Månedsarkiv: november 2014

Høringssvar budgetforlig 2015-18

Ældrerådets høringssvar til budgetforliget mellem V-A-C og O
vedrørende budget 2015-18

Ældrerådet har tidligere fremsendt et høringssvar til budgetoplægget for 2015/18. Efterfølgende har Ældrerådet deltaget i et dialogmøde med Social og Sundheds Udvalget og på dette møde uddybet vore synspunkter i vort høringssvaret.
Ældrerådet vil gerne udtrykke en tak til SSU udvalget, for at have taget initiativ til dette dialogmøde.
Ældrerådet noterer sig med stor glæde, at brugerbetalingen på Wiedergården og Daghjemmet anbefales fjernet med virkning fra 2015. En sag som både tidligere Ældreråd og det nuværende Ældreråd har kæmpet intenst for, bl.a. i forbindelse med Dragørs andel i Ældremilliarden for 2014 og 2015.
På vort Omsorgscenter anbefales der vedtaget en øget indsats på demensområdet, samtidig med, at der er vedtaget en besparelse på kr. 400.000 (og stigende i 2016) i forbindelse med effektiviseringer af vagtplaner mm.
Til den anbefalede besparelse på kr. 400.000 vil vi gerne anføre, at dette er ikke uden bekymring, vi ser dette tiltag.
Det er muligt at effektivisere uden at anvende besparelser som fremgangsmåden for at nå målet.
En 0-løsning vil sammen med nødvendige effektiviseringer i virkeligheden være en betydelig forbedring, af de nuværende forhold, for de samme penge.

I budget 2015/18 er der ikke foreslået tilført midler til øget rengøring til ældre i eget hjem. Vi har påpeget flere gange, at det ikke er tilfredsstillende for pensionister visiteret til rengøring, at dette kun kan finde sted hver 3 uge. Vi vil gerne anmode om, at dette forhold genovervejes.

I forhold til gennemførslen af sundhedspakken mellem Regionen og Kommunen, vil der blive sat fokus på antallet af akut pladser i de kommende år, samt muligheden for at hjemtage patienter tidligere, ligesom at de praktiserende lokaler læger kan indlægge patienter på akutafdelingen i stedet for hospitalet.
Som anført tidligere, er Dragør endnu ikke i stand til at håndtere denne situation, både på grund af manglende plads og tilstrækkeligt uddannet personale. Dette er ikke kun ensbetydende med, at Dragør betaler alt for mange penge til hospitalerne (ca. kr. 5.000 pr. døgn før 2013 og nu op til kr. 24.000 pr døgn per person) , for at varetage denne funktion for Dragør. Det drejer sig også om, at der indlægges unødigt på medicinske afdelinger ligesom der er tale om forsinket hjemtagning af patienter til færdigbehandling på kommunens akutpladser. Vi ved, at overbelægning på vore sygehuse er et meget stort problem, bl.a. på grund af ovennævnte forhold, men vi ved også, at denne overbelægning resulterer flere dødsfald end nødvendigt. Det er ikke lykkedes Ældrerådet at identificere ekstra midler, der foreslås hensat til dette formål i de kommende år, på trods af, at Dragør årligt har modtaget ca. kr 2 mio ekstra via bloktilskuddet siden 2013.

Så vidt Ældrerådet har kunnet beregne på baggrund af det indgåede forlig, er der ikke noget, der tyder på, at bruttoudgiften til ældreområdet pr. indbygger på 65+ vil ændres fra 2015 og fremadrettet, fra de nuværende ca. 23 % som vi ligger under landets øvrige kommuner. Og også væsentligt (ca. 14%) under de øvrige kommuner i Hovedstadsregionen. Det er med stor beklagelse vi noterer os denne udvikling.

Dette forhold er meget bekymrende for fremtiden, og Ældrerådet anbefaler derfor endnu engang, at dette forhold opprioriteres.

I øvrigt undrer det generelt Ældrerådet, at nærlæses mange af de foreslåede budgettal for årene 2016-17 og 2018, er disse budgettal uændret i forhold til 2015.

På Ældrerådets vegne
Sten Brincker, formand

26/11-2014

Mødereferat 20. november 2014

Referat fra Ældrerådet Den 20. november 2014

Sted: St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 16.00 – 18.00

Indhold

 1. Hvad er der sket siden sidste møde 22. september 2014
 2. Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder, Sundhed og Omsorg 2014
 3. Status på økonomi til Ældrerådet
 4. Diæter
 5. Ældrerådets 1. arbejdsår 2014
 6. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende ”Ældrerådsbrochure 2015”
 7. Fokuspunkter for 2015
 8. Fremtidige møder
 9. Ældrerådets årsrapport 2014 til KB
 10. Næste møde
 11. Diverse

Deltagere: Sten Brincker, Paul Erik Gjerka, Vagn Ekstrøm Larsen, Bent Larsen, Thyra Pallesen, Mette Vestergaard, Lejla Foric (referent)

Afbud: Richard Barth

1. Hvad er der sket siden sidste møde 22. sept. 2014
Sten Brincker (SB) informerede om, at SB og Paul Erik Gjerka (PEG) deltog i dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget (SSU) 30. sept. 2014. Forskellige sager blev fremlagt, men der var især fokus på Ældrerådets ansøgning om diæter for deltagelse i eksterne møder. Sagen blev behandlet på SSU og sendt til behandling på møde i Økonomiudvalget (ØU) 23. okt. 2014. Efter behandling i ØU er sagen sendt tilbage til SSU med henblik på yderligere uddybning. Sagen genbehandles på SSU 4. dec., og derefter skal den til behandling i ØU 11. dec. 2014.

Ældrerådet drøftede hvorvidt hele rådet skal deltage i dialogmøde med SSU. Bent Larsen (BL) synes, at hele Ældrerådet skal deltage. SB synes derimod ikke, det er nogen fordel, at der deltager flere end to, da der ikke er tid til uddybende dialog. Det er vigtigt, at Ældrerådets synspunkter bliver markeret, og der er kun 30 min. til at forelægge Ældrerådets synspunkter.

SB efterspørger orientering om høringssvar til pulje til løft af ældreområdet 2015. Mette Vestergaard (MV) informerede om, at forvaltningen har søgt om overførsel af ubrugte midler fra puljen til år 2015 og har fået godkendelse af socialministeriet. Midlerne skal bruges på sårbare ældre i kommunen, som har et svækket netværk og har brug for socialt samvær. Målgruppen er ældre borgere, som ikke kommer på Daghjemmet og er socialt isolerede. Hjemmeplejen har bl.a. arrangeret udflugter til Den Blå Planet eller ture i lokalmiljøet. Der er desuden en cafeordning på Wiedergården hver onsdag. Projektet er stadig i udvikling.

Ældrerådet synes, at Dragør Kommune har været langsomme til at komme i gang med at tildele midlerne. Thyra Pallesen (TP) informerede om, at det generelt har været en krævende øvelse i mange kommuner at få startet brugen af puljemidlerne. Større kommuner har haft det lidt nemmere, da de som regel har en større administration til at sætte puljerne i gang. Dragør Kommune har været ramt af et ledelsesvakuum, og derfor har der været andre vigtige dagsordener. TP synes i det lys, det er flot, hvor langt kommunen er nået med fordeling af puljemidler.

SB og PEG deltog på Danske Ældreråds temadag om budgetter, hvilket var meget lærerigt.

SB og PEG deltog i Regionsmøde den 17. sept. 2014. SB og PEG informerede om, at det var et rigtig godt møde, hvor regionsformanden bl.a. redegjorde for regionens budgetter. Derudover blev de informeret om, at hospitalerne gøres endnu større for at spare regionen penge. I forlængelse heraf var der en diskussion om konsekvensen for kommunerne, når hospitalerne effektiviserer endnu mere. Det betyder, at patienter sendes endnu tidligere hjem, hvor kommunerne skal kunne tage over. I den sammenhæng informerede TP om, at Dragør Kommune har rigtig gode tal, når det kommer til færdigbehandlede patienter. Dragør kan som udgangspunkt tage sine borgere hjem med det samme, så de ikke venter på hospitalet.

Derudover påpeger TP, at der skal være en sammenhæng mellem politik og økonomi: det er godt, hvis borgeren kan være hjemme, men hvis kommunen skal bemande med f.eks. døgnsygeplejersker, så koster det. Det er vigtigt, at lægeligt ansvar for behandling, økonomi og politik følger hinanden. Dette indgår i drøftelser mellem kommunen, regionen og staten.

2. Høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder

Ældrerådet præsenterede deres høringssvar vedr. kvalitetsstandarder. Der henvises til Ældrerådets svar med kommentar, der blev uddelt til mødet. Ældrerådet påpeger bl.a., at kvalitetsstandarden for madservice er udfærdiget mangelfuldt. Rådet har et ønske om, at der står mere om maden og evt. om menuen. Eventuelt kan der henvises til Enggårdens månedlige blad ”Engbladet”, hvor menuen står på bagsiden. Engbladet kan findes på Dragør Kommunes hjemmeside under Omsorgscenteret Enggården.

Der er enighed blandt deltagerne, at kommunens hjemmeside trænger til at blive opdateret. Ældrerådet har kæmpet for, at deres område på hjemmesiden er opdateret. Og som regel bliver hjemmesiden opdateret, der går bare for lang tid. TP understregede, at hun vil arbejde for, at hjemmesiden er opdateret og brugervenlig.

I forlængelse af drøftelsen af madservice oplyste MV desuden, at Enggården er gode til at tage hensyn til borgernes individuelle ønsker og behov. Den generelle opfattelse blandt borgerne er, at kvaliteten af madservice fra Enggården er god. Endvidere har Enggården lavet en brugertilfredshedsundersøgelse af madservice. Der er nedsat et smagspanel bestående af bl.a. medarbejdere fra Enggården, som har prøvesmagt maden.

Hvis Ældrerådet har interesse i at være smagspanel, kan forvaltningen gå videre med dette.

SB appellerer til, at der aktivt opsøges andre leverandører, der kunne have interesse i at levere mad til hjemmeboende borgere.

SB informerede om, at Føtex Food i Dragør har en rigtig god madordning, der er meget billig (ca. 55 kr. for en daglig hovedret). De leverer dog ikke maden.

3. Status på økonomi til Ældrerådet

MV orienterede om, at Ældrerådets budget er delt op i to: diæter og aktiviteter. I 2014 er der afsat 30.000 kr. til diæter ved interne møder. Der er afsat 18.000 kr. til aktiviteter. Ud af de 18.000 kr. er der et mindreforbrug på 11.000 kr. Ældrerådet har anmodet om at få dem overført til 2015. Der er et forbrug på omkring 7.000 kr., der dækker temadagene, oprettelse af facebook-gruppe osv.

4. Diæter

Som allerede oplyst, skal ansøgningen om udbetaling af diæter genbehandles på SSU 4. dec. 2014.

5. Ældrerådets 1. arbejdsår

Ældrerådet synes, de har gjort et godt og stort stykke arbejde i det første arbejdsår. Dog er der altid plads til forbedring.

6. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. Ældrerådsbrochure

SB orienterede om, at Ældrerådet har fravalgt at udarbejde en brochure i samarbejde med AD-Media. I stedet vil Ældrerådet selv udarbejde en brochure og få den trykt i ”Væveren”. ”Væveren” omfordeles til folkepensionister (over 65 år) og til dem, der er på efterløn. Der er uvished om, hvorvidt ”Væveren” kun omdeles til de borgere, der har tilmeldt sig eller til alle folkepensionister. SB undersøger dette. Arbejdsgruppe nedsættes bestående af SB, Vagn Ekstrøm Larsen (VEL) og Richard Barth (RB). Formålet med brochuren er at lave PR for Ældrerådet; introducere rådets medlemmer for Dragør Kommunes ældre borgere og reklamere for facebook-siden m.m.

7. Fokuspunkter

SB præsenterede Ældrerådets fokuspunkter for 2015:

-Brochure i ”Væveren” -Oftere rengøring hos visiterede borgere -Klippekortsordning til hjemmehjælp -Vej og Trafik

-Tilskud til aftenskole

SB informerede om klippekortsordning til de svageste ældre, der allerede er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp. Borgerne kan efter eget valg få en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen eller spare timerne op og bruge hjælpen på noget, der tager længere tid. Udfordringen er at definere målgruppen rigtigt. MV oplyste, at projektet Netværk på ny vil give forvaltningen en masse erfaringer i forhold til, hvordan klippekortsordningen kan implementeres bedst muligt.

SB påpegede, at anskaffelse af håndholdte GPS’er til demente borgere på Enggården kunne være en god ide, så de lettere kan opspores, hvis de bliver væk.

TP oplyste, at der gælder særlige regler for magtanvendelse og overvågning, som skal overholdes. GPS kan være en blandt flere løsninger, og afgørelsen træffes altid ud fra en individuel konkret vurdering.

MV orienterede om, at de nye værdibokse på Enggården er ved at blive sat op.

SB vil, på opfordring af MV, kontakte Handicaprådet vedr. emner omhandlende vej og trafik. Handicaprådet arbejder meget med de forskellige tiltag, der bliver iværksat omkring vej og trafik. Referater fra Handicaprådsmøder læses på Dragør Kommunes hjemmeside.

8. Fremtidige møder

Dragør holder Vestegnstræf i efteråret 2015. SB og MV finder en dato og aftaler det praktiske omkring booking af lokaler og oplægsholdere samt borgmesterens deltagelse.

Der skal holdes Ældrerådsmøde på følgende datoer:

Torsdag den 22.01.15 kl. 16-18

Mandag den 11.05.15 kl. 13-15

Mandag den 24.08.15 kl. 13-15

Mandag den 09.11.15 kl. 13-15

OBS: TP har ikke mulighed for at deltage mandag den 11.05.15. Derfor foreslår hun mandag den 18.05.15 kl. 13-15 i stedet for.

9. Diverse

SB oplyste, at Ældrerådet har et ønske om, at referater fra møderne distribueres til flere end bare SSU, Ældrerådets medlemmer og kommunens hjemmeside. SB foreslår, at KB medlemmerne også får referaterne, og derudover skal de lægges ud på facebook-siden.

MV orienterede om, at der er juletræstænding på Enggården onsdag den 26. nov. 2014 kl. 13-15.30. Derudover orienterede MV om, at Enggårdens personale i samarbejde med Søren Houen Schmidt (frivillig cykelkaptajn) har arrangeret CykelJUL uden alder i adventsweekenderne således, at de ældre kan få en cykeltur og se julemarkedet. Der arbejdes nu på at udvide Cykling uden alder i Hjemmeplejen