Høringssvar budgetforlig 2015-18

Ældrerådets høringssvar til budgetforliget mellem V-A-C og O
vedrørende budget 2015-18

Ældrerådet har tidligere fremsendt et høringssvar til budgetoplægget for 2015/18. Efterfølgende har Ældrerådet deltaget i et dialogmøde med Social og Sundheds Udvalget og på dette møde uddybet vore synspunkter i vort høringssvaret.
Ældrerådet vil gerne udtrykke en tak til SSU udvalget, for at have taget initiativ til dette dialogmøde.
Ældrerådet noterer sig med stor glæde, at brugerbetalingen på Wiedergården og Daghjemmet anbefales fjernet med virkning fra 2015. En sag som både tidligere Ældreråd og det nuværende Ældreråd har kæmpet intenst for, bl.a. i forbindelse med Dragørs andel i Ældremilliarden for 2014 og 2015.
På vort Omsorgscenter anbefales der vedtaget en øget indsats på demensområdet, samtidig med, at der er vedtaget en besparelse på kr. 400.000 (og stigende i 2016) i forbindelse med effektiviseringer af vagtplaner mm.
Til den anbefalede besparelse på kr. 400.000 vil vi gerne anføre, at dette er ikke uden bekymring, vi ser dette tiltag.
Det er muligt at effektivisere uden at anvende besparelser som fremgangsmåden for at nå målet.
En 0-løsning vil sammen med nødvendige effektiviseringer i virkeligheden være en betydelig forbedring, af de nuværende forhold, for de samme penge.

I budget 2015/18 er der ikke foreslået tilført midler til øget rengøring til ældre i eget hjem. Vi har påpeget flere gange, at det ikke er tilfredsstillende for pensionister visiteret til rengøring, at dette kun kan finde sted hver 3 uge. Vi vil gerne anmode om, at dette forhold genovervejes.

I forhold til gennemførslen af sundhedspakken mellem Regionen og Kommunen, vil der blive sat fokus på antallet af akut pladser i de kommende år, samt muligheden for at hjemtage patienter tidligere, ligesom at de praktiserende lokaler læger kan indlægge patienter på akutafdelingen i stedet for hospitalet.
Som anført tidligere, er Dragør endnu ikke i stand til at håndtere denne situation, både på grund af manglende plads og tilstrækkeligt uddannet personale. Dette er ikke kun ensbetydende med, at Dragør betaler alt for mange penge til hospitalerne (ca. kr. 5.000 pr. døgn før 2013 og nu op til kr. 24.000 pr døgn per person) , for at varetage denne funktion for Dragør. Det drejer sig også om, at der indlægges unødigt på medicinske afdelinger ligesom der er tale om forsinket hjemtagning af patienter til færdigbehandling på kommunens akutpladser. Vi ved, at overbelægning på vore sygehuse er et meget stort problem, bl.a. på grund af ovennævnte forhold, men vi ved også, at denne overbelægning resulterer flere dødsfald end nødvendigt. Det er ikke lykkedes Ældrerådet at identificere ekstra midler, der foreslås hensat til dette formål i de kommende år, på trods af, at Dragør årligt har modtaget ca. kr 2 mio ekstra via bloktilskuddet siden 2013.

Så vidt Ældrerådet har kunnet beregne på baggrund af det indgåede forlig, er der ikke noget, der tyder på, at bruttoudgiften til ældreområdet pr. indbygger på 65+ vil ændres fra 2015 og fremadrettet, fra de nuværende ca. 23 % som vi ligger under landets øvrige kommuner. Og også væsentligt (ca. 14%) under de øvrige kommuner i Hovedstadsregionen. Det er med stor beklagelse vi noterer os denne udvikling.

Dette forhold er meget bekymrende for fremtiden, og Ældrerådet anbefaler derfor endnu engang, at dette forhold opprioriteres.

I øvrigt undrer det generelt Ældrerådet, at nærlæses mange af de foreslåede budgettal for årene 2016-17 og 2018, er disse budgettal uændret i forhold til 2015.

På Ældrerådets vegne
Sten Brincker, formand

26/11-2014

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *