Månedsarkiv: september 2015

Mødereferat 7. september 2015

Referat af Ældrerådets møde den 7. september 2015

Sted: Wiedergården, lokale M2 kl. 10.00

Deltagere: Sten Brincker, Richard Barth, Paul Erik Gjerka, Vagn E. Larsen
Afbud fra: Bent Larsen

Indhold:

 1. Godkendelse af referatet fra mødet den 11.06.2015.
  Referatet blev godkendt.
 2. Drøftelse omkring Paul Erik Gjerkas fratræden som næstformand. Valg af ny næstformand.
  Paul Erik Gjerka ønskede at fratræde hvervet som næstformand og forblive som menigt medlem af Ældrerådet.
  Ældrerådet accepterede denne beslutning og nyvalgt som næstformand blev Richard Barth (enstemmigt)
 3. Meddelelser fra formanden.

  Kommende møder i Dansk Ældreråds Regi.
  Formanden deltager i formand og næstformands møde i Allerød den 16. september 2015.

  Formanden deltager i Regionsældrerådet Hovedstadens møde den 10. september 2015

  Formanden deltager i Danske Ældreråds temadag om Ældreråds synlighed i oktober (mandag den 5. oktober 2015 i Allerød)

  Vort høringssvar på høring om stomi- og urologiprodukter.
  Ældrerådet har valgt ikke at afgive høringssvar på et udbud om bedste indkøb af stomi og urologiprodukter.

  Orientering om nye vedtægter for Regionsældrerådet Hovedstaden
  Sten deltager i Regionsældrerådsmødet Hovedstaden den 10. september 2015 i Hillerød. Dragør Ældreråd vil gøre indsigelse mod, at Regionsældrerådet Hovedstaden får mulighed for at opkræve ikke nærmere specificerede omkostninger hos de kommunale ældreråd i Region Hovedstaden. Regionsældrerådet Hovedstaden er ikke omfattet af lovgivningen omkring kommunale ældreråd. Og en sådan blankocheck ønsker Dragør Ældreråd ikke at give Regionsældrerådet.

  Referat fra dialogmødet.
  Richard Barth informerede om forløbet af dialogmødet med SSU, og endnu engang påpegede Ældrerådet, at Ældrerådet har høringsret i alle spørgsmål vedrørende +60 borgere i Dragør og det ikke er Kommunalbestyrelsen eller andre udvalg der beslutter hvad Ældrerådet skal høres om. Ældrerådet henviser til de af bl.a. Kommunalbestyrelsen vedtagne vedtægter for ældrerådets arbejde. Ældrerådet har nu i snart 2 år forgæves, desværre, forsøgt at komme igennem med dette argument, og Ældrerådet overvejer fortsat, hvordan Ældrerådet skal agere, for at Kommunalbestyrelsen lever op til egne vedtagelser.

  Referat fra borgermødet.
  Borgermødet gav en række kommentarer til det af Administrationen udarbejdede budget fra de politiske deltagere, som nu skal viderebehandles i deres regi. Kun små 10% af kommunens samlede budget har politikerne rådighed over.

  Brev fra ældreborger.
  En borger har rettet henvendelse til Ældrerådet om en fuldstændig håbløs og alt for lang behandlingstid om frigivelse af hjælpemidler, hvor Tårnby Kommune jo via det forpligtende samarbejde administrerer dette område. Ældrerådet har i den forbindelse i 2 år, i forbindelse med høringssvar om kvalitetsstandarder kritiseret den lange sagsbehandlingstid i Tårnby over for Dragør Kommunes borgere, uden nogen form for respons eller meddelelse om, hvilke tiltag kommunen har gjort i den anledning. 10 måneders behandlingstid for at få bevilget en rollator er ikke ok.

  Hjemmeside.
  Ældrerådet har nu fået oprettet sin egen hjemmeside på internettet, for på denne måde at kunne informere de ældre borgere i Dragør om Ældrerådets arbejde. Den nye hjemmeside har adressen: www.ældrerådetdragør.dk
  Herudover har ældrerådet et site på Facebook. Hjemmesiden er oprettet fordi rigtig mange ældre borgere, ikke er på den sociale hjemmeside Facebook, der kræver en oprettelse af en profil.

  Brev fra en politiker.
  Et lokalt politisk parti har via et medlem i kommunalbestyrelsen rettet henvendelse til Ældrerådet om samarbejde. Ældrerådet er upolitisk og har ikke yderligere kommentarer hertil, idet det pågældende medlem af kommunalbestyrelsen burde være klar over dette faktum.

Referent:
Sten Brincker
09.09.2015

Høringssvar til Dragør Kommunes budget 2016

Ældrerådet i Dragør høringssvar til
Dragør Kommunes budget 2016

Ældrerådet er blevet anmodet om at fremsætte sit høringssvar til budgettet for 2016 på baggrund af den på Kommunens hjemmeside åbne budgetmappe, udarbejdet af administrationen, og hvortil der ikke er fremkommet anbefalinger eller oplyst om igangværende politiske drøftelser.

Ældrerådet har noteret sig, at der er lagt op til massive besparelser i oplægget, både så vidt angår personale som andre omkostninger (udgifter) inden for ældreområdet, og vi skal kraftigt opfordre til, at ældreområdet friholdes for nedskæringer i 2016 og fremover, idet ældreområdet i Dragør ofte tidligere har lagt for med at blive reduceret i omkostninger til stor skade for service niveauet og livskvaliteten hos vore ældre medborgere.

I Dragør er bruttoudgiften til ældreområdet pr. indbygger på 60+ ca. 23 % lavere end i de øvrige kommuner i region Hovedstaden og ca. 14% lavere, når der sammenlignes med hele landet.

Dette forhold er meget bekymrende for fremtidens ældre borgere i Dragør, og Ældrerådet anbefaler at dette område opprioriteres betydeligt.

På dialogmødet den 25.8.2015 mellem borgere og politikere fremkom da heller ikke noget om, i hvilken retning politikerne vil følge det tekniske budget udarbejdet af administrationen. Så alt i alt var dialogmødet et status quo møde med input til politikerne fra borgere m.fl. inden de egentlige drøftelser om budgettet skal gå i gang. Og fra Ældrerådet skal lyde en tak for, at disse dialogmøder vil fortsætte fremover.

Ældrerådet i Dragør har følgende forslag og kommentarer til budget 2016 —>

 1. Ældrerådet foreslår en ny ansættelse af en person i en fuldtidsstilling.
  Den grundlæggende idé er, at den ældre medborger kun har én person at henvende sig til uanset hvilket problem den ældre har.
  Konsulentens arbejdet skal foregå i tæt samarbejde med Enggården, Hjemmeplejen i Dragør, SSU udvalget samt Tårnby Kommune. Tårnby kommune fordi Tårnby Kommune som bekendt varetager opgaver i forbindelse med det forpligtende samarbejde med Dragør inden for området Sundhed og Omsorg. Vi har tidligere fremlagt et detaljeret forslag til stillings beskrivelse.
 1. Nedsættelse af egenbetaling for pensionisters (modtagere af social pension), efterlønsmodtageres og arbejdslediges deltagelse i undervisning m.m. i henhold til bestemmelserne i Lov om støtte til folkeoplysning ydes under forudsætning af, at undervisninger forestås af en lokal voksenundervisningsforening og deltagerne har bopæl i Dragør Kommune. Tilskuddet foreslås at udgøre 50% af indskrivningsgebyret og kursusafgiften for alle 3 grupper. Dette tilskud har tidligere været gældende i Dragør.
 1. Ældrerådet vil på det kraftigste foreslå, at den foreslåede reduktion i aften og nattevagten på Enggården med 2 sosu stillinger fjernes, således den nuværende normering opretholdet. Det virker fuldstændig ude af trit med virkeligheden at fjerne disse to stillinger.
 1. Ældrerådet vil ligeledes foreslå, at den anførte besparelse (kr. 750.000,) på at give plejehjems beboerne adgang til daghjemmet ophæves.
 1. Den teknologiske udvikling går stærkt. Der har været talt meget om støvsuger robotter til erstatning for hjemmehjælp. Ældrerådet i Dragør går absolut ikke ind for robot støvsugere til erstatning til hjemmehjælp til rengøring.
  Ældrerådet foreslår derfor, at de ældre, der måtte ønske det, får mulighed for, vederlagsfrit, at få stillet en robotstøvsuger til rådighed, som supplerende hjælp til rengøringen.
  Ældrerådet foreslår derfor, at der til de visiterede borgere til rengøring hver 3. uge, tilbydes en gratis robotstøvsuger, for dem der måtte ønske det, eventuelt i en prøveperiode, som kan gøres permanent.
 1. Ældrerådet i Dragør foreslår, at der indføres regler om, at hver borger, der modtager hjemmehjælp, får tildelt ½ times individuel ”nærvær” med en ansat hver uge.
  Til drøftelse af helt almindelige hverdagsproblemer, til en snak om alt muligt osv.
  Eller samle denne halve time op, til en udflugt af den ene eller anden slags, tilsvarende den netop indførte klippekortordning til særligt udvalgte borgere.
 1. Ældrerådet foreslår at den nuværende bevilgede rengøringshjælp hver 3. uge nedsættet til hver 2. uge.
  Rengøring kun hver 3. uge udgør en sundhedsrisiko hos mange ældre. Derfor har Ældrerådet siden 1. januar 2014, desværre uden held, foreslået rengøringshjælpen ændret til hver 2. uge.
  Det har desværre ikke vundet gehør endnu og dermed er det endnu det ikke en realitet. Ingen almindelige borgere i Dragør støvsuger kun hver 3. uge. Hvorfor skal de ældre, der ikke selv kan klare opgaven, ”mishandles” på dette område.

Der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge.

Dragørs andel i Ældremilliarden (ca. kr. 3,2 mio. i 2015) er for 2016 udelukkende anført som en serviceudgift med ca. kr. 2,2 mio. Der må her være tale om en direkte fejl i budgetmappen. Ældremilliarden er endnu ikke vedtaget for 2016 af regeringen, og såfremt ældremilliarden i 2015 og 2014 har været anvendt til omkostninger udover hvert enkelt af de år, den er givet for, er Dragørs andel i Ældremilliarden i Ældrerådets opfattelse anvendt i strid med retningslinjerne herfor.

Ældrerådet i Dragør
Sten Brincker
Formand

02/09/2015