Månedsarkiv: august 2014

Høringssvar om uanmeldt tilsyn på Omsorgscenter Enggården

Ældrerådets høringssvar om uanmeldt til på Omsorgscenter Enggården 2014

Lovgrundlag.

Ældrerådet har modtaget Tilsynsrapporten fra Dragør Kommunes uanmeldte tilsyn på Omsorgscentret. Heriblandt også to akutte aftentilsyn.
Ældrerådet har tidligere modtaget Sundhedsstyrelsen tilsynsrapport fra tilsyn i 2013.
Dragør Kommunes tilsyn er reguleret af Lov om social service (Serviceloven) og Sundhedsstyrelsens tilsyn er reguleret af Sundhedsloven.

Tilsynets antal og art.

Det ordinære tilsyn har fundet sted på afdelingerne B og C i alt 1 gang. På afdeling A 2 gange og på afdeling D (skærmet demensenhed) 3 gange, heriblandt to akutte tilsyn i aftentimerne.
De ordinære tilsyn finder alle sted i dagtimerne.
Ældrerådet vil gerne anbefale, at aftentilsyn fremover vil være en fast bestanddel i de ordinære tilsyn
I forbindelse med gennemførelse af tilsynet, spørges et antal beboere og pårørende om holdninger til såvel pleje, træning, forplejning mv.
Ældrerådet vil gerne anbefale, at der i inddrages flere personer i de afholdte interview. Det giver ikke et retvisende indblik i forholdene, at basere oplysninger på 3-5 personer. I enkelte tilfælde udtaler rapporten sig på grundlag af én enkelt person.

Forplejning

Tilsynsrapporten udtaler sig kun om mængden af den serverede mad og drikkevarer, samt måden den serveres på.
Ældrerådet vil gerne anbefale, at kvaliteten af maden, herunder smag, duft og udseende også fremover vurderes. Dette må være prioritet 1. Der bør udarbejdes en mad/måltids politik på dette område.

Magtanvendelse

Ældrerådet vil gerne anmode om, at fremtidige tilsynsrapporter indeholder samtlige relevante oplysninger om magtanvendelse på Omsorgscentret, herunder om disse alle er blevet indberettet korrekt.

Plejepersonalet

Tilsynsrapporten fremhæver flere problemer i forbindelse med nye medarbejderes introduktionsforløb, mangel på struktur i oplæringsperioden, manglende handleplaner i afdelingerne mm.
På afdeling D (skærmet demens) anføres, at der generelt er et dårligt samarbejde mellem aften og dagvagten. Uensartet udførsel af samme arbejde mm.
Ældrerådet anmoder Dragør Kommune at sætte focus på, hvorledes ledelsen på Omsorgscenter Enggården fremover håndterer personaleområdet. Situationen nævnt i tilsynsrapporten er langt fra tilfredsstillende.
Herunder ikke mindst normeringer, oplæringsprocedurer og samarbejde mellem bl.a. dagvagter og nattevagter. Der bør, som anført i rapporten, snarest muligt udarbejdes et værdigrundlag i samarbejde mellem personale og ledelse. Et sådant redskab vil også være med til at mindske et i forvejen for højt antal sygedage (over gennemsnit) hos personalet.

Ældrerådet i Dragør

Paul Erik Gjerka
formand

27/8-2014

Høringssvar puljen til løft af ældreområdet 2015

Høringssvar puljen til løft af ældreområdet 2015

Dragør Ældreråds høringssvar om Dragørs Kommunes andel af ”Ældremilliarden” 2015 og 2014.

På møde d.d. er ovennævnte drøftet og vi foreslår at en del af beløbet 2015 anvendes således:

A. Øget tilskud til motion og træning i aktivitetshuset i form af indkøb af motionsredskaber og service af disse, samt fritagelse for enhver form for betaling for brug af motionscentret.

B. Fritagelse for brugerbetaling også i den øvrige del af aktivitetshuset, da det også har stor betydning for ældre, især enlige, at kunne mødes med andre og have noget at tage sig til. Kan lige som motion, medvirke til at ældre bevarer livslysten og kan forblive i eget hjem længere.

C. En del af puljen foreslås lige som vedtaget i andre kommuner, anvendt til oftere rengøring og hovedrengøring for især dem der psykisk har problemer med den for ringe rengøring hver 3. uge.

D. Genindførelse af tilskud til deltagelse i kurser og aktiviteter i dag- & aftenskoler mv., også uden for kommunen, da samvær, især for enlige, har stor betydning for ældre.

E. Den uforbrugte del af puljen for 2014 ca. 350.000 kr. foreslås ikke overført til næste år, men allerede straks anvendt til formålene nævnt under punkt C og D i indeværende år.

Hvilke af forvaltningens forslag der skal reduceres for at gennemføre vore forslag, overlader vi til forvaltning, udvalg og kommunalbestyrelse at afgøre.

I håb om en mere positiv behandling af vore forslag end sidst

Med venlig hilsen

På Dragør Kommunes Ældreråds vegne

Paul Erik Gjerka, Sten Brincker, Richard Barth, Vagn Ekstrøm Larsen, Bent Larsen

26/8-2014

Mødereferat 21. august 2014

Referat fra Ældrerådet Den 21. august 2014

St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 16.30 – 18.00

Indhold

  1. Beslutning om ny konstituering i Ældrerådet – Sten Brincker bliver formand og Paul Erik Gjerka bliver næstformand
  2. Orientering om Dragør Kommunes ansøgning til Pulje til løft af ældreområdet 2015
  3. Drøftelse af henvendelse fra AD-Media om udarbejdelse af brochure for Dragør Ældreråd
  4. Orientering om ny leder på Wiedergården
  5. Orientering om medicin- og værdibokse på Enggården
  6. Orientering om procedure for udbetaling af diæter
  7. Eventuelt

Deltagere: Paul Erik Gjerka, Vagn Ekstrøm Larsen, Bent Larsen, Richard Barth, Sara Birch Claces, Mette Vestergaard, Helle Pihl

Afbud: Sten Brincker

1. Beslutning om ny konstituering i Ældrerådet

Sten Brincker bliver formand og Paul Erik Gjerka bliver næstformand

Forvaltningen har modtaget skriftligt tilsagn fra Sten Brincker med accept af ny konstituering, hvor han bliver formand og Paul Erik Gjerka bliver næstformand. Rådet er enige om den nye konstituering, som træder i kraft dags dato.

2. Orientering om Dragør Kommunes ansøgning til Pulje til løft af ældreområdet 2015

Der har været udsendt høringsmateriale omkring næste års ansøgning.

I år er høringsfristen 22. august 2014. Høringssvar modtaget senest da, vil blive vedhæftet som bilag ved politisk behandling af sagen. Rådet oplyser at de vil indsende høringssvar inden fredag kl. 12.

Der forventes svar på ansøgningen for 2015 i november 2014. Midlerne kan udmøntes fra 1. januar 2015.

Rådet håber at brugerbetalingen i Aktivitetshuset kan vedtages afskaffet i 2015 ved hjælp af puljemidlerne.

Det ønskes ført til referat, at rådet er utilfreds med graden af dialog med Kommunalbestyrelsen og Social- og Sundhedsudvalget. Der har været for få møder og for kort høringsfrist på puljeansøgningen for 2014. Rådet udtrykker også utilfredshed med, at deres høringssvar ikke var med som offentligt tilgængeligt bilag til 2014-ansøgningen.

Forvaltningen oplyser, at formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Morten Dreyer, har ytret, at han vil kontakte rådet med henblik på invitation til dialogmøde i forbindelse med møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Der er ca. 350.000 kr. tilbage i årets pulje, og forvaltningen har søgt om overførsel af ubrugte midler til næste år. Der afventes fortsat svar fra ministeriet.

Rådet stiller forslag om at anvende restpuljen til at nedsætte pensionisters betaling på aftenskolekurser. Mette Vestergaard oplyser, at det ligger på kanten af puljens anvendelsesmuligheder.

Rådet foreslår at anvende midlerne til kvalitet i hjemmeplejen, fx ekstra bad eller hyppigere rengøring. Forvaltningen opfordrer til at ønsket medtages i høringssvar.

Ældrerådet spurgte til de 60.000 kr. afsat til aktivitetshuset i 2014 og fremefter (50.000 til udstyr og 10.000 til service og vedligehold): Hanne Bertelsen, leder af aktivitetshuset, har netop meddelt, at der er indkøbt en Cross trainer for midlerne i 2014.

3. Drøftelse af henvendelse fra AD-Media om udarbejdelse af brochure for Dragør Ældreråd

For at brochuren skal være gratis for Ældrerådet, skal der tegnes annoncer, typisk fra det lokale erhvervsliv. Rådet mener, at handelslivet i Dragør er presset nok i forvejen og derfor ikke skal presses for yderligere annoncering til en brochure med et formentligt spinkelt oplag.

4. Orientering om ny leder på Wiedergården

Ny leder på Wiedergården fra juni måned er Birthe Runoberg Nielsen. Birthe kommer fra en stilling på Næstved Sygehus, hvor hun har haft personaleansvar for 700 mennesker samt økonomierfaring.

5. Orientering om medicin- og værdibokse på Enggården

Rettelse fra sidste møde: Der er nu nye medicinbokse på Enggården, der afventes fortsat tilbud på nye og mere sikre værdibokse.

6. Orientering om procedure for udbetaling af diæter

Der udbetales diæter på 400 kr. for møder under 4 timer og 800 kr. for møder over 4 timer. Formanden noterer tilstedeværende ved hvert møde og indleverer blanketten til personaleafdelingen. Der udbetales diæter for møder, der vedrører ældrerådets virke og ikke kun møder,

hvor forvaltningen deltager. Mette Vestergaard orienterer Sten Brincker om proceduren.

7. Eventuelt

Sara Claces orienterede om at der i næste uge er et arrangement på Enggården, hvor beboerne kan booke en gratis cykeltur i en rickshaw. Søren Schmidt er arrangør. Frivillige kører cyklerne.

Der nedsættes en arbejdsgruppe vedrørende aktivt medborgerskab. Ældrerådet opfordres til at komme med forslag til arbejdsgruppen.

Værtskab for træf blandt Vestegnens ældreråd efteråret 2014. Der var i rådet delte meninger om rimeligheden af, at Dragør skulle holde arrangementet i år efter ikke at have deltaget i måske 10 år. Arrangementet kræver stor planlægning og et vist budget. Det blev besluttet at melde tilbage, at Dragør først kan stå for et sådant arrangement i foråret 2015. Forslag om at afholde et lokalt arrangement, så der kan gås rundt til forskellige lokationer fx Wiedergården og Enggården, Lodsmuseet osv. 40-50 personer, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Evt. foregår det i cafeen på Wiedergården. Fortsat drøftelse af mulighederne med Sten Brincker. Herunder også forvaltningens henholdsvis rådets opgaver i den forbindelse.