Månedsarkiv: februar 2015

Mødereferat 23. februar 2015

Referat fra Ældrerådsmødet Den 23. februar 2015

Sted: Mødelokale M2, Wiedergården kl. 13.30

Deltagere: Sten Brincker, Paul Erik Gjerka, Vagn Ekstrøm Larsen, Richard Barth

Afbud: Bent Larsen

Gæst: AD Media v/direktør Michael Svanholm (13.30 – 14.15)

Indhold

1. Velkommen til AD Media

Michael Svanholm vil orientere om muligheden for udarbejdelse af en gratis brochure i 2500 eksemplarer om ældrerådets arbejde i Dragør (Varighed ca. ½ time)

Michael Svanholm orienterede om produktion af en oplysende brochure for Ældrerådet, Om Ældrerådets virke og formål. Et område der ikke tidligere har været offentliggjort noget om i Dragør, siden Ældrerådenes etablering i lovgivningen i 1990’erne. Økonomien bag, fordeling af annoncer og redaktionelt indhold (max 25% annoncer) skulle ifølge hans erfaring, ikke var nogen problem, så en produktion i 2.500 gratis eksemplarer i Dragør skulle være mulig.

Omvendt, kunne der ikke skaffes annonce indtægter nok til at finansiere opgaven, vil intet blive produceret, uden nogle økonomiske konsekvenser for Ældrerådet.

Beslutning:

Ælderådet besluttede efterfølgende, at indgå et samarbejde med AD Media om produktion af 2.500 gratis eksemplarer af brochuren, og den på sidste Ældrerådsmøde nedsatte arbejdsgruppe om brochure udarbejdelse, blev fastholdt med formanden som tovholder. Ældrerådet vil selv forestå distributionen, evt. i samarbejde med andre.

2. Orientering fra formanden

Temadag i Allerød den 4.marts 2015 (kvalitetssikring og valg af ny bestyrelse til Danske Ældreråd:

(Formanden deltager)

Regionsmøde i Hillerød den 12.03.2015

Poul Erik Gjerka deltager. Formanden spørger Bent Larsen om evt. deltagelse

Deltagelse i Repræsentantskabsmødet i Nyborg 11 og 12 maj 2015:

Formanden og næstformanden deltager 1. dag. Status fra sidste SSU møde.

Orientering fra formanden om status på FMK og UTH:

FMK og UTH forventes stadig at overholde tidsplanen

Svar på spørgsmål stillet på sidste møde.

Vi har ikke fået svar på, hvor mange Dragør borgere, der får genoptræning i Tårnby

Vi har ikke fået svar på vor idé om oprettelse af en brugergruppe for ældre plejevisiterede hjemmeboende. Vi gjorde klart på sidste ældrerådsmøde over for ledelsen, at Ældrerådet i.h.t vedtægterne ikke, som foreslået af Thyra, påtager sig enkeltsager og derfor rollen som brugergruppe. Vi ønsker meget gerne sagen rejst overfor SSU, som et led i de ældre borgeres mulighed for nærhed i samspillet mellem borgere og kommune.

De hjemmeboende ældre har ikke på samme måde som andre visiterede brugere (bl.a. beboere på Omsorgscentret), mulighed for at få en ”stemme” til forvaltningen. Der er som oftest tale om ”svage” borgere i denne henseende.

Nyt om at få genoptaget kursus tilskud til Ældres kursusdeltagelse i lighed med tidligere år. (RB).

RB tager kontakt til Helle Spur om lidt facts.

Klippekortmodellen. Kommunens ansøgning om midlerne.

Formanden har modtaget et link fra administrationen om hvorledes der ansøges om midlerne og hvad klippekortmodellen betyder i praksis og hvilke formål midlerne kan bruges til.

Vi har ikke modtaget oplysninger om, hvad kommunen agter at bruge de i 2015 bevilgede kr. 229.000 til (2016 kr. 457.000) samt oplysning om konkret, hvem der kan forventes at modtage denne ydelse (kriterierne) som klart

skal anføres i ansøgningen. Vi vil gerne hermed anmode om at få fremsendt en kopi af kommunens ansøgning om midlerne for 2015 samt oplysning om, hvilke kriterier der anvendes ved tildeling af midlerne.

3. Ældrerådets Budget 2015

Ældrerådet er blevet anmodet om at fremlægge et budget 2015 med oplysninger om forventet forbrug på diæter inklusive kørsel mm, samt budget for øvrige aktiviteter.

Formanden fremlagte et budgetudkast, som blev drøftet. Det færdige budget fremsendes separat inden udgangen af februar 2015 til MV

4. Næste planlagte møde

Mandag den 18. maj 2015 kl. 13.00 – 15.00

Ved behov indkalder formanden til ekstra møder.

5. Eventuelt

I forbindelse med indgåelsen af samarbejdet med AD Media, vil det kunne forventes, at der skal afholdes flere møder i arbejdsgruppen samt et par ekstra Ældrerådsmøder. Brochuren forventes færdig medio 2015.

SSU har indkaldt til Dialogmøde den 13. august 2015 kl. 17.00

 

Mødet sluttede 15.30