Månedsarkiv: august 2015

Mødereferat 13. august 2015

Referat fra Dialogmøde med Ældrerådet

Den 13. august 2015 Havnestuen, Rådhuset kl. 17.00 – 17.30

Indhold

 1. Ældrerådets høringsret i henhold til stk. 2 og stk. 3 i de af Kommunalbestyrelsen i 2014 vedtagne vedtægter for Ældrerådet i Dragør.
 2. Hvordan definerer Ældrerådet det optimale samarbejde mellem kommune og Ældreråd.
 3. Eventuelt

Deltagere fra Social- og Sundhedsudvalget:

Asger Larsen (I), Jens Passarge (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (L)

Deltagere fra Ældrerådet:

Paul Erik Gjerka, Vagn Ekstrøm Larsen, Bent Larsen, Richard Barth.

Afbud fra Sten Brincker.

Afbud: Jens Passarge. Helle Barth er indkaldt som stedfortræder. Afbud fra Kenneth Gøtterup. Eik Dahl Bidstrup er indkaldt som suppleant.

 

1. Ældrerådets høringsret i henhold til stk. 2 og stk. 3 i de af Kommunalbestyrelsen i 2014 vedtagne vedtægter for Ældrerådet i Dragør.

Høringsretten blev drøftet.

Ældrerådet orienterede om, at der var flere sager, hvor Ældrerådet gerne ville høres i forhold til høringsretten. Bl.a. indenfor trafik, ældre, busdrift og valget.

Ældrerådet efterspurgte derefter budgettet for 2016.
Formanden (?) orienterede om, at budgettet endnu ikke var færdigt pga. valget og ny regering. Det teknisk fremskrevne budget 2016 sendes i høring, når det er klar.

Forvaltningen mindede derefter om budget høringsmødet den 25. august på Wiedergården.

2. Hvordan definerer Ældrerådet det optimale samarbejde mellem kommune og Ældreråd.

Udvalget og Ældrerådet drøftede det optimale samarbejde. Udvalget ønsker en forventningsafstemning mellem SSU og Ældrerådet, så Ældrerådet ikke oplever at blive overset i dialogen.
Der blev henvist til referatet fra SSU mødet den 4. juni 2015:
”Forslag fra Amager Listen til SSU-mødet den 4. juni 2015:

Det pålægges Borgmesteren at drage omsorg for, at der jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, snarest indgås aftale med Dragør Kommunes Ældreråd samt Dragør kommunes Handicapråd om, hvordan og i hvilket omfang disse råd skal høres i de løbende beslutningsprocesser m.v. Resultatet af de førte drøftelser forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.”

Udvalget forventer, at kommunen fremover lever op til sin høringspligt, og at der kommer en bedre balance omkring høringer. Det blev lagt vægt på, at Ældrerådet yder en frivillig indsats, og der blev opfordret til, at Ældrerådet også kan være et talerør den anden vej mellem kommuner, så Ældrerådet kan komme med gode ideer til Dragør kommune.

Derefter blev Ældrerådet rost for sin indsats.

3. Eventuelt

Ældrerådet takkede for dialogmødet. Der blev spurgt ind til enkelte sager på Ældreområdet. Forvaltningen svarede.

Høringssvar Kvalitetsstandarder 2015 §86

Kvalitetsstandarder – og Sundhed og Omsorg Dragør Kommune

Ældrerådet har modtaget Dragør Kommunes kvalitetsstandarder vedrørende Sundhed og Omsorgs området til udtalelse.
Konklusion.

I kvalitets standarden er intet nævnt om klippekort ordningen, som er indført ved lov for 2015 m.fl. med tilskud fra staten til gennemførelse heraf i 2015 ca. kr. 250.000 i 2015. Dragør Kommune har skullet redegøre for, hvorledes ordningen administreres, hvem der er omfattet af ordningen osv. allerede i medio februar 2015. Ældrerådet må forlange, at regler og mål for denne ordning indføres i kvalitets standarderne.

I kvalitets standarderne bør indføjes, hvorledes der skal føres kontrol med overholdelse af standarderne. Det er ikke Ældrerådets opfattelse, at der pt. finder løbende kontrol sted, og dette har Ældrerådet heller ikke kunnet finde anført noget sted.

I kvalitets standarderne bør indføjes, at alle afgørelser i rejse tvister i hele regelsættet for ældreområdet, kan indbringes for Ankestyrelsen indenfor 4 uger, og at denne anke skal fremsendes til eller indtelefoneres til Ældrechefen i Dragør Kommune. Dette gælder også i § 86 sager, selv om disse sager varetages af Tårnby Kommune i forbindelse med det forpligtende samarbejde. Den afsagte afgørelse skal derefter revurderes og hvis dette ikke bevirker en ændring i den afsagte afgørelse, indbringes sagen for Ankestyrelsen.

Ældrerådet er af den opfattelse, at der ligeledes i kvalitetsstandarderne skal indføjes, at samtlige opgaver inden for dette område, skal udføres af sundhedsfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til de stillede opgaver. Sundhedsfaglige elever og studerende kan og må kun udføre opgaverne under vejledning af fagligt uddannet personale.
Til de enkelte delafsnit har vi følgende kommentarer:

 1. Når en person visiteres til praktisk hjælp, kan dette også betyde, at den pågældende person ikke er i stand til at udføre arbejdet selv (kortvarigt eller langvarigt).
 2. Derfor anbefaler Ældrerådet at formuleringen i kvalitetsstandarden ændres fra ”hjælp og støtte til” til ”hjælp og støtte til eller udførelse af”. Dette er gældende for al praktisk hjælp omfattende rengøring, tøjvask og indkøb.
 3. Ældrerådet anbefaler, at kvalitetsstandarderne ændres, således de visiterede til rengøring i hjemmene får mulighed for at få gjort rent hver 2. uge i steder for som nu, hver 3. uge ud fra bl.a. et hygiejnisk synspunkt.
 4. Kvalitetsstandarden for madservice for borgere i eget hjem er udfærdiget yderst mangelfuldt for ikke direkte at skrive, at den er ikke eksisterende.
  Dette forhold finder Ældrerådet kritisabelt. Det er ikke tilstrækkeligt, at der findes kvalitets standarder for madproduktion på Enggården. Når og hvis der kommer nye leverandører, skal standarden særskilt anføres i Kommunens standarder.
 5. Kvalitetsstandard beskrivelsen ”Der leveres en daglig hovedret……..” samt ”Der kan leveres varm mad alle dage mellem kl. 11.00 og 13.15 er den eneste beskrivelse der findes, med mindre man søger i Enggårdens hjemmeside og efter nogen søgen finder oplysningerne der.
 6. Begreber som velduftende mad, udseende af retten osv. osv. bør også indgå i kvalitetskrav om madservice.
 7. Ældrerådet anbefaler endvidere, at der tilbydes de visiterede borgere leverance af mad på 2 tidspunkter af dagen. Som nu, til de personer, som ønsker at spise den varme ret mellem kl. 11.00 og kl. 13.15 og til de, som ønsker at spise den varme ret sidst på dagen, mellem kl. 16.00 og 18.15.
  Det er ikke hensigtsmæssigt at få leveret en varm ret kl. 11.00, der først spises kl. 17.30 (som er det mest normale tidspunkt at spise varm mad på i Danmark).
 8. Ældrerådet ønsker at pointere, at såfremt en borger ikke ønsker at deltage i et rehabiliteringsforløb § jævnfør 87 a, kan dette ikke medføre, at hjemmehjælp afvises. Ligeledes ønsker Ældrerådet at anføre, at pårørende kun kan inddrages i forløbet, i det omfang den omhandlede borger selv ønsker det. Disse forhold bør inddrages i kvalitetsstandarderne.
 9. Lov om Social Service § 86 administreres af Tårnby Kommune i det forpligtende samarbejde.
  Ældrerådet er af den opfattelse, at selv om reglerne i § 86 administreres af Tårnby Kommune, kan Dragør Kommune ikke bare ”melde hus forbi”. Dragør Kommune har et ansvar for at Tårnby Kommune administrerer regler i §86 på en måde, der svarer til den standard Dragør ønsker. Derfor bør Dragør Kommune udarbejde egne kvalitetsstander i forhold til § 86 således at Kommunen over for Tårnby Kommune kan fastholde en standard, der er på højde med Dragørs Kommunes forventninger om en kvalitet for ambulant genoptræning. Dragør Kommune er i §86 sager ikke underlagt Tårnbys kvalitetsstandarder.
  I Tårnbys kvalitetsstandard på dette område er bl.a. anført ”Alle afgørelser træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn”.
  Endvidere er anført, at borgerne selv skal sørge for transport til genoptræningsstedet.
  Tårnbys kvalitetsmål er, at visitation til genoptræning skal finde sted senest 2 uger efter, at ansøgning er modtaget, såfremt sagen er fuldstændig belyst. Derefter skal genoptræningen starte senest 2 uger efter bevilling har fundet sted.
  Der er altså tale om en responstid på, i heldigste fald, 4-6 uger, inden genoptræning kan finde sted.
  Disse forhold er ikke tilfredsstillende for Ældrerådet i Dragør og Ældrerådet vil gerne i denne forbindelse opfordre til et tæt samarbejde kommunerne imellem.

Øvrige bemærkninger

Ældrerådet finder ligeledes anledning til at bemærke det uheldige i, at der inden for enkelte områder kun findes én leverandør til visse ydelser. Det drejer sig pt. om hjælp til indkøb af dagligvarer, hvor kommunen betaler for udbringningen og borgeren for de bestilte varer.

Ældrerådet skal anbefaler, at der handles mere aktivt på området med at finde alternative leverandører, eventuelt ved konkret at henvende sig til lokale/eksterne handlende mm. Dette vil måske betyde besparelser og kvalitetsforbedringer.
Ældrerådet kan til orientering oplyse, at vi er bekendt med, at der findes leverandører af dagligvarer på internettet, der kan levere en bestilling fra dag til dag, og ikke som den nuværende ydelse, der kun kan tilbydes leverance én gang ugentligt.

For så vidt angår madservice, vil Ældrerådet gerne foreslå, der etableres en fokus gruppe, der uden forudgående varsel får som opgave at prøvespise de leverede retter og umiddelbart efter afrapportere resultatet. Prøvespisning såvel på produktionsstedet, som i hjemmet hvor maden leveres. Focus gruppens deltagere forslår Ældrerådet, skal bestå af pårørende til borgere der modtager ydelsen, såvel på Omsorgscentret som i hjemmene uden for Enggården.

Ældrerådet i Dragør
Sten Brincker, formand

12/8-2015