Høringssvar budget 2015

Ældrerådet er blevet anmodet om at fremsætte sit høringssvar til budgettet for 2015 på baggrund af den på kommunens hjemmeside åbne budgetmappe, hvortil der ikke er fremkommet anbefalinger eller indgået noget forlig. Dette er et yderst utilfredsstillende grundlag at udarbejde et høringssvar på.

På denne baggrund kan Ældrerådet konstatere, at udgifterne på ældreområdet i Dragør Kommune der vedrører ældreboliger, pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende hjemmebesøg, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler m.v. til ældre samt kontaktperson- og ledsageordning ligger væsentligt under gennemsnittet i Hovedstadsregionen og i hele landet. Dette forhold er ikke tilfredsstillende. Specielt ikke fordi det er et generelt stor ønske, at ældre skal opholde sig længst muligt i eget hjem, hvilket krævet store ressourcer, for at dette forlængede ophold bliver værdigt for den ældre.

I Dragør modtager ca. 43% af alle +65 personer en eller anden form for hjælp. Tallet er stigende, ikke fordi befolkningsgruppen generelt bliver dårligere, tværtimod, befolknings gruppen vokser hastigt. Fra 2014 til 2015 forventes en stigning på 80 personer, hvoraf 43% eller ca. 35 flere personer skal have hjælp i hjemmet i 2015 i forhold til 2014. Til sammenligning forventes befolkningsgruppen 0 – 64 årige at falde.

I Dragør er bruttoudgiften til ældreområdet pr. indbygger på 65+ ca. 23 % lavere end i de øvrige kommuner i region hovedstaden og ca. 14% lavere, når der sammenlignes med hele landet. Og der er ikke sket nogen væsentlig ændring i dette forhold siden 2011, når der tages hensyn til udvidelsen af Omsorgscentret. Dette forhold er meget bekymrende for fremtiden, og Ældrerådet anbefaler at dette område opprioriteres betydeligt.

I budget 2015 er indregnet en brugerbetaling fra Wiedergården på kr. 458.000. Kommunen er forpligtet til at påvirke de ældre borgere til en mere aktiv tilværelse herunder blandt andet samvær med andre. Wiedergården har en helt unik placering i dette billede i Dragør. Brugerbetalingen er med til at forhindre ældre borgere til en mere aktiv tilværelse, og Ældrerådet anbefaler derfor, på linje med samtlige politiske partier i Dragørs anbefaling i valgkampen 2013, at denne brugerbetaling fjernes i budget 2015. I økonomiaftalen 2013 (Det Nære Sundhedsvæsen) fik Dragør et økonomisk løft på ca. kr. 2.000.000 via bloktilskuddet til at udvikle temaer til forbedring af borgernes sundhed. Dette tilskud forsætter årligt via bloktilskuddet frem til 2017.

Serviceloven beskriver en minimumsydelse og giver kommunen både obligatoriske og valgfri opgaver samt muligheder for at fastlægge serviceniveauet, når der skal leveres ydelser til borgere med behov. Ældrerådet mener ikke, det er værdigt, at der kun tilbydes rengøringshjælp hver 3. uge til borgere i privat hjem. Ej heller ydes der hjælp til en årlig hovedrengøring. Vi mener heller ikke, det er acceptabelt, at der ikke visiteres hjælp til borgere med behov herfor, hvis der i husstanden findes en anden voksen person, der ikke har brug for hjælp. Dette er en væsentlig forskelsbehandling af borgere, som Ældrerådet ikke kan acceptere. Vi anbefaler derfor, at disse forhold medtages og ændres i budget lægningen for 2015 og fremover.

Det Nære Sundhedsvæsen (2013) indebar ligeledes, at kommunen aktivt styrker indsatsen for at forebygge indlæggelsen af (hovedsagligt) ældre medicinske patienter. Unødige indlæggelser kostede i 2011 kr. 4.973 pr. døgn i kommunal medfinansiering. Dette beløb steg i 2012 til kr. 14.025. Kommunens incitament til at forebygge indlæggelser skulle øges. Dragør Kommune betaler følgeligt unødigt mange penge til dette.

Dragør Kommune er fortsat ikke i stand til at leve op til denne standard. Dragør Kommune er ikke i stand til at yde døgndækkende sygepleje til borgere, der udskrives fra hospital uden at være sygeplejefagligt færdigbehandlede. Dette kræver specialistkompetencer sammenlignet med den type sygepleje, kommunen normalt leverer, og Dragør Kommune er endnu ikke rustet til denne opgave. Dels er der ikke ansat fagligt kompetent personale til denne opgave, dels er der ikke den fysiske plads tilstede. Dette forhold er ikke tilfredsstillende for borgerne i Dragør Kommune, og Ældrerådet skal påtale dette, som et yderst vigtig område, ikke mindst i lyset af den praktiske gennemførelse sundhedspakke 3, som skal forhandles på plads mellem Regionen og Kommunerne i løbet af 2014.

Sluttelig skal anføres, at der i budget 2015 er afsat kr.18.362 til Ældrerådets arbejde. Ældrerådet har indleveret et særskilt budget for 2015 på dialogmødet med SSU den 30.09.2014, indeholdende oplysninger om diverse forskellige aktiviteter mm. Vi skal anmode om, at dette budget tages til følge.

På Ældrerådets vegne.
Sten Brincker
Formand

7/5-2015

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *