Månedsarkiv: januar 2015

Mødereferat 22. januar 2015

Referat fra Ældrerådet Den 22. januar 2015

Sted: St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 16.00 – 18.00

Indhold

 1. Orientering fra formanden
  1. Aflysning af værtsskab for Ældrerådets Vestegnstræf
  2. Vestegnstræf i Albertslund 9. jan. 2015
  3. Temadag i marts
  4. Valg af medlemmer til Danske Ældreråds bestyrelse
 2. Orientering fra forvaltningen
  1. Dato for næste Social- og Sundhedsudvalgsmøde
  2. Status fra sidste Social- og Sundhedsudvalgsmøde
  3. Diæter
  4. Adgang til Ældrerådets og Handicaprådets referater
 3. Ældrerådsbrochure 2015
  1. Fastlæggelse af arbejdsdage
 4. Fokuspunkter for 2015
  1. Brugergruppe for ældre i egen bolig
  2. Tilskud til kursusudgifter for ældre borgere
  3. Oftere rengøring hos visiterede borgere (tal ønskes fra forvaltningen)
  4. Status på klippekortsordningen til hjemmehjælp
 5. Ældrerådets årsberetning for 2014 til KB
 6. Næste møde
 7. Eventuelt

Deltagere:

Sten Brincker, Paul Erik Gjerka, Vagn Ekstrøm Larsen, Bent Larsen, Richard Barth, Thyra Pallesen, Mette Vestergaard, Lejla Foric (referent)

1. Orientering fra formanden

a. Aflysning af værtsskab for Ældrerådets Vestegnstræf

Sten Brincker (SB) orienterede om, at han på mødet for Vestegnens ældreråd den 9. jan. erfarede, at der foreligger en liste over mødeturnus i Vestegnens ældreråd. Det er forudbestemt, hvor møderne skal holdes fra efteråret 2013 til foråret 2019. Vestegnstræf i Dragør Kommune i efteråret 2015 er derfor aflyst.

SB har ikke haft kendskab til listen og beklager, at der er brugt tid på planlægning og kalenderbooking m.m.

SB havde på samme møde foreslået, at Vestegnens senior- og ældreråd holder flere korte møder i løbet af året for at holde hinanden opdaterede.

b. Vestegnstræf i Albertslund 9. jan. 2015 Drøftes under punkt a og d.

c. Temadag 4. marts 2015

Temadagen 4. marts handler om kommunale kvalitetsstandarder på ældreområdet. Temadagen afholdes fra kl. 10 – 15 i Allerød. Derefter afholdes der valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd.

d. Valg af medlemmer til Danske Ældreråds bestyrelse

SB orienterede om, at hver valgkreds vælger ét bestyrelsesmedlem samt to stedfortrædere til bestyrelsen. Kandidaterne, der stiller op er: Carsten Wittus (Albertslund) genopstiller, Inge Jacobsen (Høje Tåstrup) og Preben Riel (Rødovre) stiller op som suppleant.

SB peger på Inge Jacobsen som en god kandidat; hun er næstformand i Seniorrådet i Høje-Taastrup Kommune, hun har en baggrund som sygeplejerske, hun har været forstander på et plejehjem i 17 år, og hun har arbejdet indenfor ældreområdet i mange år.

Som stemmeberettiget medlem af ældrerådet i Dragør, skal SB have fuldmagt fra de øvrige medlemmer til at stemme på vegne af ældrerådet i Dragør. Der var fuld opbakning til, at Dragørs stemme går til Inge Jacobsen.

2. Orientering fra forvaltningen

a. Dato for næste Social- og Sundhedsudvalgsmøde

Næste SSU møde er 5. feb. 2015. Thyra Pallesen (TP) orienterede om, at dagsordenspunkterne på mødet er Fælles Medicinkort (FMK) og utilsigtede hændelser (UTH).

Fælles Medicinkort FMK er en digital platform, der giver sundhedspersonalet og borgerne adgang til oplysninger om borgernes medicin. FMK skal bl.a. forhindre fejlmedicinering og forbedre kvaliteten af behandling med medicin. FMK går i luften i Dragør Kommune den 2. feb. 2015.

Borgerne kan tilgå FMK via sundhed.dk

FMK er et vigtigt, men også vanskeligt projekt. FMK har været undervejs i 5 år på hospitaler og hos praktiserende læger. Nu er projektet så godt i vej, at kommunerne også tilkobles. Derudover er der en del udgifter for kommunen forbundet med FMK såsom digitale signaturer og licenser til databaser m.m.

Utilsigtede hændelser

Social- og Sundhedsudvalget har udvist stor interesse for UTH, bl.a. ønskes klare mål omkring rapportering af UTH. TP oplyste, at UTH skal være tillidsbaseret; medarbejderne skal indberette det, hvis de har oplevet fejl. Formålet med rapporteringen er at analysere både interne og tværsektorielle hændelser og lære af dem for at undgå samme fejl fremover.

Paul Erik Gjerka (PEG) rejser spørgsmålet omkring procedure for genoptræning efter sygehusophold. TP oplyste, at sygehuset opretter en genoptræningsplan (GOP) og sender den til Tårnby Kommune. Det er Tårnby Kommune, der iværksætter genoptræningsplanen efter aftale med borger.

Ældrerådet efterspørger oplysninger om antal borgere, der får genoptræning fra Tårnby Kommune. TP informerede om, at antallet af borgere, der kommer i genoptræning vil være stigende, både før og efter operation, fordi genoptræning i stigende grad bruges som alternativ til og understøttelse af medicinsk behandling og kirurgiske indgreb.

b. Status fra sidste Social- og Sundhedsudvalgsmøde

TP meddelte, at udvalget har anmodet om, at forvaltningen præsenterede en sag og dens håndtering for udvalget for at illustrere, hvordan sagsbehandling fungerer i praksis.

Udvalget har også anmodet om, at der påbegyndes en bruger- og personaleundersøgelse på Enggården. Personaleundersøgelsen skal drøftes i ØU, som er ansvarlig for personaleforhold. Brugerundersøgelsen hører til i SSU, hvor forvaltningen kommer med et oplæg til en brugerundersøgelse i foråret.

Der er kommet et forslag fra pårørende og personalet om etablering af informationsskærme på Enggården. Formålet med skærmene er, at pårørende kan holde sig opdaterede om f.eks., hvem der har vagten, ugens menu m.m.

c. Diæter

Sagen er afsluttet.

d. Adgang til Ældrerådets og Handicaprådets referater

SB påpegede, at han har haft problemer med at komme ind på det link, der ligger på Dragør Kommunes hjemmeside, og derfor problemer med at finde referaterne. Forvaltningen følger op på problemet. SB anmoder om adgang til Ældrerådets referater fra 2013 og tidligere år.

3. Ældrerådsbrochure 2015 a. Fastlæggelse af arbejdsdage

SB, Vagn Larsen (VL) og Richard Barth (RB) er med i arbejdsgruppen. VL og RB melder tilbage til SB vedr. mulige arbejdsdage.

4. Fokuspunkter for 2015

a. Brugergruppe for ældre i egen bolig

Ældrerådet har overvejet, om det kunne være fordelagtigt at have en brugergruppe, hvor de forskellige problematikker omkring ældre i egen bolig kunne drøftes, herunder at konkrete borgerhenvendelser. Brugergruppen skal således være det organ, som pårørende med konkrete klager eller påtaler kan gå til. TP vurderer, at borgerne kan benytte Ældrerådet som talerør, idet rådets opgave er at være de ældre borgeres stemme i Dragør Kommune.

Ældrerådet drøftede herefter, at det kan være svært at vurdere, hvornår noget er en ældrerådssag. For eksempel problematikken omkring ældre kvindelige borgere, der ikke ønsker personlig pleje fra mandlige hjælpere. Hvem skal borgerne henvende sig til, hvis de ikke føler, at deres ønsker bliver imødekommet?

Konkrete problematikker i hjemmeplejen i Dragør, som Ældrerådet har kendskab til, blev drøftet, og forvaltningen noterede sig Ældrerådets synspunkter.

b. Øget tilskud til kursusudgifter for ældre borgere

Ældrerådet anmoder om, at forvaltningen undersøger, hvor stor udgiften var for Dragør, inden tilskuddet til kurser under folkeoplysningsloven blev afskaffet, og hvad det vil koste at genindføre tilskuddet. TP henviste til Folkeoplysningsudvalget, hvor Ældrerådet er repræsenteret. Her kan disse oplysninger formentlig findes.

c. Oftere rengøring hos visiterede borgere (tal ønskes fra forvaltningen)

SB har selv fundet frem til tallene i et mødereferat fra SSU. SB videresender referatet til de øvrige medlemmer. Punktet udsættes til næste møde.

d. Status på klippekortsordningen til hjemmehjælp

TP orienterede om Klippekortsordningen for de svageste ældre, der allerede er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp. De får 30 minutters ekstra hjemmehjælp om ugen, som de kan bruge efter eget ønske. Der er afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. om året fra 2016. Fra 2017 indgår aftalen i kommunernes bloktilskud. Dragør Kommune får 229.000 kr. i 2015 og 457.000 kr. i 2016.

På landsplan får omkring 13.000 – 15.000 svageste borgere glæde af ordningen. I Dragør Kommune er målgruppen mellem 40 – 50 ældre. Det er op til Dragør Kommune nærmere at afgrænse den konkrete målgruppe. Mette Vestergaard (MV) videresender tallene til SB.

Der er ansøgningsfrist 18. feb. 2015.

5. Ældrerådets årsberetning for 2014 til KB

SB fremsender Ældrerådets oplæg til forvaltningen. Oplægget forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts.

6. Næste møde

Mandag den 18. maj. kl. 13-15 i St. Magleby Stuen.

7. Eventuelt

Fremover udsender SB dagsorden og referater til Ældrerådets medlemmer.