent Larsen(BL), Paul Erik Gjerka(PG) Richard Barth(RB), Vagn E Larsen(VL)

Desuden deltog direktør Mette Jeppesen(MJ) og sundheds- og omsorgschef Thyra Pallesen(TP)

 1. Godkendelse af referatet fra sidste møde, den 7.september 2015
  Godkendt
 2. Direktør Mette Jeppesen, Dragør Kommune, vil præsentere sig selv samt et udkast til ”inspiration til samarbejde” vedtaget af SSU på det sidste møde.

  Præsentation af Mette Jeppesen, Direktør for enhederne Plan og Teknik samt Sundhed og Omsorg

  Drøftelse af udkast til samarbejdsaftale mellem Ældrerådet og Kommunalbestyrelsen.

  Baggrunden for udkastet er et ønske fra SSU om at styrke samarbejdet med Ældrerådet.

  Ældrerådet ser samarbejdsaftalen som en indskrænkning af Ældrerådets rettigheder i forhold til den lovbestemte høringsret, men ønsker et konstruktivt samarbejde.

  SB fremførte et par eksempler herpå, bl.a. citat ”Vi skal inddrages i sager af betydning” Dette er direkte i strid med eksisterende lovgivning.

  Ældrerådet ønsker at blive hørt i alt, der vedrører borgere over 60 år, som det fremgår af lovgivningen.

  ”Vi skal høres i forhold til at vi er frivillige” SB fremførte, at sådan en bemærkning er helt uhørt i denne sammenhæng.

  MJ udtrykker, at udkastet til samarbejdsaftalen ikke er et forsøg på at indskrænke Ældrerådet. SB kunne ikke genkende den fortolkning i det foreliggende udkast, som et samlet Ældreråd derefter forkastede, med en bemærkning fra SB om, at SSU udvalget åbenbart ikke har sat sig ind i reglerne for et Ældreråds arbejde, når man kunne forelægge et sådant udkast.

  MJ og TH pointerede, at Ældrerådets høringsret gælder selvfølgelig også høringer i forhold, der vedrører det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  Som afslutning på snakken om det foreliggende udkast til samarbejde fra SSU (som på mødet blev forkastet) blev det aftalt, at Ældretådet og Administrationen i det næste halve år i fællesskab skulle forsøge at finde frem til en samarbejdsform, hvor Administrationen og politikerne lever op til lovgivningens krav om høringspligten nævnt i lovgivningen.

  Ældrerådet ønsker ikke at blive hørt om ”banale” indkøbsaftaler som indkøb af stomiposer og urologi produkter..

  Høringsfristen er ligeledes, som loven foreskriver, som det i loven angivne minimum men naturligvis gerne længere.

  Ældrerådet ser det som en gensidig fordel, at blive inddraget under forberedelsen af sager og beslutningsoplæg på alle områder vedrørende borgere +60..

  Vi sagde tak til Mette for orienteringen og Ældrerådsmødet fortsætter:

  Ældrerådet inviterede MJ til at overvære resten af Ældrerådsmødet, hvilket MJ accepterede.

 3. Referat fra Regionsældrerådet Hovedstaden.

  Der blev vedtaget nye vedtægter for Rådet. Derudover blev der drøftet patient inddragelse om tilgængelighed på hospitaler og i lægepraksis.

 4. Referat fra Formandsmødet

  Danske Ældreråd vil i 2016 fortsætte med at sætte pejlemærker for værdig pleje i ældreforsorgen bl.a. brugen af hjertestartere på plejehjem. Skal hjertestartere bruges altid ?  Der er hjertestarter på Enggården. Ved indflytning spørges borgeren om brugen af hjertestarter, og efterfølgende spørges borgeren en gang årligt.

 5. Referat fra formandens møde med Borgmester Eik Bidstrup

  Referat af formandens møde med borgmesteren vedrørende Ældrerådets manglende høringer i sager vedrørende borgere +60, har formanden udsendt til Ældrerådes medlemmer, samt TP og derfra til MJ.

 6. Referat omkring projekt Spisevenner i Dragør

  SB havde aldrig hørt om en bevilling på ca. 200.000 fra Ældremilliarden vedrørende etablering af et projekt i Dragør kaldet

  ”spisevennerne”. Ældrerådet skal høres og i det mindste orienteres om alt vedrørende borge +60 i Dragør.

  Ældrerådet har ikke modtaget en oversigt over, hvad Ældremilliardens andel i Dragør er anvendt til (se senere) og var fuldstændig ukendt med dette projekt. Heller ikke i dette tilfælde har høring eller information fundet sted.

  SB var inviteret af projektets leder til at drøfte dette projekt. TP beklagede, at den pågældende medarbejder har kontaktet SB i den anledning og vil indskærpe den pågældende, at dette ikke sker i fremtiden. TP citat ”Medarbejdere i Ældresektoren må ikke kontakte Ældrerådet”.

  SB replicerede, at denne holdning var fuldstændig uacceptabel i Ældrerådet. Tværtimod ser Ældrerådet det positivt og kunne komme med flere oplysninger om, hvordan tilsvarende projekter fungerede i såvel Tårnby Kommune som Vallensbæk kommune. Ifølge TP må vi ikke drøfte projektet fremadrettet.

 7. Referat omkring Blomsterhandler Børge Andersens Fond

  Regnskab for 2014 foreligger underskrevet, og der er i øjeblikket annonceret for ansøgninger til fondsmidlerne.

 8. Manglende høring omkring kommunalt tilsyn på Plejehjemmet Enggården

  Jurister i Danske ældreråd mener, at Ældrerådet skal høres om Embedslægens tilsynsrapport. Det er forvaltningens vurdering at en tilsynsrapport fra embedslægerne tages til efterretning, idet en evt. høring ikke vil kunne påvirke hverken tilsynets konklusion eller evt. handleplan. Kommunen har dog sendt rapporten samt handleplan til Ældrerådet til kommentering. Ældrerådet fremsender udtalelse fra juristerne i Danske Ældreråd.

 9. Brochure status. Endelig godkendelse og det videre forløb

  Rettelser skal indgives senest i dag den 8.10.2015, brochuren runddeles til alle i november.

 10. Nyt fra Administrationen:

  Ældremilliarden i ny udgave i 2016. Hvad modtager Dragør efter de nye beregningsregler.

  Hvem og hvilke retningslinjer er udstukket for klippekort 2015 og 2016?

  Administrationen kunne ikke oplyse, hvad de nye beregningsregler for udbetaling af Ældremilliardens andel til Dragør betyder (vedtaget i KL og Finansministeriet) i forhold til forøget eller mindre tilskud i 2016.

  SB beklagede, at Ældrerådet ikke var informeret om de retningslinjer, der er udstukket af Administrationen vedrørende anvendelsen af de bevilgede ca. 250.000 kr. i 2015 i forbindelse med indføringen af klippekortordningen for særligt udsatte borgere.

  Administrationen har efterfølgende fremsendt orienteringsmaterialet udsendt til 36 borgere i 2015.

  Når brev til borgere vedr. 2016 foreligger til ca. 50 borgere orienteres Ældrerådet, men inddrages ikke.

  Essensen er, at der bliver indført et loft, så en borger kun kan spare op i 6 uger, dvs. der kan max opspares 3 timers ekstra hjælp. Bruges denne hjælp ikke, fortabes den.

  Budget 2015 og 2016. Samlet opgørelse over forbrug 2015

  Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en samlet opgørelse over forbruget af Ældrerådets midler for perioden 1. januar 2015 til 1. oktober2015. Det forventes at være udarbejdet i 1. kvartal 2016.

  Ældrerådet stillede sig uforstående overfor, at det ikke var muligt at få oplyst, hvilke midler Ældrerådet har forbrugt fra 1. januar til 1. oktober 2015. På denne måde er det ikke muligt at planlægge aktiviteter i resten af 2015.

  Ældrerådet har i 2014 kunne modtage disse informationer kvartalsvis.

  Ældrerådet tager MJ’s orientering om budgettet til efterretning

  Hvad er Ældremilliarden i Dragør (3,2 mio.) konkret bevilget anvendt til i 2015

  SB fremførte det uholdbare i, at Ældrerådet på intet tidspunkt er blevet gjort opmærksom på, hvordan Ældremilliardens andel til Dragør i 2015 (ca. 3,2 mio kr.) er blevet anvendt. Spørgsmålet har været forelagt administrationen siden slutningen af 2014, hvor ansøgningsfristen udløb

  Det var ikke muligt på dette møde at få forelagt disse oplysninger.

  Administrationen har efterfølgende fremsendt oversigt over, hvad der er blevet ansøgt om, men ikke oplyst hvad der er blevet bevilget.

 11. Fremtidige aktiviteter:

  Skal vi have et offentligt ældremøde i nov./december med et eller flere temaer: Tricktyverier, Arv og Testamente

  Værdighed og værdig pleje, Hjertestarter anvendelse på plejehjem? Andre ideer

  Såvel MJ som TP syntes det ikke var en optimal måde for Ældrerådet at bruge sine kræfter på. Ældrerådet fortsætter med tanken.

  Ældrerådets rolle versus foreningernes roller i samarbejdet omkring den fællesinteresse for de borgere der er over 60 år blev drøftet.

  Orientering fra Vagn fra Ældrerådenes ’Vestegns træf’ i Hvidovre spændende nyt på madområdet, som ’gele’ smørrebrød, der ligner almindelig smørrebrød, der ikke skal tygges, og fx kan ’spises’ med sugerør. Rehabilitering i Hvidovre Dit liv – din hverdag’ samt at Dragør Ældreråd kan overveje et tættere samarbejde med Tårnby Kommunes Ældreråd, da der er mange fælles interesser og arbejdsopgaver, det kunne være høringsspørgsmål og evt. svar fx vedr. udbud.

  Der blev foreslået stiftelsen af en ”Omsorgspris” via Sponsering.

  Ældrerådsvalget ønskes fremover afholdt samtidig med kommunalvalget.

 12. Eventuelt

  Det vil være en fordel for Rådets medlemmer at vi kan få udleveret navneskilte påtrykt Byvåben, Navn og Dragør Kommune.
  Richard vil undersøge om han har mulighed for denne produktion.

  Intet til drøftelse

 13. Næste møde mandag den 30.11. 2015 kl. 10 – 12 på Dragør Rådhus