Månedsarkiv: september 2014

Mødereferat 22. september 2014

Referat fra Ældrerådsmøde 22. september 2014 kl.10.00 – 12.00

Sted: Mødelokalet på Wiedergården M 3 i fløjbygningen’s st.

Referat.

1: Tilstede var:

Sten Brincker (SB), Paul Erik Gjerka (PEG), Richard Barth(RB), Vagn E.Larsen (VL) og Bent Larsen(BL) .

2: Hvad skete der med ”Ældremilliarden” her i Dragør.

Vi havde ikke hørt noget som helst om vort udarbejdede høringssvar, men kunne fra Kommunens hjemmeside konstatere, at ingen af Ældrerådets anbefalinger var blevet fulgt. Ej heller nogle kommentarer om, hvorfor det ikke var tilfældet. Det ville ellers have været fint med lidt tilbagemeldinger på vore anstrengelser. Det anmoder vi hermed om at få i fremtiden.

3: Vestegnstræf i Dragør til efteråret.

Det planlagte Vestegnstræf i Dragør i efteråret 2014 er blevet aflyst og kalendersat til efteråret 2015. Der er flere årsager hertil, men den primære årsag skyldes manglende resourcer til at gennemføre træffet i 2014. Der er meget stor enighed om, at det er vigtigt, dette træf gennemføres. Både for at vise Dragør’s faciliteter for andre Ældreråd og fortsat kunne trække på viden og erfaring fra vore nabokommuner.

4: Ældrerådets muligheder for diæter.

Kommunalbestyrelsen har i 2008 godkent udbetaling af diæter til Ældrerådet for møder afholdt i Dragør. Hvorfor dette skulle henstå i det uvisse siden februar2014 da Ældrerådet første gang rejse spørgsmålet, til afklaringen heraf i september 2014 må henstå i det uvisse. Der er ført megen unødvendig korrespondance i den anledning.

Ældrerådet mener, der også skal udbetales diæter i forbindelse med mødedeltagelse i møder uden for Dragør. dette er helt nødvendigt for opretholdelse af et minimum af viden og kundskab om, hvad der foregår i Danske Ældreråds regi på landsplan, at Ældrerådet deltager i disse samlinger. Det vil derfor kun være naturligt, at deltagere fra Ældrerådet ligeledes modtager diæter her på lige fod med andre folkevalgte råd og organer. Dette er tilfældet i næsten alle Ældreråd i Danmark. Dragør Kommune er betalende medlem af Danske Ældreråd og Ældrerådet er således kommunens repræsentant i så henseende. Derfor har Ældrerådet via administrationen fremsendt til ansøgning om diæter for deltagelse heri. Bliver behandlet på førstkommende SSU møde (30/09/2014).

5: Dialogmøde med SSU den 30. september 2014.

SSU har inviteret til dialogmøde med Ældrerådet den 30. september 2014, kl 17.00.

Der er afsat ca ½ time til mødet. Formanden for SSU har anmodet om en dagsorden for vort dialogmøde. Vi har fremsendt følgende:

  • Drøftelse af Høringssvar
  • Kommunens budget for 2015 (herunder betaling Wiedergården)
  • Fremlæggelse af Ældrerådets budget for 2015
  • Diæter til Ældrerådet
  • Fremtidige dialogmøder

6: Budget 2015

Vi forventer at blive hørt om kommunens budget 2015. 1. behandlingen af budgettet er tilendebragt.

Ældrerådet har udfærdiget sit eget budget for 2015 og dette vil blive fremlagt på dialogmødet med SSU. Heri har vi indlagt en udgift på kr. 20.000 til oplysende virksomhed for Ældrerådet. Paul Erik Gjerka undersøger muligheden for at udsende en brochure sammen med ”Væveren”, der produceres og omdeles af frivillige på Wiedergården til samtlige folkepensionister i Kommune. En brochure udarbejdet i samarbejde med AD Media blev skrinlagt.

Herudover er indlagt et beløb til afholdelse af et ”åbent hus” arrangement i 2015 samt anslåede udgifter til diæter mv. Total beløbet holdes indenfor rammerne af de kr. 100.000 som Dragør modtager via bloktilskuddet fra staten til Ældrerådets arbejde.

7: Regions mødet den 17. september 2014 i Hillerød.

SB og PEG deltog i Regionsældrerådsmødet i Hillerød sammen med 25 andre ældreråd fra Regionen. Den praktiske gennemførelse af sundhedspakke 3 blev gennemgået af regionsformanden. Danske Ældreråd oplyste ved denne lejlighed om, at man gerne modtog en kopi af Ældrerådenes svar, inden Danske Ældreråd selv skulle afgive deres høringssvar.

8: Ny temadag om budgetter.

Danske Ældreråd afholder den 8. oktober 2014 i Allerød temadag omhandlende den kommunale budgetfase og opbygningen af budgetter. SB og PEG deltager.

9: Næste ordinære møde.

Ældrerådet er indkaldt til den 20. november 2014 kl. 16.30 på Rådhuset. Jeg vil indkalde Ældrerådet tidligere, hvis der opstår behov herfor.

10: Diverse

Trods adskillige opfordringer fra Ældrerådet på møderne igennem 2014, er der i Ældrerådet bred enighed om, at Ældrerådet stadig ikke høres i tilstrækkeligt omfang i emner, der vedrører de ældre borgere i Kommunen. Dette til trods for, at der er lovgivet herom i Folketinget og KB selv har godkendt Ældrerådet virke og aktiviteter. Det er Ældrerådets opfattelse, at der ikke blandt såvel medlemmerne i KB og ledelsen i administrationen er tilstrækkeligt fokus herpå. SB opfordrede Ældrerådets medlemmer til at udfylde og indsende undersøgelsen om kommunernes digitale kommunikation med borgerne senest den 8. oktober 2014. Undersøgelsen er udarbejdet af Danske Ældreråd og ÆldreForum.

SB rejse spørgsmålet om, hvordan vi får viderebragt vore mange ideer om bedre forhold for de ældre til SSU. Hvilken procedure skal vi følge ? SB vil tage det op på dialogmødet.

Referent: Sten Brincker