Mødereferat 21. august 2014

Referat fra Ældrerådet Den 21. august 2014

St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 16.30 – 18.00

Indhold

  1. Beslutning om ny konstituering i Ældrerådet – Sten Brincker bliver formand og Paul Erik Gjerka bliver næstformand
  2. Orientering om Dragør Kommunes ansøgning til Pulje til løft af ældreområdet 2015
  3. Drøftelse af henvendelse fra AD-Media om udarbejdelse af brochure for Dragør Ældreråd
  4. Orientering om ny leder på Wiedergården
  5. Orientering om medicin- og værdibokse på Enggården
  6. Orientering om procedure for udbetaling af diæter
  7. Eventuelt

Deltagere: Paul Erik Gjerka, Vagn Ekstrøm Larsen, Bent Larsen, Richard Barth, Sara Birch Claces, Mette Vestergaard, Helle Pihl

Afbud: Sten Brincker

1. Beslutning om ny konstituering i Ældrerådet

Sten Brincker bliver formand og Paul Erik Gjerka bliver næstformand

Forvaltningen har modtaget skriftligt tilsagn fra Sten Brincker med accept af ny konstituering, hvor han bliver formand og Paul Erik Gjerka bliver næstformand. Rådet er enige om den nye konstituering, som træder i kraft dags dato.

2. Orientering om Dragør Kommunes ansøgning til Pulje til løft af ældreområdet 2015

Der har været udsendt høringsmateriale omkring næste års ansøgning.

I år er høringsfristen 22. august 2014. Høringssvar modtaget senest da, vil blive vedhæftet som bilag ved politisk behandling af sagen. Rådet oplyser at de vil indsende høringssvar inden fredag kl. 12.

Der forventes svar på ansøgningen for 2015 i november 2014. Midlerne kan udmøntes fra 1. januar 2015.

Rådet håber at brugerbetalingen i Aktivitetshuset kan vedtages afskaffet i 2015 ved hjælp af puljemidlerne.

Det ønskes ført til referat, at rådet er utilfreds med graden af dialog med Kommunalbestyrelsen og Social- og Sundhedsudvalget. Der har været for få møder og for kort høringsfrist på puljeansøgningen for 2014. Rådet udtrykker også utilfredshed med, at deres høringssvar ikke var med som offentligt tilgængeligt bilag til 2014-ansøgningen.

Forvaltningen oplyser, at formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Morten Dreyer, har ytret, at han vil kontakte rådet med henblik på invitation til dialogmøde i forbindelse med møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Der er ca. 350.000 kr. tilbage i årets pulje, og forvaltningen har søgt om overførsel af ubrugte midler til næste år. Der afventes fortsat svar fra ministeriet.

Rådet stiller forslag om at anvende restpuljen til at nedsætte pensionisters betaling på aftenskolekurser. Mette Vestergaard oplyser, at det ligger på kanten af puljens anvendelsesmuligheder.

Rådet foreslår at anvende midlerne til kvalitet i hjemmeplejen, fx ekstra bad eller hyppigere rengøring. Forvaltningen opfordrer til at ønsket medtages i høringssvar.

Ældrerådet spurgte til de 60.000 kr. afsat til aktivitetshuset i 2014 og fremefter (50.000 til udstyr og 10.000 til service og vedligehold): Hanne Bertelsen, leder af aktivitetshuset, har netop meddelt, at der er indkøbt en Cross trainer for midlerne i 2014.

3. Drøftelse af henvendelse fra AD-Media om udarbejdelse af brochure for Dragør Ældreråd

For at brochuren skal være gratis for Ældrerådet, skal der tegnes annoncer, typisk fra det lokale erhvervsliv. Rådet mener, at handelslivet i Dragør er presset nok i forvejen og derfor ikke skal presses for yderligere annoncering til en brochure med et formentligt spinkelt oplag.

4. Orientering om ny leder på Wiedergården

Ny leder på Wiedergården fra juni måned er Birthe Runoberg Nielsen. Birthe kommer fra en stilling på Næstved Sygehus, hvor hun har haft personaleansvar for 700 mennesker samt økonomierfaring.

5. Orientering om medicin- og værdibokse på Enggården

Rettelse fra sidste møde: Der er nu nye medicinbokse på Enggården, der afventes fortsat tilbud på nye og mere sikre værdibokse.

6. Orientering om procedure for udbetaling af diæter

Der udbetales diæter på 400 kr. for møder under 4 timer og 800 kr. for møder over 4 timer. Formanden noterer tilstedeværende ved hvert møde og indleverer blanketten til personaleafdelingen. Der udbetales diæter for møder, der vedrører ældrerådets virke og ikke kun møder,

hvor forvaltningen deltager. Mette Vestergaard orienterer Sten Brincker om proceduren.

7. Eventuelt

Sara Claces orienterede om at der i næste uge er et arrangement på Enggården, hvor beboerne kan booke en gratis cykeltur i en rickshaw. Søren Schmidt er arrangør. Frivillige kører cyklerne.

Der nedsættes en arbejdsgruppe vedrørende aktivt medborgerskab. Ældrerådet opfordres til at komme med forslag til arbejdsgruppen.

Værtskab for træf blandt Vestegnens ældreråd efteråret 2014. Der var i rådet delte meninger om rimeligheden af, at Dragør skulle holde arrangementet i år efter ikke at have deltaget i måske 10 år. Arrangementet kræver stor planlægning og et vist budget. Det blev besluttet at melde tilbage, at Dragør først kan stå for et sådant arrangement i foråret 2015. Forslag om at afholde et lokalt arrangement, så der kan gås rundt til forskellige lokationer fx Wiedergården og Enggården, Lodsmuseet osv. 40-50 personer, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Evt. foregår det i cafeen på Wiedergården. Fortsat drøftelse af mulighederne med Sten Brincker. Herunder også forvaltningens henholdsvis rådets opgaver i den forbindelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *