Mødereferat 18. maj 2015

Referat fra Ældrerådet Den 18. maj 2015

Sted: St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 13.00 – 15.00

Indhold

  1. Hvad er der sket siden sidste møde (23.02.2015)
  2. Dialog mellem SB og formanden for SSU omkring
  3. Drøftelse omkring Ældrerådet afgivelse af høringssvar på
  4. Nyt fra Administrationen.
  5. Næste planlagte møder
  6. Eventuelt

Deltagere: Vagn Ekstrøm Larsen, Sten Brincker, Bent Larsen, Paul Erik Gjerka, Richard Barth, Thyra Pallesen, Mette Vestergaard

1. Hvad er der sket siden sidste møde (23.02.2015)

Sten Brincker (SB) oplyste, at Ældrerådets informationsbrochure nu er realiserbar, da AD-Media har solgt annoncer nok til at gå i gang med produktionen. Det redaktionelle arbejde starter nu. Metode til og finansiering af omdeling blev drøftet.

SB har været til temadag om kvalitetsstandarder – spændende og lærerigt og med gode anvisninger til rådets videre arbejde.

SB har på vegne af Dragørs Ældreråd deltaget i valg i Vestegnsklyngen af repræsentant til bestyrelsen i Danske Ældreråd. Carsten Vitus blev genvalgt.

Paul Gjerka (PG) har deltaget i møde i Region Hovedstadens ældreråd.

SB og PG har deltaget i repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd.

2. Dialog mellem SB og formanden for SSU omkring

Ældrerådet finder det utilfredsstillende, at rådet ikke høres i de sager, som de finder relevante. Der er fremsat et forslag til næste social- og sundhedsudvalgsmøde, om at forvaltningen udarbejder et forslag til retningslinjer for, hvornår rådene høres. Ældrerådet overvejer at indklage Dragør Kommunalbestyrelse for Tilsynsrådet i Indenrigsministeriet for at sidde vedtagne retningslinjer for Ældrerådets arbejde (høringer) overhørigt.

Trafik blev drøftet som eksempel på et emne, Ældrerådet gerne vil i dialog med politikerne omkring. Forvaltningen tilbød, at en medarbejder fra Plan og Teknik inviteres til næste møde med henblik på at orientere om trafikale tiltag.. Ældrerådet påpegede, at det er Plan og Teknik, der har pligt til at høre Ældrerådet i spørgsmål, der vedrører borgere +60 i Dragør Kommune. Det er en misforståelse af Ældrerådets funktion som folkevalgt institution, at det er Ældrerådet, der skal invitere en medarbejder til et Ældrerådsmøde. Det er Plan og Teknik, der har pligt til at høre Ældrerådet i sager, der kan vedrøre Dragørs +60 borgere.

3. Drøftelse omkring Ældrerådets afgivelse af høringssvar på Dragørs kvalitets standarder

TP redegjorde for processen omkring kvalitetsstandarder for § 83 i Serviceloven, som har været i høring to gange i Ældrerådet. Kvalitetsstandarderne for 2014 blev forelagt til politisk godkendelse sidst på året 2014. Her valgte Social- og Sundhedsudvalget at udskyde godkendelsesprocessen til 2015, hvor en ændring i Serviceloven med en ny § 83 a fra årsskiftet kunne indarbejdes. De nye kvalitetsstandarder for 2015 er også sendt i høring i Ældrerådet, hvilket betyder, at Ældrerådet er blevet hørt to gange.

Ældrerådet tog denne forklaring ad notam, og håber fremover på én enkelt høringsrunde på området kvalitetsstandarder.

4. Nyt fra Administrationen.

Klippekortsordningen

Mette Vestergaard (MV) og TP redegjorde for udmøntningen af Regeringens klippekortsordning med ekstra hjælp til de svageste ældre. Målgruppen er i Dragør Kommune defineret som de ældre, der modtager mindst 10 timers hjælp om ugen. Borgerne vil modtage et brev om, at de berettiget til en halv times ekstra hjælp ugentligt. Da målgruppen er de svageste borgere, er det vigtigt, at hjemmeplejen er inddraget i ordningens udmøntning fra starten og kan hjælpe borgerne med uddybende oplysninger.

Ældrerådet gjorde opmærksom på, at der er høringspligt på alle områder, der vedrører + 60 borgere i Dragør Kommune. Ældrerådet er ikke blevet inddraget i drøftelserne omkring, hvem der er og vil blive omfattet af klippekortordningen, hvilket er i modstrid med gældende regler (vedtægterne for Ældrerådet) for høring af Ældrerådet i Ældrerådets opfattelse.

Kursustilskud

Ældrerådet har ikke kunnet få oplysninger i forvaltningen om, hvilket tilskud kommunen tidligere har givet til pensionisters kursusdeltagelse (i regi af folkeoplysningen). Rådet besluttede derfor at undersøge, hvad Tårnby Kommune giver i tilskud og fremlægger et forslag om lignende tilskud til pensionister i Dragør Kommune.

Procedurer for høring

Ældrerådet efterlyser feedback på, hvordan rådets høringssvar anvendes og bruges i den politiske proces. Indtil d.d. ser Ældrerådet intet respons på samtlige høringssvar.

Ingen af f.eks. Ældrerådets forslag til anvendelse af Ældremilliarden i Dragør har vundet gehør i hverken 2014 eller 2015. Ældrerådet er af den holdning, at Ældremilliarden hovedsagligt er anvendt til betaling af udvidelse af medarbejderstaben på Omsorgscentret. En udvidelse som alligevel skulle finde sted qua ombygning, opnormering mm. Særdeles kritisabelt i Ældrerådets opfattelse, og overhovedet ikke i tråd med baggrunden for den politiske beslutning om formålet med at yde Ældremilliarden.

TP beskrev eksempel. Ældrerådet har på budgetdialogmødet i april stillet forslag om ansættelse af en ældrekoordinator. Social- og Sundhedsudvalget har nu bedt forvaltningen om at lave en beregning på, hvad denne stilling vil koste med henblik på at beslutte, om det skal indgå i budgetprocessen for 2016.

TP informerede om følgende:

  • Ny centerleder på Omsorgscenter Enggården starter 1. juni.
  • I hjemmeplejen er der ansat nye teamledere. Et sammenfald af omstændigheder betød, at der inden for kort tid kunne sammensættes et nyt hold af ledere.
  • Wiedergårdens centerleder har efterfølgende fået nyt arbejde i Jylland. Denne stilling er slået op med henblik på ansættelse pr. 1. aug.

5. Næste planlagte møder

Der er dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015 kl. 17.

Den 24. august 2015 er der møde i Ældrerådet kl. 13 på Rådhuset.

Husk desuden budgethøringsmøde den 25. august.

6. Evt.

Bent Larsen (BL) rejste spørgsmålet om Ældrerådets navn skal være seniorråd eller ældreråd? SB og PG oplyste, at spørgsmålet har været drøftet på repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd, hvor flertallet var mest stemt for at beholde navnet ældreråd, da ældrerådene ellers bliver forvekslet med Danske Seniorråd. Ældrerådet i Dragør vælger at lægge sig op ad dette flertal.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *