Mødereferat 7. september 2015

Referat af Ældrerådets møde den 7. september 2015

Sted: Wiedergården, lokale M2 kl. 10.00

Deltagere: Sten Brincker, Richard Barth, Paul Erik Gjerka, Vagn E. Larsen
Afbud fra: Bent Larsen

Indhold:

 1. Godkendelse af referatet fra mødet den 11.06.2015.
  Referatet blev godkendt.
 2. Drøftelse omkring Paul Erik Gjerkas fratræden som næstformand. Valg af ny næstformand.
  Paul Erik Gjerka ønskede at fratræde hvervet som næstformand og forblive som menigt medlem af Ældrerådet.
  Ældrerådet accepterede denne beslutning og nyvalgt som næstformand blev Richard Barth (enstemmigt)
 3. Meddelelser fra formanden.

  Kommende møder i Dansk Ældreråds Regi.
  Formanden deltager i formand og næstformands møde i Allerød den 16. september 2015.

  Formanden deltager i Regionsældrerådet Hovedstadens møde den 10. september 2015

  Formanden deltager i Danske Ældreråds temadag om Ældreråds synlighed i oktober (mandag den 5. oktober 2015 i Allerød)

  Vort høringssvar på høring om stomi- og urologiprodukter.
  Ældrerådet har valgt ikke at afgive høringssvar på et udbud om bedste indkøb af stomi og urologiprodukter.

  Orientering om nye vedtægter for Regionsældrerådet Hovedstaden
  Sten deltager i Regionsældrerådsmødet Hovedstaden den 10. september 2015 i Hillerød. Dragør Ældreråd vil gøre indsigelse mod, at Regionsældrerådet Hovedstaden får mulighed for at opkræve ikke nærmere specificerede omkostninger hos de kommunale ældreråd i Region Hovedstaden. Regionsældrerådet Hovedstaden er ikke omfattet af lovgivningen omkring kommunale ældreråd. Og en sådan blankocheck ønsker Dragør Ældreråd ikke at give Regionsældrerådet.

  Referat fra dialogmødet.
  Richard Barth informerede om forløbet af dialogmødet med SSU, og endnu engang påpegede Ældrerådet, at Ældrerådet har høringsret i alle spørgsmål vedrørende +60 borgere i Dragør og det ikke er Kommunalbestyrelsen eller andre udvalg der beslutter hvad Ældrerådet skal høres om. Ældrerådet henviser til de af bl.a. Kommunalbestyrelsen vedtagne vedtægter for ældrerådets arbejde. Ældrerådet har nu i snart 2 år forgæves, desværre, forsøgt at komme igennem med dette argument, og Ældrerådet overvejer fortsat, hvordan Ældrerådet skal agere, for at Kommunalbestyrelsen lever op til egne vedtagelser.

  Referat fra borgermødet.
  Borgermødet gav en række kommentarer til det af Administrationen udarbejdede budget fra de politiske deltagere, som nu skal viderebehandles i deres regi. Kun små 10% af kommunens samlede budget har politikerne rådighed over.

  Brev fra ældreborger.
  En borger har rettet henvendelse til Ældrerådet om en fuldstændig håbløs og alt for lang behandlingstid om frigivelse af hjælpemidler, hvor Tårnby Kommune jo via det forpligtende samarbejde administrerer dette område. Ældrerådet har i den forbindelse i 2 år, i forbindelse med høringssvar om kvalitetsstandarder kritiseret den lange sagsbehandlingstid i Tårnby over for Dragør Kommunes borgere, uden nogen form for respons eller meddelelse om, hvilke tiltag kommunen har gjort i den anledning. 10 måneders behandlingstid for at få bevilget en rollator er ikke ok.

  Hjemmeside.
  Ældrerådet har nu fået oprettet sin egen hjemmeside på internettet, for på denne måde at kunne informere de ældre borgere i Dragør om Ældrerådets arbejde. Den nye hjemmeside har adressen: www.ældrerådetdragør.dk
  Herudover har ældrerådet et site på Facebook. Hjemmesiden er oprettet fordi rigtig mange ældre borgere, ikke er på den sociale hjemmeside Facebook, der kræver en oprettelse af en profil.

  Brev fra en politiker.
  Et lokalt politisk parti har via et medlem i kommunalbestyrelsen rettet henvendelse til Ældrerådet om samarbejde. Ældrerådet er upolitisk og har ikke yderligere kommentarer hertil, idet det pågældende medlem af kommunalbestyrelsen burde være klar over dette faktum.

Referent:
Sten Brincker
09.09.2015

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *