Referat af Ældrerådsmøde den 13. december 2016

Referat  af møde i  Ældrerådet i Dragør den 13.12.2016 kl.12.00 – 16.30
hos formanden Ålegårdsvænget 38, Dragør Læs mere Referat af Ældrerådsmøde den 13. december 2016

Ældrerådets høringssvar vedr Omsorgstandpleje

Ældrerådets høringssvar
J.nr. 29.15.12.P27
Sagsnummer 16/3203
Omsorgstandpleje

Ældrerådet har modtaget ovennævnte sag til høring og skal afgive høringssvar senest den 21.12.2016. Vi har i den anledning følgende kommentarer:

Sagsbehandlingsoversigt:
Sagen behandles i SSU den 1. december 2016 , godkendes og videresendes til ØKU
Sagen behandles i ØKU den 8. december 2016 , godkendes og videresender til KB
Sagen behandles i KB den 15. december 2016 og godkendes.
Sagen afsluttes.

Da sagen således er afsluttet inden Ældrerådets høringsfrist er udløbet, finder vi det ligegyldigt at fremkomme med vore kommentarer, idet sagen er færdigbehandlet.

Ældrerådet skal på det skarpeste udtrykke mistillid til Kommunalbestyrelsen om at afslutte en sagsbehandling i KB inden en høringsfrist er afsluttet.

Ældrerådet i Dragør
Sten Brincker
Formand
17.12.2016

Referat af ekstraordinært møde den 24.10.2016

Referat af ekstraordinært møde i  Ældrerådet i Dragør den 24.10.2016  kl.10.00 i mødelokale M1 i Wiedergården. Læs mere Referat af ekstraordinært møde den 24.10.2016

Høringssvar Trafikplan 2016 – 2019

Trafikplan 2016 – 2019, Ældrerådets høringssvar. Dragør d. 21/10-2016

Indledende bemærkninger.

Ældrerådet i Dragør har taget udgangspunkt i det materiale med tilhørende bilag, der er udfærdiget af Movia. Det handler om forholdene på kort sigt, men især de ændringer, der skal ske i 2019, når Metro-Cityringen åbner.

Dragør er og vil fortsat være “Udkants-Amager”, hvilket også fremgår af materialet, både m.h.t. 2017-2019 og fra 2019 og fremover. Dragør har ikke skinnebåren transport som S-tog, regionaltog, letbane eller metro. Dragør er derfor udelukkende betjent med busser. Erfaringen og talrige henvendelser til kommunen, til Ældrerådet og på de sociale medier viser, at denne betjening absolut ikke er optimal. Busser aflyses i stor stil, er forsinkede eller “vendes” tidligere på ruten (før Dragør) p.g.a. forsinkelser, der indhentes på den måde. Vi har til vores store overraskelse erfaret, at sådanne “vendinger” ikke tæller med i statistikkerne over aflyste busser, der derfor ikke er retvisende.

Tilsyneladende vil 350S skifte nummer til 250S fra 2019 og få en anden ruteføring uden for Amager. Linie 5A vil skifte nummer til 5C.

Sydstrandsområdet er særlig hårdt ramt, da Krudttårnsvej kun er betjent af én busrute, 350S. Dette område er derudover præget af mange ældre borgere, der i stort omfang ikke selv har alternative transportmidler. Læs mere Høringssvar Trafikplan 2016 – 2019

Opfordring til kommentering af Movias Trafikplan 2016

Herunder finder du tre dokumenter vedr Movias Trafikplan 2016. Hvis du har nogen kommentarer, som Ældrerådet skal medtage i vores høringssvar, så send dem til os senest den 20. oktober 2016.

forslag-til-trafikplan-2016-kort-fortalt

hoeringsbrev-trafikplan-2016

forslag-til-trafikplan-2016

Referat af Ældrerådsmøde torsdag den 6. oktober 2016

Referat af Ældrerådsmøde på Wiedergården afholdt torsdag den 6. oktober 2016 kl. 10.00, Mødelokale M2

Læs mere Referat af Ældrerådsmøde torsdag den 6. oktober 2016

Ældrerådets høringssvar på Værdighedspolitik og udmøntningsplan

Ældrerådets høringssvar på
Værdighedspolitik og udmøntningsplan
J.nr. 29.00.00.P22 (sag nr. 15/2699)

Ældrerådet er ved e-mail fra Social og Sundheds afdelingen med link til SSU udvalgets møde den 9.juni 2016 blevet anmodet om at fremsende høringssvar til ovennævnte sager.

Ældrerådet vil gerne i den forbindelse henvise til loven om fastlæggelse af de kommunale værdigheds politikker og udmøntninger heraf, hvori blandt andet er anført:

Om kommunalbestyrelsens forpligtelser for udarbejdelse af værdighedspolitikken

Efter bekendtgørelsens § 2 skal værdighedspolitikken som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

1) Livskvalitet

2) Selvbestemmelse

3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

4) Mad og ernæring

5) En værdig død.

Inddragelse af ældreråd og øvrige relevante parter

Kommunalbestyrelsen skal efter bekendtgørelsens § 3 sørge for at inddrage ældrerådet, jf. § 30 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, samt øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

Ældrerådet kan oplyse, at Ældrerådets inddragelse har været en invitation til borgermødet i marts 2016, på lige fod med alle andre borgere i Dragør, og i øvrigt ellers ingen inddragelse.

Ældrerådet har på nuværende tidspunkt allerede en klagesag i Statsforvaltningen vedrørende Dragør Kommunes Social og Sundhedsforvaltningen manglende høringer af Ældrerådet, og et enigt Ældreråd (én person var fraværende) besluttede på sit møde den 30. maj 2016 at overveje at indberette også denne sag til Statsforvaltningen, som en omgåelse af lovteksten på dette område.

Ældrerådet synes, at den beskrevne Værdighedspolitik er omfattende og når rundt i alle hjørnerne omkring et værdigt ældreliv. Det minimum som en værdighedspolitik skal omfatte er indeholdt i udkastet. Der er tilmed tilføjet adskillige andre punkter.

I udmøntningen af værdighedspolitikken har Ældrerådet gennemgået den buket af forslag, som er anført i Social og Sundhedsafdelingens forslag til vedtagelse.

Det er ikke Ældrerådets holdning, at den foreslåede udmøntning af de modtagne midler, er i overensstemmelse med den beskrevne værdighedspolitik og ej heller lever op til mindstekravene i den vedtagne lovgivning på området.

Det er Ældrerådets opfattelse, at Enggården som helhed betragtet er betydeligt favoriseret i forhold, til alle de hjemmeboende ældreborgere visiteret til hjælp i det daglige. Direkte modsat forholdet til antal af personer på plejehjemmet og antal borgere i eget hjem. Det er officiel politik i Danmark at holde ældre i eget hjem så længe som muligt. Derfor kræver denne meget store gruppe ekstra bevågenhed, netop når der ydes statsfinansierede midler, som også skal omfatte denne gruppe borgere.

I det foreliggende udkast til udmøntningen af værdighedsmillionerne er de ca. 90% af midlerne foreslået anvendt på Enggården.

For Ældrerådet fremstår det fremsendte forslag til udmøntningen af beløbet under værdighedspolitikerne i høj grad som en investeringspolitik for ønsker til Enggården. Det er ikke Ældrerådets holdning, at dette er hensigten med loven om Værdighedspolitik vedtaget af regeringen. …

I det fremsendte konkrete forslag til vedtagelse i SSU fra Social og Sundhedsafdelingen (bilag side 4) bruges som tidligere anført mere en 90%. af de samlede midler på kr. 3.050.000 til Enggården.

Ældrerådet fremkommer hermed med nogle forslag til ændringer, således midlerne bliver bare en lille smule mere ligeligt fordelt i henhold til formålet med midlerne. Ældrerådet kunne godt komme til at få den tanke, da og midlerne fra Ældremilliarden (Dragørs andel i 2014 og 2015 var kr. 3.2 mio.) også for 90% vedkommende blev betænkt til Enggården til meransættelse af personale.

  1. Ældrerådet foreslår udgifterne til trykfølsomme skærme halveret, hvilket frigør kr. 503.000 i 2016 og kr. 230.400 de følgende år (også efter ophør af penge til værdighedspolitikkerne i 2019)
  2. Ældrerådet foreslår udgiften til vasketoiletter halveret, hvilket frigør ca. kr. 110.000 i 2016 og kr. 532.000 de følgende år.
  3. Ældrerådet anbefaler at der fokuseres på motoriserede senge. Til glæde for såvel personale som de mest immobile beboere.
  4. Ældrerådet foreslår endvidere udgiften en udskiftning af handicapvenlig bus til Enggårdens brug fuldstændig fjernet. Dette frigør kr. 533.400 i 2016 og kr. 169.400 de følgende år. Ældrerådet anser denne post som en ren driftsvedligeholdelses udgift for Enggården og burde være indeholdt i Enggårdens normale budgetter.

Ældrerådet foreslår de frigjorte midler anvendt til følgende:

  1. Ældrerådet har ved flere lejligheder foreslået etablering af funktion i Social og Sundhedsforvaltningen hvortil ældre borgere i Dragør kunne henvende sig til, hvis man havde et spørgsmål om visitering, hjemmehjælp, tilskud fra det offentlige osv. Mange ældre kan ikke overskue alle de personer og forvaltninger, man skal kontakte for at få løst et, i mange tilfælde, ganske harmløst problem. Det fører til usikkerhed, mindreværd og i mange tilfælde resignation. Opgaven er beskrevet af Ældrerådet i detaljer i forbindelse med budget 2016 og pengemæssigt anslået til ca. kr. 500.000 af forvaltningen. Ældrerådet foreslår dette vedtaget i forbindelse udmøntningen af værdighedspolitikkerne i en prøveperiode indtil 2019.
  2. Ældrerådet vil igen foreslå, at det tidligere tilskud til personer, der modtager sociale pensioner kan ansøge om tilskud til deltagelse i undervisning m.m. i henhold til bestemmelserne i lov om støtte til folkeoplysning ydes under forudsætning af at deltagerne har bopæl i Dragør Kommune, genindføres. Det har været vanskelligt at få et konkret tal på denne udgift, men den skønnes ikke at overstige kr. 50.000. Det er alment kendt at sygdomme som bl.a. demens kan udskydes ved at fastholde indlæring (og specielt frivillig tilgang til indlæring) så lang tid som muligt.
  3. Ældrerådet vil ligeledes foreslå, at der afsættes midler til forbedring af den nuværende såkaldte ”klippekort ordning”. Ordningen er, efter Ældrerådets oplysninger, ikke funktionel nok, idet der i dag kun kan opspares op til 3 timer. Er disse ikke udnyttet fortabes retten hertil. Og en ny 3-timers periode starter osv. osv. Vi taler her om de hjemmeboende med behov for megen hjælp. Og det siger sig selv, at på 3 timer kan man ikke komme langt omkring. Ikke engang ned på havnen og nyde en fadøl. Ældrerådet foreslår en opsparing på op til 6 timer (en fordobling) hvilket formentlig vil forøge den årlige udgift til det dobbelte af i dag, hvor Dragør Kommune modtager ca. kr. 425.000 fra staten særskilt til denne ordning årligt.

Ældrerådet,
Dragør den 02.06.2016

Høringssvar på Kvalitets standarder (§86) (Kommunal Genoptræning)

Tillæg til Ældrerådets høringssvar på
Kvalitets standarder (§86)
(Kommunal Genoptræning)

Med henvisning til Forvaltningens anmodning af 11.05.2016 fremsender vi hermed vort høringssvar på Dragør Kommunes kvalitetsstandarder.

Det er Ældrerådets opfattelse, at målsætningen med visitation tiden (2uger) og opstart tidspunktet efter visitationen og endelig godkendelse af genoptræningen (2uger) burde forkortes. Det er meget lang tid for en ældre patient at skulle vente op til 4 uger, og i enkelte situationer, mere end 4 uger inden genoptræning kan finde sted. Vi opfordrer Dragør Kommune til at tage kontakt til Tårnby Kommune desangående.

Ældrerådet har følgende bemærkninger/tilføjelser til de enkelte afsnit:

Pkt. 6.: Visitation:

Der indføjes:

Afgørelsen efter visitation fremsendes skriftlig (e-post) til borgeren.

Pkt.: 10 Transport

Ændres til:

Der ydes normalt ikke fri transport til træning. Har personen ikke mulighed for at transportere sig selv, kan fri transport bevilges, efter at evaluering har fundet sted.

Pkt.: 12 Kvalitetsmål:

Ændres til:

Senest 1 uge efter henvisningen kontaktes personen for at der kan aftales en tid til personlig visitation.

Træningen tilrettelægges og iværksættes senest 1 uge herefter.

Der må i intet tilfælde hengå mere end 2 uger fra henvisningen er modtaget til træningen er påbegyndt.

Pkt.: 9 Kompetancekrav:

Første afsnit ændres til:

Arbejdsmiljøloven kræver, at træningen skal udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt, uanset hvor den foregår. Arbejdes skal udføres af fagligt uddannet personale.

Ældrerådet
30.05.2016

Referat fra møde i Ældrerådet den 30. maj 2016

Referat fra møde i Ældrerådet den 30. maj 2016 kl. 12.30 – 14.00 på Dragør Rådhus

Til stede: Bent Larsen, Paull Erik Gjerka, Richard Barth, Vagn E Larsen, Sten Brincker, Thyra Pallesen og vedr. høring af trafiksikkerhedsplan Henrik Aagaard deltog begge fra forvaltningen

  1. Godkendelse af dagsordenen.

Referat: Godkendt

Godkendelse af referatet fra mødet den 22.02.2016.

Referat: Godkendt

2.Meddelelser fra formanden.
Brev fra Regions Ældrerådet med kontingentopkrævning.

Brev fra Aktivt Ældreliv.

Brev fra Jens Passarge.

Brev fra Statsforvaltningen.

Brev fra Borgmesteren og mit svar.

Opdatering af Ældrerådets hjemmeside på www.dragoer.dk

Referat:

Regions Ældrerådet Kontingent på 500 kr. årligt betales i en prøveperiode på 2 år, hvorefter Ældrerådet tager stilling til det fortsatte medlemskab. Kontingentet betales via kommunen og konteres på Ældrerådets konto.

Marselisborg Centeret præsenterede projektet Aktivt ældreliv for Ældrerådet i forlængelse af ældrerådsmødet i februar..

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Jens Passage har inviteret formanden for Ældrerådet, mødet er under planlægning.

Ældrerådet har sendt en klage til statsforvaltningen over den form Ældrerådet modtager høringer på, da den ikke sikrer, at ældrerådet mulighed for at blive hørt i alle sager. Derudover har Ældrerådet bedt om, at Statsforvaltningen tager konkret stilling i medsendte konkrete sager, der er sendt til høring hos ældrerådet.

Ældrerådet har udvekslet synspunkter vedrørende samarbejdet med Borgmesteren.

Opdatering af Ældrerådets hjemmeside på Dragør Kommunes hjemmeside.

3.Høringer.:

Kvalitet standarder efter § 86 A. (svarfrist den 8.6.2016)

Trafiksikkerheds plan (svarfrist den 14.6.2016)

Værdighedspolitik og udmøntninger heraf (svarfrist den 8.6.2016)

Referat: Henrik Aagaard orienterer om processen vedr. udvikling af Dragør Kommunes trafiksikkerhedsplan.

Ældrerådet lægger trafiksikkerhedsplanen på ældrerådets hjemmeside

4.Orientering fra administrationen.

Referat: Orientering om arbejdet med at udvikle forebyggende hjemmebesøg sammen med 7 øvrige kommuner.

Workshop med deltagelse fra ældreråd og evt. interesseorganisationer der har berøring med målgruppen.