Høringssvar til Dragør Kommunes budget 2016

Ældrerådet i Dragør høringssvar til
Dragør Kommunes budget 2016

Ældrerådet er blevet anmodet om at fremsætte sit høringssvar til budgettet for 2016 på baggrund af den på Kommunens hjemmeside åbne budgetmappe, udarbejdet af administrationen, og hvortil der ikke er fremkommet anbefalinger eller oplyst om igangværende politiske drøftelser.

Ældrerådet har noteret sig, at der er lagt op til massive besparelser i oplægget, både så vidt angår personale som andre omkostninger (udgifter) inden for ældreområdet, og vi skal kraftigt opfordre til, at ældreområdet friholdes for nedskæringer i 2016 og fremover, idet ældreområdet i Dragør ofte tidligere har lagt for med at blive reduceret i omkostninger til stor skade for service niveauet og livskvaliteten hos vore ældre medborgere.

I Dragør er bruttoudgiften til ældreområdet pr. indbygger på 60+ ca. 23 % lavere end i de øvrige kommuner i region Hovedstaden og ca. 14% lavere, når der sammenlignes med hele landet.

Dette forhold er meget bekymrende for fremtidens ældre borgere i Dragør, og Ældrerådet anbefaler at dette område opprioriteres betydeligt.

På dialogmødet den 25.8.2015 mellem borgere og politikere fremkom da heller ikke noget om, i hvilken retning politikerne vil følge det tekniske budget udarbejdet af administrationen. Så alt i alt var dialogmødet et status quo møde med input til politikerne fra borgere m.fl. inden de egentlige drøftelser om budgettet skal gå i gang. Og fra Ældrerådet skal lyde en tak for, at disse dialogmøder vil fortsætte fremover.

Ældrerådet i Dragør har følgende forslag og kommentarer til budget 2016 —>

 1. Ældrerådet foreslår en ny ansættelse af en person i en fuldtidsstilling.
  Den grundlæggende idé er, at den ældre medborger kun har én person at henvende sig til uanset hvilket problem den ældre har.
  Konsulentens arbejdet skal foregå i tæt samarbejde med Enggården, Hjemmeplejen i Dragør, SSU udvalget samt Tårnby Kommune. Tårnby kommune fordi Tårnby Kommune som bekendt varetager opgaver i forbindelse med det forpligtende samarbejde med Dragør inden for området Sundhed og Omsorg. Vi har tidligere fremlagt et detaljeret forslag til stillings beskrivelse.
 1. Nedsættelse af egenbetaling for pensionisters (modtagere af social pension), efterlønsmodtageres og arbejdslediges deltagelse i undervisning m.m. i henhold til bestemmelserne i Lov om støtte til folkeoplysning ydes under forudsætning af, at undervisninger forestås af en lokal voksenundervisningsforening og deltagerne har bopæl i Dragør Kommune. Tilskuddet foreslås at udgøre 50% af indskrivningsgebyret og kursusafgiften for alle 3 grupper. Dette tilskud har tidligere været gældende i Dragør.
 1. Ældrerådet vil på det kraftigste foreslå, at den foreslåede reduktion i aften og nattevagten på Enggården med 2 sosu stillinger fjernes, således den nuværende normering opretholdet. Det virker fuldstændig ude af trit med virkeligheden at fjerne disse to stillinger.
 1. Ældrerådet vil ligeledes foreslå, at den anførte besparelse (kr. 750.000,) på at give plejehjems beboerne adgang til daghjemmet ophæves.
 1. Den teknologiske udvikling går stærkt. Der har været talt meget om støvsuger robotter til erstatning for hjemmehjælp. Ældrerådet i Dragør går absolut ikke ind for robot støvsugere til erstatning til hjemmehjælp til rengøring.
  Ældrerådet foreslår derfor, at de ældre, der måtte ønske det, får mulighed for, vederlagsfrit, at få stillet en robotstøvsuger til rådighed, som supplerende hjælp til rengøringen.
  Ældrerådet foreslår derfor, at der til de visiterede borgere til rengøring hver 3. uge, tilbydes en gratis robotstøvsuger, for dem der måtte ønske det, eventuelt i en prøveperiode, som kan gøres permanent.
 1. Ældrerådet i Dragør foreslår, at der indføres regler om, at hver borger, der modtager hjemmehjælp, får tildelt ½ times individuel ”nærvær” med en ansat hver uge.
  Til drøftelse af helt almindelige hverdagsproblemer, til en snak om alt muligt osv.
  Eller samle denne halve time op, til en udflugt af den ene eller anden slags, tilsvarende den netop indførte klippekortordning til særligt udvalgte borgere.
 1. Ældrerådet foreslår at den nuværende bevilgede rengøringshjælp hver 3. uge nedsættet til hver 2. uge.
  Rengøring kun hver 3. uge udgør en sundhedsrisiko hos mange ældre. Derfor har Ældrerådet siden 1. januar 2014, desværre uden held, foreslået rengøringshjælpen ændret til hver 2. uge.
  Det har desværre ikke vundet gehør endnu og dermed er det endnu det ikke en realitet. Ingen almindelige borgere i Dragør støvsuger kun hver 3. uge. Hvorfor skal de ældre, der ikke selv kan klare opgaven, ”mishandles” på dette område.

Der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge.

Dragørs andel i Ældremilliarden (ca. kr. 3,2 mio. i 2015) er for 2016 udelukkende anført som en serviceudgift med ca. kr. 2,2 mio. Der må her være tale om en direkte fejl i budgetmappen. Ældremilliarden er endnu ikke vedtaget for 2016 af regeringen, og såfremt ældremilliarden i 2015 og 2014 har været anvendt til omkostninger udover hvert enkelt af de år, den er givet for, er Dragørs andel i Ældremilliarden i Ældrerådets opfattelse anvendt i strid med retningslinjerne herfor.

Ældrerådet i Dragør
Sten Brincker
Formand

02/09/2015

1 thought on “Høringssvar til Dragør Kommunes budget 2016

 1. Morten Dreyer

  En lille bemærkning til Jeres skrivelse:
  “Dragørs andel i Ældremilliarden (ca. kr. 3,2 mio. i 2015) er for 2016 udelukkende anført som en serviceudgift med ca. kr. 2,2 mio. Der må her være tale om en direkte fejl i budgetmappen. Ældremilliarden er endnu ikke vedtaget for 2016 af regeringen, og såfremt ældremilliarden i 2015 og 2014 har været anvendt til omkostninger udover hvert enkelt af de år, den er givet for, er Dragørs andel i Ældremilliarden i Ældrerådets opfattelse anvendt i strid med retningslinjerne herfor.”

  Man skal passe på, når milliarderne kastes rundt i manegen
  Regeringen afsatte een milliard til kommunerne til øremærkede aktiviteter i årene 2014 og 2015.
  I 2014 kom det så sent i gang fra Thorning regeringens side, at SSU og byrådet ikke nåede at indkalde høringssvar fra Ældrerådet. Det har vi beklaget, men vi havde 14 dage til at indsende detaljer om hvordan vi ville fordele Dragørs andel på ca 3,2 mio. Var vi kommet for sent, ville Dragørs andel bortfalde.
  Dilemmaet var ret enkelt. Sendte vi det i høring ville vi miste pengene pga for sent aflevering.
  Flertallet valgte at vi i 2015 fortsatte fordelingen fra 2014 uændret. Ikke mindst da er for en stor del er tale om personalestillinger.
  Dragørs fordeling er helt efter reglerne og er godkendt af ministeriet.
  Denne Milliard bliver fra 2016 indarbejdet i Bloktilskuddet.

  Der er fra Regeringen og sekunderet af DF meddelt, at der arbejdes på en ny ekstra Ældremilliard for 2016. Men det er planer, som først er klar efter nytår hvis det bliver vedtaget. Derved kan vi ikke indregne det i kommunens budget. Men DF forventer at det denne gang kommer i så god tid, at fordelingen kan sendes i høring.

  De andre punkter er udelukkende en del af det tekniske budget, hvor forvaltning angiver hvor der eventuelt kan spares, hvis det politisk ønskes.
  Det er besparelser, som ikke ønskes af DF.

  Men venlig hilsen

  Morten Dreyer DF

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *