Månedsarkiv: juni 2014

Mødereferat 17. juni 2014

Referat af Ældrerådsmøde 17. juni 2014 kl.10.30

Sted: Mødelokale på Wiedergården, VIP rummet

Dagsorden

  1. Hvad er sket siden vi sidst mødtes 10. april
  2. Vore høringssvar (2 ialt) og fremtidige høringssvar
  3. Vestegnstræf i Dragør til efteråret
  4. Økonomi for Ældrerådet i 2014 og 2015
  5. Diæter i forbindelse med møder ?
  6. Får vi tilstrækkelig hjælp fra Administrationen ?
  7. Kontakten til politikerne herunder formanden for SSU
  8. Opslagstavlen på Wiedergården
  9. Invitation til formands og næstformandsmøde 3/9 2014 kl. 12 – 16 i Allerød
  10. Diverse

Tilsted var: Paul Erik Gjerka (PEG), Sten Brincker (SB), Richard Barth (RB) og Vagn Ekstrøm Larsen (VL)

Afbud fra: Bent Larsen

1.
PEG har afleveret rejseafregning den 7. april 2014 sammen med øvrige dokumenter, bl. a. referat fra Vestegnstræf i Ishøj. Afregningen mm. bortkommet i Administrationen og afleveret igen i begyndelsen af maj 2014. Modtaget afregning efter flere rykkere medio juni 2014.

Denne lange sagbehandlig er ikke i orden. Det skal gøres bedre. Vi gør ikke mere ved denne sag, men vil fremover være opmærksomme på vore sagsbehandlings tider.

PEG har modtaget en invitation fra Borgmesteren om et møde den 19. juni 2014 .

På dette møde vil PEG viderebringe Ældrerådets frustrationer over samarbejdet mellem Adminstrationen og os om vor høringret. Senest på vort møde den 10.april 2014 blev disse forhold lovet forbedret. Tilsyneladende endnu uden resultat. (se iøvrigt de øvrige punkter)

2.

De 2 høringssvar vi har afleveret indtil nu, er begge to ikke behandlet korrekt. Høringssvar 1, omkring anvendelsen af Dragør’s andel af den såkaldte ”ældremilliard” ialt 3,2 mio, blev ikke ekspederet videre til SSU og KB korrekt og ej heller offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Høringssvaret blev afgivet den 3. februar 2014 og først offentliggjort den 8. april 2014. Ligeledes blev vort andet høringssvar vedrørende en tilsynsrappport på Omsorgscenter Enggården afgivet den 16.5.2014 og er endnu ikke offentliggjort på Kommunens hjemmeside. Vi har gjort opmærksom på disse forhold, uden dette iøvrigt har forbedret noget.

Det er Ældrerådet meget magtpåliggende, at der sker en ændring i disse forhold, idet det er den eneste måde de ældre i Dragør har mulighed for at se, hvorledes og hvordan Ældrerådet arbejder.

3.

Dragør er valgt til at afholde Vestegnstræf for Ældreråd i efteråret 2014. Administrationen blev orienteret om dette den 10. april 2014 og ville indkalde til en møde om planlægning osv. Dette er ikke sket. Tiden til planlægning osv er særdeles kritisk nu, hvor sommerferien står for døren.

PEG vil bringe dette spørgsmål op for Borgmesteren på mødet den 19. juni 2014. Følgende forhold skal ultimativt afklares straks. For at gennemføre træffes kræves:

Administrationen skal stå for gennemførelsen af dagens program og give positivt svar herpå

Programmet skal udarbejdes i samarbejde med Ældrerådet

Borgmesteren skal give tilsagn om, at Dragør Kommune dækker alle omkostninger. Overslag herover er fremsendt den 13. maj 2014.

4.

Ældrerådet har anmodet om aktindsigt i, hvike beløb det seneste ældreråd har modtaget.

I DKK 2010 2011 2012 2013
Fødevarer 374,08 2.498,12 402,40
Øvrige varekøb 2.176,04 1.124,16
Tjenesteydelser uden moms 8.280,00 7.823,00 4.112,00
Øvrige tjenesteydelser m.v. 364,00 6.860,80 328,00
Ældrerådet – ramme 4.077
GRAND TOTAL 11.194,12 18.306,08 4.842,40 4.077

(De enkelte beløb er ikke blevet specificeret overfor Ældrerådet)

Ældrerådet har ved brev af 13. maj 2014 fremsendt ønsker om yderligere midler til anvendelse i 2014, herunder blandt andet en orienteringsskrivelse (brochure) rundsendt til samtlige 60+ borgere

med orientering om blandt andet Ældrerådets arbejde og den kommende digitaliseringsproces. Ældrerådet har ikke modtaget noget svar på skrivelsen. Overslag over udgifterne hertil, er fremsendt ved brev den 13. maj 2014,

5.

Ældrerådet har i samme skrivelse anmodet om at få udbetalt diæter for mødeaktivitet og kursusaktivitet efter de sædvanlig gældende regler herom. Ej heller dette har vi modtaget noget svar på.

6.

Som det fremgår under bemærkningerne til ovennævnte punkter, føler Ældrerådet ikke, der gives Ældrerådet den nødvendige opbakning til at udføre et efter vore begreber godt seriøst stykke arbejde for de ældre i Dragør Kommune. Det er det nuværende Ældreråds holdning, at for at kunne følge rådets vedtægter og forretningsorden vedtaget af Kommunalbestyrelsen kræves der mere focus på vort arbejde. PEG vil tage dette forhold op på mødet med borgmesteren.

7.

Ældrerådet har ikke nogen kontakt med SSU. I flere kommuner er det en fast rutine, at SSU inviterer Ældrerådet til dialog 1 eller 2 gange om året. PEG vil drøfte det uheldige i denne situation med Borgmesteren. Det er et forslag til bedre dialog.

8.

Ældrerådet har en opslagstavle til rådighed i Indgangspartiet på Wiedergården. Denne er taget i brug nu med et opslag om Ældrerådets sammensætning, e-mail adresse samt henvisning til vor Facebook Gruppe ”Ældrerådet i Dragør” . Herudover er der blevet ophængt kopi af vore 2 høringssvar om Ældremilliarden og Tilssynsrapporten vedrørende Omsorgscentret.

9.

PEG og SB deltager i formands og næstformands mødet den 3/9 2014 i Allerød.

10.

RB og VL pointerer, at det er vigtigt vi hurtigst muligt kommer i dialog med såvel administration og politikere. Allerhelst ved, at får tilsknyttet en fast person som indgangsvinkel til Rådhuset i alle sagen. En rigtig god idé.

Fremover vil Ældrerådet afholde et månedligt møde.

Næste møde afholdes på Wiedergården den 28.07.2014 kl. 10.30 i samme lokale

Mødet sluttede kl. 12.00

Referent:

Sten Brincker