Månedsarkiv: januar 2014

Mødereferat 9. januar 2014

Referat fra Ældrerådet Den 9. januar 2014

Sted: Dragør Stuen, Rådhuset kl. 16.30 – 18.00

Indhold

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af formand og næstformand
  3. Fastlæggelse af arbejdsgange og samarbejde
  4. Drøftelse af vedtægter med henblik på efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen (Forslag til vedtægter vedhæftet)
  5. Godkendelse af forretningsorden (Forslag til forretningsorden vedhæftet)
  6. Drøftelse af arbejdet i Ældrerådet
  7. Kommende møder
  8. Eventuelt

Deltagere: Vagn Ekstrøm Larsen, Sten Brincker, Bent Larsen, Paul Erik

Gjerka, Richard Barth, Helle Pihl, Ulla Kusk, Mette Vestergaard

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at der under punkt 2 også skal vælges en kasserer samt en repræsentant for Ældrerådet i Folkeoplysningsudvalget.

2. Valg af formand, næstformand og kasserer

Ældrerådet konstituerede sig med Paul Gjerka som formand, Sten Brincker som næstformand og Bent Larsen som kasserer. Ældrerådet skal desuden udpege en repræsentant til Folkeoplysningsudvalget, hvortil der er valg senere i januar. Richard Barth er Ældrerådets kandidat.

3. Fastlæggelse af arbejdsgange og samarbejde

Der var enighed om, at rådets møder afholdes på rådhuset. Forvaltningen bestiller lokaler og forplejning. Formanden udarbejder dagsorden, og forvaltningen skriver referat samt sørger for, at det publiceres på kommunens hjemmeside sammen med en oversigt over rådets møder og øvrige aktiviteter.

Forvaltningen videreformidler post, som bliver sendt til Ældrerådet. Både Ulla Kusk, Helle Pihl og Mette Vestergaard kan kontaktes. Helle Pihl står for valgproceduren samt videreformidler post og anden information, mens Mette Vestergaard skriver mødereferater.

Ulla Kusk oplyste, at Ældrerådets budget er på ca. 15.000 kr. Efterfølgende er det helt

nøjagtige beløb slået op i økonomisystemet, og det udgør i 2014 18.200 kr.

Ulla Kusk opfordrede til, at Ældrerådet sætter de emner på dagsordenen, som der ønskes en orientering om. Det giver forvaltningen mulighed for at forberede orienteringen samt eventuelt invitere relevante afdelinger til at komme og orientere på møderne.

Ulla Kusk orienterede endvidere om den nye udvalgsstruktur, hvor det er det nye Social- og Ældreudvalg, som bliver relevant for Ældrerådet at følge. Dagsordener til udvalgets møder og referater herfra er tilgængelige på kommunens hjemmeside, og rådet kan ud fra dem afgøre, om der er sager, de ønsker at følge. Der vil også være nogle sager, hvor Ældrerådet er formel høringspart, og bliver bedt om at afgive et skriftligt høringssvar som bilag til Social- og Ældreudvalgets samt Kommunalbestyrelsens behandling af dagsordenspunktet. Det blev aftalt, at Ulla Kusk på næste ordinære møde vil orientere om ældreområdet.

4. Drøftelse af vedtægter med henblik på efterfølgende godkendelse i

Kommunalbestyrelsen

Ældrerådet indstiller vedtægterne til politisk godkendelse uden bemærkninger.

5. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsordenen blev godkendt med en bemærkning, idet der slettes et punkt under kasserens opgaveområde: ”at udarbejde budgetforslag og regnskab til forelæggelse i Ældrerådet”.

Opgaven er ikke relevant, kassererens opgave udelukkende er at sørge for, at budgettet overholdes.

6. Drøftelse af arbejdet i Ældrerådet

Ældrerådsmedlemmerne var enige om, at de gerne vil være aktive og opsøgende i forhold til politikerne, og at åbenhed og synlighed skal være gennemgående i deres arbejde. De konkrete emner, som rådet tager op, bliver løbende udvalgt.

7. Kommende møder

Ulla Kusk foreslog følgende datoer for Ældrerådets øvrige ordinære møder i 2014:
10. april, 21. august og 20. november. Alle dage kl. 16.30 – 18.00 på Rådhuset. Datoerne skal tages med det forbehold, at de politiske udvalgs mødedatoer og -tidspunkter endnu ikke er fastsat.

Herudover skal der formentlig indlægges et møde i forbindelse med budgetprocessen, som først kan planlægges, når budgetbehandlingen begynder.

Foruden de ordinære møder vil der være andre løbende aktiviteter, som besøg på Enggården og Wiedergården, deltagelse i andre relevante begivenheder m.m.

Ældrerådet bad om, at besøg på Enggården får højeste prioritet i mødeplanen.

Ældrerådet er efterfølgende blevet inviteret til at besøge Enggården den 24. jan. 2014.

Det blev besluttet at både møde- og aktivitetsplan samt referater offentliggøres på Dragør Kommunes hjemmeside.

8. Evt.

Det blev drøftet, hvordan Ældrerådets medlemmer skal kunne kontaktes. Det blev besluttet, at Dragør Kommune opretter en e-mailadresse, som hedder ’aeldreraadet@dragoer.dk’. Herfra laves der automatisk videresendelse til medlemmernes private e-mailadresser.

Ældrerådet spurgte til anvendelsen af de 3,1 mio. kr., som Dragør Kommune tildeles fra Ældrepuljen under Finanslovsaftalen 2014. Ulla Kusk oplyste, at alle kommuner skal ansøge om deres andel af midlerne. Ansøgningen skal udformes meget specifikt ud fra nogle på forhånd givne kriterier, så midlerne tilgodeser de ældre.

Forvaltningen vil bl.a. foreslå at ansøgningen indeholder følgende:

  • Flere aktiviteter og mere hverdagsrehabilitering på afdelingerne på Enggården
  • Mere rehabilitering for hjemmehjælpsmodtagere, herunder opfølgning på den enkelte SoSu-hjælpers arbejde med at støtte borgeren i hverdagens gøremål

Ældrerådet opfordrede til, at man undersøger, om brugerbetalingen på Wiedergården kan fjernes inden for rammen af denne pulje.

Det blev drøftet, om Ældrerådet skal gå ind i sagerne om renovering af badeanstalten og etablering af ny svømmehal.

Kommunikation fra Ældrerådet blev drøftet. Rådet var enige om, at når det er blevet mere etableret, bl.a. med e-mailadresse, vil medlemmerne skrive et indlæg til Dragør Nyt og beskrive deres arbejde.