Månedsarkiv: februar 2014

Høringssvar puljen til løft af ældreområdet

Høringssvar puljen til løft af ældreområdet

Generelle betragtninger

Ældrerådet har fået tilsendt forvaltningens oplæg til Social og Sundhedsudvalgets ansøgning til Puljen på kr. 3.1 mio til løft af ældreområdet (Finanslov 2014). Et link til forslaget er modtaget fredag den 31. januar 2014, hvilket vi i Ældrerådet anser som alt for sent. Ældrerådet har reelt kun haft én dag til behandling af det anmodede høringssvar på et ekstraordinært møde den 3. februar 2012.
Dette giver ikke ældrerådet den nødvendige tid til at kommentere på administrationens oplæg på et for Ældrerådet kvalitetsmæssigt højt niveau, hvilket Ældrerådet i sit fremadrettede arbejde vil sætte i focus.

Fordeling af puljen på kr. 3.1 mio

Ansøgningen om udbetaling skal finde sted senest den 14. februar 2014 og kan opdeles i 3 hovedkategorier:
1. Styrket rehabilitering og genoptræningsindsats
2. Bedre forhold for de svageste ældre
3. Andre initiativer som kommunen ønsker at gennemføre for midler fra puljen.

Til de enkelte punkter vil Ældrerådet gerne anbefale at Social og Sundhedsudvalget prioriterer højst:

Ad.Pkt. 1: Styrket rehabilitering og genoptræningsindsats.

Wiedergården har en åben konsultationstid for fysioterapi. I praksis virker denne ordning ikke. Enten er der ikke nogen terapeut eller også er tiden fuld besat. Derfor foreslår Ældrerådet afsat midler til opnormering af dette tilbud til ældre medborgere.

Hvor

Det vil være en åbenbar fordel, at de frivilliges motions center i Kommunens aktivitetshus for ældre anvendes som base for dette tiltag.

Hvorfor

Dette vil styrke hverdagsrehabiliteringen for den enkelte borger, således flere borgere kan modtage træning før hjælp.
Indsatsen bidrager desuden til at forebygge indlæggelser af borgerne.

Hvordan

Vi vil derfor prioritere en udvidelse af denne åbne konsultationstid meget højt, og vi foreslår derfor midler sat af til mindst 1 ugentlig dag hvor der ikke kan aftales tid, men hvor fysioterapeuten er tilstede fra kl. 12.00 – 15.00

Midlerne

Midlerne til ovenstående tages fra administrationens forslag til anvendelse af midler på en styrket rehabiliterings og genoptræningsindsats.

Ad.Pkt. 2: Bedre forhold for de svageste ældre

Det er Ældrerådet yderst magtpåliggende at anbefale nedenstående punkter prioriteret som nr. 1 i anvendelsen af midlerne fra puljen.
1. Der gives ældre medborgere, der måtte ønske dette, mulighed for to ugentlige bade. Ældrerådet er helt nyt i forhold til det tidligere valgte ældreråd, og er ikke klar over, hvorledes praksis forholder sig idag.
2. Der tilbydes ældre i egen bolig hjælp til rengøring hver 2. uge og ikke som idag hver 3. uge. Det er Ældrerådets opfattelse, at det ikke er værdigt for den ældre generation, kun at skulle have tilbud rengøring hver 3. uge. Manglende rengøring kan være ensbetydende med øget sygdom, både fysisk som psykisk.

Hvor

Øget indsat af hjemmehjælp (sosu assistenter) hos ældre medborgere med særlige behov i eget hjem.

Hvorfor

Formålet med denne indsats er større trivsel og livskvalitet for medborgerne i eget hjem. Det mindsker risici for øget sygdom og dermed dysfunktionalitet med heraf følgende sygdomsforløb og eventuelle indlæggelser på hospitaler.

Hvordan

Øget antal af et passende antal Sosu assistenter til løsning af opgaven.

Midlerne

Midlerne til ovenstående tages fra administrationens forslag til anvendelse af midler på en styrket fremtidig hjemmepleje samt bedre forhold for de svageste ældre.

Ad.Pkt. 3. Andre initiativer som kommunen ønsker at gennemføre for midler fra puljen

Ældrerådet har fundet en række områder som vi prioriterer højt, heraf er nogle af punkterne allerede medtaget i administrationens oplæg.
1. Fjernelse af brugerbetalingen i forbindelse med træning i Aktivitetshuset.
2. Tilskud til egenbetaling til kurser på både dag og aftenskoler. Ældrerådet foreslår at tilskuddet sættes til 50 %. Denne tilskudsprocent anvendes i vor nabokommune.
3. Etablering af en økonomisk pulje, der sikrer som nr. 1, at alle de ældre på Kommunens dagcenter kan få tilbud om mindst 2 årlige dags-udflugter. Dernæst skal Puljen indeholde et beløb, der kan søges af andre kommunale foreninger, der arbejder med ældre medborgere, til dags-udflugter. Ældrerådet kan ikke anbefale tilskud specifikt til en organisation ( i administrationen oplæg et særligt tilskud til Røde Korts aktiviteter) i forbindelse med uddeling af midlerne fra denne Pulje. Andre foreninger, der ikke er klar over denne puljes anvendelses muligheder, vil blive udsat for positiv forskelsbehandling.
4. Tilskud til motionsredskaber i Kommunens Aktivitetshus som anført af administrationen oplæg.
5. Tilskud til løbende service til vedligeholdelse af alle motions redskaber, ikke kun indendørs som anført i administrationens oplæg. Tilskuddet skal dog også kunne anvendes til tilskud til udendørs motionsarealer i tilknytning til Aktivitetshuset.

Midlerne

Midlerne til ovennævnte punkter skal tages af det af administrationen foreslåede beløb til anvendelse af initiativer ikke foreslået i vejledningen. Imidlertid er disse forslag yderst højt prioriteret af Ældrerådet, idet midlerne anvendt på dette område vil gavne alle ældre medborgere i Kommunen. Ikke mindst på sigt men også i den nære dagligdag. Der vil være en ”her og nu” effekt.Dette anser Ældrerådet som vigtigt.
Det er Ældrerådet holdning, at de foreslåede tiltag under dette område, er indeholdt i vejledningen om anvendelsen af Puljen.

Afsluttende Bemærkninger

Som tidligere nævnt har der af tidsmæssige årsager ikke været mulighed for Ældrerådet at sætte beløb på mange af ovennævnte forslag.
Ældrerådets ovennævnte prioriteringer vil være medvirkende til et generelt højere niveau i ældreomsorgen. Ældrerådet har i fuld enighed anbefalet ovenstående.

Ældrerådet i Dragør Kommune
Paul-Erik Gjerka
Formand

03.02.2014