Månedsarkiv: maj 2015

Nyt høringssvar kvalitetsstandard § 86

Tillæg til Ældrerådets høringssvar på Kvalitets standarder (§86) (Kommunal Træning)

Med henvisning til Forvaltningen anmodning af 17. april 2015 fremsender vi hermed vort høringssvar på Dragør Kommunes kvalitetsstandarder på området (de eksisterede altså alligevel), og ikke som tidligere anmodet, Tårnby Kommunes standarder. Ældrerådet anmoder derfor om, at der ses bort fra vore bemærkninger inden for dette område, i vort tidligere fremsendte høringssvar.

Generelt er det Ældrerådets opfattelse, at der ikke finder en tilstrækkelig og nødvendige kontrol sted fra Dragør Kommunes side af de opgaver, der varetages af Tårnby i det forpligtende samarbejde. Her området omfattet af §86 i Serviceloven.
Specielt den åbne fysioterapi på Wiedergården er genstand for kritik af, at den stort set er ikke eksisterende i de tider, den burde være åben.
Denne kontrolopgave bør prioriteres, både ud fra et synspunkt om, at det handler om borgere i Dragør Kommune, men også ud fra et synspunkt om, at det er Dragør Kommune, der betaler for opgavens udførsel.

Ældrerådet har følgende bemærkninger/tilføjelser til de enkelte afsnit:

Visitation:

Der indføjes:
Afgørelsen fremsendes skriftlig til såvel borger som Dragør Kommune.
Fysioterapeutisk træning:
Der indføjes:
Personen har naturligvis ret til at komme medskriftlig indsigelse, der efterfølgende skal evalueres af uafhængige personer.

Transport:

Ændres til:
Der ydes normalt ikke fri transport til træning. Har personen ikke mulighed for at transportere sig selv, kan fri transport bevilges, efter at evaluering har fundet sted.

Kvalitetsmål:

Ændres til:
Senest 1 uge efter henvisningen kontaktes personen for at der kan aftales en tid til personlig visitation.
Træningen tilrettelægges og iværksættes senest 1 uge herefter.
Der må i intet tilfælde hengå mere end 2 uger fra henvisningen er modtaget til træningen er påbegyndt.

Arbejdsmiljø:

Første afsnit ændres til:
Arbejdsmiljøloven kræver, at træningen skal udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt, uanset hvor den foregår. Arbejdes skal udføres af fagligt uddannet personale.

28/5-2015

Mødereferat 18. maj 2015

Referat fra Ældrerådet Den 18. maj 2015

Sted: St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 13.00 – 15.00

Indhold

  1. Hvad er der sket siden sidste møde (23.02.2015)
  2. Dialog mellem SB og formanden for SSU omkring
  3. Drøftelse omkring Ældrerådet afgivelse af høringssvar på
  4. Nyt fra Administrationen.
  5. Næste planlagte møder
  6. Eventuelt

Deltagere: Vagn Ekstrøm Larsen, Sten Brincker, Bent Larsen, Paul Erik Gjerka, Richard Barth, Thyra Pallesen, Mette Vestergaard

1. Hvad er der sket siden sidste møde (23.02.2015)

Sten Brincker (SB) oplyste, at Ældrerådets informationsbrochure nu er realiserbar, da AD-Media har solgt annoncer nok til at gå i gang med produktionen. Det redaktionelle arbejde starter nu. Metode til og finansiering af omdeling blev drøftet.

SB har været til temadag om kvalitetsstandarder – spændende og lærerigt og med gode anvisninger til rådets videre arbejde.

SB har på vegne af Dragørs Ældreråd deltaget i valg i Vestegnsklyngen af repræsentant til bestyrelsen i Danske Ældreråd. Carsten Vitus blev genvalgt.

Paul Gjerka (PG) har deltaget i møde i Region Hovedstadens ældreråd.

SB og PG har deltaget i repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd.

2. Dialog mellem SB og formanden for SSU omkring

Ældrerådet finder det utilfredsstillende, at rådet ikke høres i de sager, som de finder relevante. Der er fremsat et forslag til næste social- og sundhedsudvalgsmøde, om at forvaltningen udarbejder et forslag til retningslinjer for, hvornår rådene høres. Ældrerådet overvejer at indklage Dragør Kommunalbestyrelse for Tilsynsrådet i Indenrigsministeriet for at sidde vedtagne retningslinjer for Ældrerådets arbejde (høringer) overhørigt.

Trafik blev drøftet som eksempel på et emne, Ældrerådet gerne vil i dialog med politikerne omkring. Forvaltningen tilbød, at en medarbejder fra Plan og Teknik inviteres til næste møde med henblik på at orientere om trafikale tiltag.. Ældrerådet påpegede, at det er Plan og Teknik, der har pligt til at høre Ældrerådet i spørgsmål, der vedrører borgere +60 i Dragør Kommune. Det er en misforståelse af Ældrerådets funktion som folkevalgt institution, at det er Ældrerådet, der skal invitere en medarbejder til et Ældrerådsmøde. Det er Plan og Teknik, der har pligt til at høre Ældrerådet i sager, der kan vedrøre Dragørs +60 borgere.

3. Drøftelse omkring Ældrerådets afgivelse af høringssvar på Dragørs kvalitets standarder

TP redegjorde for processen omkring kvalitetsstandarder for § 83 i Serviceloven, som har været i høring to gange i Ældrerådet. Kvalitetsstandarderne for 2014 blev forelagt til politisk godkendelse sidst på året 2014. Her valgte Social- og Sundhedsudvalget at udskyde godkendelsesprocessen til 2015, hvor en ændring i Serviceloven med en ny § 83 a fra årsskiftet kunne indarbejdes. De nye kvalitetsstandarder for 2015 er også sendt i høring i Ældrerådet, hvilket betyder, at Ældrerådet er blevet hørt to gange.

Ældrerådet tog denne forklaring ad notam, og håber fremover på én enkelt høringsrunde på området kvalitetsstandarder.

4. Nyt fra Administrationen.

Klippekortsordningen

Mette Vestergaard (MV) og TP redegjorde for udmøntningen af Regeringens klippekortsordning med ekstra hjælp til de svageste ældre. Målgruppen er i Dragør Kommune defineret som de ældre, der modtager mindst 10 timers hjælp om ugen. Borgerne vil modtage et brev om, at de berettiget til en halv times ekstra hjælp ugentligt. Da målgruppen er de svageste borgere, er det vigtigt, at hjemmeplejen er inddraget i ordningens udmøntning fra starten og kan hjælpe borgerne med uddybende oplysninger.

Ældrerådet gjorde opmærksom på, at der er høringspligt på alle områder, der vedrører + 60 borgere i Dragør Kommune. Ældrerådet er ikke blevet inddraget i drøftelserne omkring, hvem der er og vil blive omfattet af klippekortordningen, hvilket er i modstrid med gældende regler (vedtægterne for Ældrerådet) for høring af Ældrerådet i Ældrerådets opfattelse.

Kursustilskud

Ældrerådet har ikke kunnet få oplysninger i forvaltningen om, hvilket tilskud kommunen tidligere har givet til pensionisters kursusdeltagelse (i regi af folkeoplysningen). Rådet besluttede derfor at undersøge, hvad Tårnby Kommune giver i tilskud og fremlægger et forslag om lignende tilskud til pensionister i Dragør Kommune.

Procedurer for høring

Ældrerådet efterlyser feedback på, hvordan rådets høringssvar anvendes og bruges i den politiske proces. Indtil d.d. ser Ældrerådet intet respons på samtlige høringssvar.

Ingen af f.eks. Ældrerådets forslag til anvendelse af Ældremilliarden i Dragør har vundet gehør i hverken 2014 eller 2015. Ældrerådet er af den holdning, at Ældremilliarden hovedsagligt er anvendt til betaling af udvidelse af medarbejderstaben på Omsorgscentret. En udvidelse som alligevel skulle finde sted qua ombygning, opnormering mm. Særdeles kritisabelt i Ældrerådets opfattelse, og overhovedet ikke i tråd med baggrunden for den politiske beslutning om formålet med at yde Ældremilliarden.

TP beskrev eksempel. Ældrerådet har på budgetdialogmødet i april stillet forslag om ansættelse af en ældrekoordinator. Social- og Sundhedsudvalget har nu bedt forvaltningen om at lave en beregning på, hvad denne stilling vil koste med henblik på at beslutte, om det skal indgå i budgetprocessen for 2016.

TP informerede om følgende:

  • Ny centerleder på Omsorgscenter Enggården starter 1. juni.
  • I hjemmeplejen er der ansat nye teamledere. Et sammenfald af omstændigheder betød, at der inden for kort tid kunne sammensættes et nyt hold af ledere.
  • Wiedergårdens centerleder har efterfølgende fået nyt arbejde i Jylland. Denne stilling er slået op med henblik på ansættelse pr. 1. aug.

5. Næste planlagte møder

Der er dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015 kl. 17.

Den 24. august 2015 er der møde i Ældrerådet kl. 13 på Rådhuset.

Husk desuden budgethøringsmøde den 25. august.

6. Evt.

Bent Larsen (BL) rejste spørgsmålet om Ældrerådets navn skal være seniorråd eller ældreråd? SB og PG oplyste, at spørgsmålet har været drøftet på repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd, hvor flertallet var mest stemt for at beholde navnet ældreråd, da ældrerådene ellers bliver forvekslet med Danske Seniorråd. Ældrerådet i Dragør vælger at lægge sig op ad dette flertal.

Høringssvar budget 2015

Ældrerådet er blevet anmodet om at fremsætte sit høringssvar til budgettet for 2015 på baggrund af den på kommunens hjemmeside åbne budgetmappe, hvortil der ikke er fremkommet anbefalinger eller indgået noget forlig. Dette er et yderst utilfredsstillende grundlag at udarbejde et høringssvar på.

På denne baggrund kan Ældrerådet konstatere, at udgifterne på ældreområdet i Dragør Kommune der vedrører ældreboliger, pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende hjemmebesøg, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler m.v. til ældre samt kontaktperson- og ledsageordning ligger væsentligt under gennemsnittet i Hovedstadsregionen og i hele landet. Dette forhold er ikke tilfredsstillende. Specielt ikke fordi det er et generelt stor ønske, at ældre skal opholde sig længst muligt i eget hjem, hvilket krævet store ressourcer, for at dette forlængede ophold bliver værdigt for den ældre.

I Dragør modtager ca. 43% af alle +65 personer en eller anden form for hjælp. Tallet er stigende, ikke fordi befolkningsgruppen generelt bliver dårligere, tværtimod, befolknings gruppen vokser hastigt. Fra 2014 til 2015 forventes en stigning på 80 personer, hvoraf 43% eller ca. 35 flere personer skal have hjælp i hjemmet i 2015 i forhold til 2014. Til sammenligning forventes befolkningsgruppen 0 – 64 årige at falde.

I Dragør er bruttoudgiften til ældreområdet pr. indbygger på 65+ ca. 23 % lavere end i de øvrige kommuner i region hovedstaden og ca. 14% lavere, når der sammenlignes med hele landet. Og der er ikke sket nogen væsentlig ændring i dette forhold siden 2011, når der tages hensyn til udvidelsen af Omsorgscentret. Dette forhold er meget bekymrende for fremtiden, og Ældrerådet anbefaler at dette område opprioriteres betydeligt.

I budget 2015 er indregnet en brugerbetaling fra Wiedergården på kr. 458.000. Kommunen er forpligtet til at påvirke de ældre borgere til en mere aktiv tilværelse herunder blandt andet samvær med andre. Wiedergården har en helt unik placering i dette billede i Dragør. Brugerbetalingen er med til at forhindre ældre borgere til en mere aktiv tilværelse, og Ældrerådet anbefaler derfor, på linje med samtlige politiske partier i Dragørs anbefaling i valgkampen 2013, at denne brugerbetaling fjernes i budget 2015. I økonomiaftalen 2013 (Det Nære Sundhedsvæsen) fik Dragør et økonomisk løft på ca. kr. 2.000.000 via bloktilskuddet til at udvikle temaer til forbedring af borgernes sundhed. Dette tilskud forsætter årligt via bloktilskuddet frem til 2017.

Serviceloven beskriver en minimumsydelse og giver kommunen både obligatoriske og valgfri opgaver samt muligheder for at fastlægge serviceniveauet, når der skal leveres ydelser til borgere med behov. Ældrerådet mener ikke, det er værdigt, at der kun tilbydes rengøringshjælp hver 3. uge til borgere i privat hjem. Ej heller ydes der hjælp til en årlig hovedrengøring. Vi mener heller ikke, det er acceptabelt, at der ikke visiteres hjælp til borgere med behov herfor, hvis der i husstanden findes en anden voksen person, der ikke har brug for hjælp. Dette er en væsentlig forskelsbehandling af borgere, som Ældrerådet ikke kan acceptere. Vi anbefaler derfor, at disse forhold medtages og ændres i budget lægningen for 2015 og fremover.

Det Nære Sundhedsvæsen (2013) indebar ligeledes, at kommunen aktivt styrker indsatsen for at forebygge indlæggelsen af (hovedsagligt) ældre medicinske patienter. Unødige indlæggelser kostede i 2011 kr. 4.973 pr. døgn i kommunal medfinansiering. Dette beløb steg i 2012 til kr. 14.025. Kommunens incitament til at forebygge indlæggelser skulle øges. Dragør Kommune betaler følgeligt unødigt mange penge til dette.

Dragør Kommune er fortsat ikke i stand til at leve op til denne standard. Dragør Kommune er ikke i stand til at yde døgndækkende sygepleje til borgere, der udskrives fra hospital uden at være sygeplejefagligt færdigbehandlede. Dette kræver specialistkompetencer sammenlignet med den type sygepleje, kommunen normalt leverer, og Dragør Kommune er endnu ikke rustet til denne opgave. Dels er der ikke ansat fagligt kompetent personale til denne opgave, dels er der ikke den fysiske plads tilstede. Dette forhold er ikke tilfredsstillende for borgerne i Dragør Kommune, og Ældrerådet skal påtale dette, som et yderst vigtig område, ikke mindst i lyset af den praktiske gennemførelse sundhedspakke 3, som skal forhandles på plads mellem Regionen og Kommunerne i løbet af 2014.

Sluttelig skal anføres, at der i budget 2015 er afsat kr.18.362 til Ældrerådets arbejde. Ældrerådet har indleveret et særskilt budget for 2015 på dialogmødet med SSU den 30.09.2014, indeholdende oplysninger om diverse forskellige aktiviteter mm. Vi skal anmode om, at dette budget tages til følge.

På Ældrerådets vegne.
Sten Brincker
Formand

7/5-2015