Månedsarkiv: april 2014

Mødereferat 10. april 2014

Referat fra Ældrerådet Den 10. april 2014

Sted: St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 16.30 – 18.00

Indhold

 1. Orientering fra formanden
  1. a. Regionsældreråd Hovedstaden i Hillerød den 12. marts
  2. Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 28. april (formand og næstformand deltager)
  3. Ældrepolitisk konference 29. april (ingen deltagelse)
  4. Ældrerådets manglende høring vedr. ændring af valgsteder ved Europaparlamentsvalget den 25. maj
  5. Andet
 2. Ældrerådets e-mailadresse
 3. Ældrerådets underside på kommunens hjemmeside
 4. Ældrerådet på Facebook
 5. Fritagelse af fysiske personer for tilslutning til digital post

  Bilag: Dagsordenspunkt på Kommunalbestyrelsesmøde den 27. feb. punkt 4 og Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

 6. Trafiksituationen i Dragør – hvordan bliver Ældrerådet hørt?
 7. Svar på spørgsmål stillet af Ældrerådet på sidste møde
  1. Medicinbokse på Enggården
  2. Mulighed for at benytte træningsmaskine på Enggården i konkret situation
 8. Orientering om ledelsessituationen på Wiedergården
 9. Orientering om ældreområdet ved Ulla Kusk
 10. Eventuelt

Deltagere: Vagn Ekstrøm Larsen, Sten Brincker, Bent Larsen, Paul Erik Gjerka, Richard Barth, Ulla Kusk, Mette Vestergaard, Charlotte Tellerup

Referenter: Charlotte Tellerup og Mette Vestergaard

1. Orientering fra formanden

Ad a) Regionsældreråd Hovedstaden i Hillerød den 12. marts

Paul Gjerka og Richard Barth deltog. På mødet orienterede regionsdirektør Hjalte Aaberg om akuttelefonen 1813. Regionsældrerådets næste møde afholdes onsdag den 18. juni 2014 kl. 10-13.

Ad b)Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde 28. april

Paul Gjerka og Stem Brincker deltager på den første ud af mødets to dage.

Ad d) Ældrerådets manglende høring vedr. ændring af valgsteder ved Europaparlamentsvalget den 25. maj

Paul Gjerka oplyste, at han har haft et møde med borgmesteren vedrørende sammenlægningen af valgsteder til ét valgsted og har gjort opmærksom på, at placeringen af det eneste valgsted i kommunen i Hollænderhallen er meget uhensigtsmæssig for ældre.

På det generelle plan rejser Ældrerådet kritik af, at de ikke inddrages og høres i tilstrækkeligt omfang. Ulla Kusk tager deres kritik og ønske om flere høringer med til Direktionen og chefgruppen og indskærper, at Ældrerådet skal høres i relevante sager.

Konkret rejser Ældrerådet desuden kritik af procedurefejl vedrørende deres høringssvar til ansøgningen til Puljen til løft af ældreområdet.

Ad e) Andet

Paul Gjerka og Sten Brincker deltog i temadag den 27. januar 2014 i Ringsted arrangeret af Danske Ældreråd. Der er årligt 4 temadage arrangeret af Danske Ældreråd.

Paul Gjerka har været til Vestegnstræf for de 10 ældreråd på Vestegnen i Ishøj den 19. marts. Dragør skal i andet halvår af 2014 være vært for det næste Vestegnstræf.

Referat fra Vestegnstræffet sendes til alle, når det kommer med henblik på mere viden om mødernes forløb. Ældrerådet forsøger at fremskaffe referater fra flere tidligere møder som hjælp til planlægningen. Forvaltningen vil komme med forslag til dato inden sommerferien til et ekstra møde i Ældrerådet til planlægning af Vestegnstræf i Dragør.

Ældrerådet spurgte ind til den frie del af deres budget på 28.200 kr., som de vurderer ikke er tilstrækkeligt, og især ikke hvis det også indeholder værtsskabet for Vestegnstræf. Det blev drøftet, om der skal søges en tillægsbevilling for 2014 og være et budgetønske om et større budget for Ældrerådet i 2015. Ældrerådet mener, at muligheden for et større budget er til stede, i og med kommunen modtager godt 100.000 kr. i bloktilskud årligt til Ældrerådets arbejde.

2. Ældrerådets e-mailadresse

Ældrerådet kan nu kontaktes på e-mailadressen: aeldreraadet@dragoer.dk.

For at læse mail i indbakken, log ind på Dragør Kommunes Outlook system med webadgang. Mette Vestergaard sender link og kode med adgang til adressen.

3. Ældrerådets underside på kommunens hjemmeside

Mette Vestergaard oplyste, at Ældrerådets høringssvar vedrørende Dragør Kommunes ansøgning til Puljen til løft af Ældreområdet nu ligger på www.dragoer.dk under Ældrerådet. Hun beklagede samtidig, at det først nu er blevet lagt på hjemmesiden.

4. Ældrerådet på Facebook

Sten Brincker har oprettet en gruppe på Facebook med navnet ’Ældrerådet Dragør’. Alle borgere i Dragør Kommune på 60+ år kan blive optaget. Gruppen tæller pt. 55 medlemmer. På siden er der livlig aktivitet og debatindlæg. Ældreråd og politik blandes ikke sammen. Ældrerådet anvender i alt 2000 kr. på reklame for gruppen i postnummer 2791.

Det blev aftalt, at forvaltningen skriver en notits til Dragør Kommunes faste opslag i Dragør Nyt om, at Ældrerådet er kommet på Facebook, samt oplyser om det på Ældrerådets side på www.dragoer.dk.

5. Fritagelse af fysiske personer for tilslutning til digital post

Ældrerådet kommenterede på dagsordenspunkt til Kommunalbestyrelsesmøde den 27. feb., punkt 4, vedrørende fritagelse af fysiske personer for tilslutning til digital post. I Sagsfremstillingen står der, at Sundhedscenter Wiedergården vil blive bedt om bistå borgere med ansøgning om fritagelse. Ældrerådet mener ikke, at frivillige fra Wiedergården kan dikteres til at være behjælpelige med digital post. Mette Vestergaard oplyste, at der er tale om en sproglig misforståelse, da det er medarbejderne i hjemmeplejen, beliggende i Sundhedscenter Wiedergården, som bliver bedt om at bistå borgerne.

6. Trafikstituationen i Dragør – hvordan bliver Ældrerådet hørt?

Ældrerådet påpegede, at det ikke bliver hørt vedrørende trafiksituationen i Dragør, jf. drøftelsen under punkt 1. Ulla Kusk tager Ældrerådets manglende høring op med Plan og Teknik.

7. Svar på spørgsmål stillet af Ældrerådet på sidste møde

Ad a) Medicinbokse på Enggården. Ulla Kusk oplyste, der er bestilt nye medicinbokse på Enggården, således at der bliver adskilte værdi- og medicinbokse med individuelle låse og nøgler til hver enkelt borgers værdiboks.

Ad b) Mette Vestergaard oplyste, at de borgere, som via Ældrerådet har rettet henvendelse om mulighederne for at benytte Enggårdens træningsmaskiner, er velkomne til at kontakte centerleder Susan Andreasen med henblik på aftale om, hvordan det konkret kan foregå. Træningsmaskinerne tilhører Dragør Kommune, som derfor kan tilbyde benyttelse af dem til borgere i Dragør Kommune. Hvis man har behov for at træne med fysioterapeut skal man visiteres til genoptræning via Tårnby Kommune.

Navnet ’åben fys’ betegner en del af træningstilbuddet udført af Tårnby Kommune. Der var enighed om, at navnet er misvisende, og forvaltningen går videre med en eventuel ændring af det.

Generelt bemærkede Ældrerådet, at ventetiden på hjælpemidler er for lang, og at det er utilfredsstillende, at der må gå op til 20 uger. Ulla Kusk oplyste, at politikerne i

Tårnby Kommune har godkendt den ventetid, som derfor også er gældende for Dragør på grund af det forpligtende samarbejde.

8. Orientering om ledelsessituationen på Wiedergården

Ulla Kusk orienterede om ledelsessituationen på Wiedergården, hvor den hidtidige leder er opsagt.

9. Orientering om ældreområdet ved Ulla Kusk

Ulla Kusk orienterede generelt om organiseringen af ældreområdet. Det ledte bl.a. til en længere drøftelse af hjemmeplejens pladsproblemer. Den demografiske udvikling i Dragør med flere ældre betyder, at hjemmeplejen ekspanderer og derfor har behov for større lokaler end de nuværende på Wiedergården. Mulighederne for andre lokaler i Dragør er begrænsede, så gode idéer modtages gerne.

I forlængelse af orienteringen om folkesundhedsområdet lovede forvaltningen at fremsende et notat om resultaterne af den seneste sundhedsprofil i Region Hovedstaden. Notatet fokuserer på resultaterne fra Dragør Kommune.

10. Eventuelt

Forvaltningen får lavet navneskilte med Dragørs byvåben til medlemmerne af Ældrerådet, som de kan benytte ved deltagelse i arrangementer med andre ældreråd.

Ældrerådet overvejer et navneskifte til ’Seniorråd’ tilsvarende den udvikling, som sker i andre kommuner. Seniorråd er mere præcist for målgruppen, som er borgere fra 60 år, og bliver desuden ikke forvekslet med ’Ældresagen’. Dette punkt bliver drøftet på næste møde.

Proceduren for udbetaling af diæter bliver gennemgået på næste møde.